Старт не без сен­са­цій

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

За­вер­шив­ся пер­ший тур но­во­го се­зо­ну укра­їн­ської Прем’єр-лі­ги з фут­бо­лу 2015—2016. По­при ске­псис де­яких вбо­лі­валь­ни­ків, що но­вий тур­нір мов­ляв бу­де не­ці­ка­вим, вже пер­ші ма­тчі ста­ли справ­жні­ми від­кри­т­тя­ми та на­віть спри­чи­ни­ли сен­са­ції. Так, гра-від­кри­т­тя тур­ні­ру, у якій зу­стрі­ли­ся за­по­різь­кий «Ме­та­лург» та лу­ган­ська «Зо­ря» за­кін­чи­ла­ся для го­спо­да­рів по­ля роз­гром­ною по­раз­кою з ра­хун­ком 0:6. «Зо­ря» зі стар­ту ро­бить сер­йо­зну за­яв­ку на бо­роть­бу за най­ви­щі на­го­ро­ди тур­ні­ру і за кіль­кі­стю за­би­тих м’ячів ви­хо­дить в лі­де­ри чем­піо­на­ту. На­то­мість чем­піон кра­ї­ни ки­їв­ське «Ди­на­мо» в стар­то­во­му по­єдин­ку про­ти но­ва­чка зма­гань дні­про­дзер­жин­ської «Ста­лі» змо­гло пропу­сти­ти гол вже на... тре­тій хви­ли­ні ма­тчу. При­чо­му — від сво­го фут­бо­лі­ста. Пі­сля по­да­чі ку­то­во­го Мі­гель Ве­ло­зу ство­рив не­спо­ді­ва­ну ін­три­гу, від­пра­вив­ши м’яч у свої во­ро­та. Тіль­ки під за­ві­су пер­шо­го та­йму, на 43-й хви­ли­ні, Ві­та­лій Бу­яль­ський зрів­няв ра­ху­нок. А пе­ре­мо­жний гол на 53-й хви­ли­ні за­бив Олег Гу­сєв, який вда­ло ре­а­лі­зу­вав пе­наль­ті.

Ві­це- чем­піон кра­ї­ни до­не­цький « Ша­хтар » у пер­шо­му ту­рі та­кож при­ймав но­ва­чка Прем’єр-лі­ги ФК «Оле­ксан­дрію». По­при пе­ре­мо­гу з ра­хун­ком 2: 0, матч для до­неч­чан ви­явив­ся зов­сім не « лег­кою про­гу­лян­кою».

Ще один укра­їн­ський топ-клуб, що за­яв­ляє про свої чем­піон­ські ам­бі­ції, дні­про­пе­тров­ський «Дні­про» роз­по­чав тур­нір вза­га­лі з «низь­ко­го стар­ту», зі­грав­ши уні­чию з ужго­род­ською «Го­вер­лою» (1:1). До то­го ж, по хо­ду ма­тчу дні­про­пе­тров­ці, що гра­ли вже без сво­го лі­де­ра Єв­ге­на Ко­но­плян­ки, який на­пе­ре­до­дні пе­ре­йшов в іспан­ську «Се­ві­лью», по­сту­па­ли­ся в ра­хун­ку. На гол ужго­род­ця Ві­та­лія Ге­ме­ги на 57-й хви­ли­ні ли­ше під кі­нець гри від­по­вів Ро­ман Бе­зус, зрів­няв­ши ра­ху­нок.

Дру­гий тур укра­їн­ської Прем’єр­лі­ги від­бу­де­ться 24—26 ли­пня.

На­га­да­є­мо, що в укра­їн­ській Прем’єр-лі­зі з фут­бо­лу се­зо­ну 2015— 2016 ро­ків гра­ють 14 ко­манд у два ко­ла. Фор­мат зма­гань, по­при три­ва­лі дис­ку­сії в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі, не змі­нив­ся.

В Укра­ї­ні роз­по­чав­ся но­вий фут­боль­ний

се­зон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.