Від­нов­ле­н­ня дав­ньо­го пар­тнер­ства

У Ки­є­ві під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю між Укра­їн­ським ін­сти­ту­том у Шве­ції, МЗС та Мін­куль­том

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни, По­соль­ство Укра­ї­ни у Шве­ції та гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція « Укра­їн­ський ін­сти­тут у Шве­ції» під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю у га­лу­зі куль­тур­ної ді­яль­но­сті у Ки­є­ві, у кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня. Як за­зна­ча­ють сто­ро­ни, це — ва­жли­вий істо­ри­чний крок до но­вої куль­тур­ної ди­пло­ма­тії Укра­ї­ни і ство­ре­н­ня ме­ре­жі ор­га­ні­за­цій та уста­нов, які че­рез мас­шта­бні куль­тур­ні про­е­кти пред­став­лять укра­їн­ську куль­ту­ру у сві­ті. У Ме­мо­ран­ду­мі за­де­кла­ро­ва­ні спіль­ні ці­лі на по­гли­бле­н­ня укра­їн­сько-швед­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва у га­лу­зі куль­ту­ри та здій­сне­н­ня ін­фор­ма­цій­но-про­сві­тни­цької ро­бо­ти для фор­му­ва­н­ня по­зи­тив­но­го імі­джу Укра­ї­ни за кор­до­ном.

Вже май­же рік Укра­їн­ський ін­сти­тут за­йма­є­ться про­ве­де­н­ням куль­тур­них по­дій та бла­го­дій­них акцій за уча­стю укра­їн­ських ми­тців у Шве­ції. «День», за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, — єди­ний в Укра­ї­ні, що по­стій­но пи­сав про цю іні­ці­а­ти­ву ще за ча­сів її ство­ре­н­ня. І на­ре­шті Укра­їн­ський ін­сти­тут за­ру­чив­ся дер­жав­ною під­трим­кою. «Пе­ре­мо­ви­ни що­до по­гли­бле­н­ня на­шо­го спів­ро­бі­тни­цтва ми по­ча­ли з Укра­їн­ським ін­сти­ту­том у Шве­ції ще ми­ну­ло­го ро­ку, зва­жа­ю­чи на те, що во­ни займають до­сить актив­ну по­зи­цію в про­па­гу­ван­ні пи­та­н­ня укра­їн­ської куль­ту­ри та її про­мо­ції, і ро­блять до- сить ба­га­то у цьо­му на­прям­ку — ко­мен­тує «Дню» за­сту­пник мі­ні­стра куль­ту­ри Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Ан­дрій ВІ­ТРЕН­КО. — Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри ви­сту­пи­ло з іні­ці­а­ти­вою ство­ре­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, від­по­від­но в рам­ках ді­яль­но­сті цьо­го ін­сти­ту­ту ми пла­ну­є­мо ство­ре­н­ня осе­ред­ків в окре­мих кра­ї­нах, і га­даю, що всіх тих пар­тне­рів, які вже за­раз займають актив­ну по­зи­цію, бу­де до­лу­че­но до роз­ви­тку цих осе­ред­ків».

— Ме­ні зда­є­ться, що Шве­ція — це ва­жли­ва кра­ї­на, про яку ми ду­же ча­сто за­бу­ва­є­мо, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту у Шве­ції На­та­лія ПА­СІ­ЧНИК. — Це одна із най­більш роз­ви­ну­тих кра­їн, не з ко­ли­шньо­го Вар­шав­сько­го бло­ку, а зі ста­рої Єв­ро­пи. Це єди­на кра­ї­на, яка про­мо­тує укра­їн­ські ін­те­ре­си в Єв­ро­пі, як ні­хто, по­чи­на­ю­чи з Кар­ла Більд­та, який був іні­ці­а­то­ром Схі­дно­го пар­тнер­ства, і, фа­кти­чно, це про­дов­жу­є­ться на всіх рів­нях і за­раз. Шве­ція є най­біль­шим дру­гом Укра­ї­ни в Єв­ро­пі се­ред «ста­рої гвар­дії». То­му цю кра­ї­ну не­до­оці­ню­ва­ти не мо­жна. Та, на жаль, в ін­фор­ма­цій­но­му пла­ні зна­н­ня про Укра­ї­ну у шве­дів ду­же обме­же­ні, ве­ли­кий вплив має ро­сій­ська про­па­ган­да на шве­цькі ме­діа, тож ми ма­є­мо про­ти­сто­я­ти цьо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.