«У Ро­сії ма­кси­маль­но га­сять ці­ка­вість до цих справ»

Пра­во­за­хи­сни­ки пред­ста­ви­ли сайт на під­трим­ку укра­їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

По­дію при­уро­чи­ли до від­кри­то­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня у спра­ві «крим­ських те­ро­ри­стів», яке від­бу­ва­є­ться сьо­го­дні в Пів­ні­чно-Кав­казь­ко­му окру­жно­му вій­сько­во­му су­ді у Ро­сто­ві-на-До­ну. На пор­та­лі ви­кла­да­ти­муть офі­цій­ні до­ку­мен­ти і новини, пов’яза­ні зі слід­ством. Та­ко­жві­дві­ду­ва­чі ре­сур­су зна­йдуть ін­фор­ма­цію, як до­по­мог­ти Оле­ксан­дро­ві Коль­чен­ку та Оле­гу Сен­цо­ву. Про­ект роз­ро­би­ла іні­ці­а­тив­на гру­па «Ко­мі­тет со­лі­дар­но­сті». Адре­са ре­сур­су: solidarityua.info.

На­га­да­є­мо, ан­ти­фа­ши­ста і гро­мад­сько­го акти­ві­ста Оле­ксан­дра Коль­чен­ка та кі­но­ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва у трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку схо­пи­ли в Кри­му ро­сій­ські спец­слу­жби. ФСБ зви­ну­ва­чує Оле­га Сен­цо­ва та Оле­ксан­дра Коль­чен­ка в те­ро­ри­сти­чній ді­яль­но­сті. Оби­два в’язні пе­ре­бу­ва­ють у СІЗО в Ро­сто­ві-на-До­ну.

Оле­ксан­дра РО­МАН­ЦО­ВА, пра­во­за­хи­сни­ця, уча­сни­ця «Ко­мі­те­ту со­лі­дар­но­сті»:

— Ми до­мо­ви­ли­ся з ро­ди­ча­ми й адво­ка­та­ми Коль­чен­ка і Сен­цо­ва, що но­вий сайт ста­не май­дан­чи­ком для офі­цій­но­го ви­сві­тле­н­ня їхньої спра­ви. Одра­зу пі­сля су­до­во­го за­сі­да­н­ня 21 ли­пня адво­ка­ти змо­жуть озна­йо­ми­ти гро­мад­ськість із до­ку­мен­та­ми по спра­ві, які не мі­стять дер­жав­ної та­єм­ни­ці — та­ки­ми є всі ма­те­рі­а­ли спра­ви укра­їн­ських в’язнів. Пра­гне­мо, щоб зав­дя­ки ре­сур­су всі по­ба­чи­ли, що це — сфа­бри­ко­ва­на по­лі­ти­чна спра­ва.

Нам по­трі­бні ко­шти на ро­бо­ту адво­ка­тів. Ці лю­ди по­стій­но пе­ре­мі­щу­ю­ться між­Сім­фе­ро­по­лем, Ки­є­вом і Ро­сто­вом-на-До­ну. Са­мі адво­ка­ти пра­цю­ють за мі­ні­маль­ною вар­ті­стю, але по­їзд­ки по­тре­бу­ють ба­га­то гро­шей. Ще не­об­хі­дно опла­чу­ва­ти рі­зні екс­пер­ти­зи. На­при­клад, до­ве­ло­ся про­во­ди­ти екс­пер­ти­зу по­стів Оле­ксан­дра Коль­чен­ка в со­ці­аль­них ме­ре­жах — тре­ба бу­ло до­ве­сти, що він є ан­ти­фа­ши­стом, лю­ди­ною лі­вих по­гля­дів, що су­пе­ре­чить йо­го мо­жли­вим кон­та­ктам із «Пра­вим се­кто­ром». Та­ко­жнам по­трі­бна до­по­мо­га во­лон­те­рів для ро­бо­ти з сай­том. І зав­жди ва­жли­ва мо­раль­на під­трим­ка. Ми на­да­є­мо акту­аль­ні адре­си, ку­ди мо­жна пи­са­ти ли­сти до на­ших в’язнів.

Із су­до­во­го за­сі­да­н­ня 21 ли­пня ми хо­че­мо зро­зу­мі­ти, які є до­ка­зи ви­ни Коль­чен­ка і Сен­цо­ва. Та­кож, ко­ли ми опу­блі­ку­є­мо ма­те­рі­а­ли спра­ви, на­ре­шті змо­же­мо оці­ни­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти адво­ка­тів. І зви­чай­но, бу­де якийсь мо­но­лог від Оле­га — це зав­жди яскра­во й ці­ка­во.

За­раз під­ви­ще­на ці­ка­вість до ці­єї спра­ви. Са­шу Коль­чен­ка та Оле­га Сен­цо­ва актив­но під­три­му­ють в Укра­ї­ні й на За­хо­ді. У Ро­сії ма­кси­маль­но га­сять ці­ка­вість до спра­ви. Су­до­ве за­сі­да­н­ня 21 ли­пня ви­сві­тлю­ва­ти­ме ка­нал «Ме­ди­а­зо­на». Але «Ме­ди­а­зо­на», «Дождь», «Ме­ду­за», які ці­кав­ля­ться спра­вою укра­їн­ських в’язнів, не є по­пу­ляр­ни­ми у ро­сій­ської пу­блі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.