Ди­сци­плі­ни за ви­бо­ром + по­гли­бле­на ан­глій­ська

Першокурсники Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки по­чнуть на­вча­ти­ся за про­гра­ма­ми, на­бли­же­ни­ми до єв­ро­пей­ських

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю цьо­го ро­ку се­ред всту­пни­ків у цей виш ко­ри­сту­ю­ться та­кі спе­ці­а­лі­за­ції: «За­хист Ві­тчи­зни», «Ре­а­бі­лі­та­ція вій­сько­во­слу­жбов­ців», «Со­ці­аль­на без­пе­ка», «Еко­но­мі­ка ви­ро­бни­чих під­при­ємств», «Роз­мі­ще­н­ня про­ду­ктив­них сил та ре­гіо­наль­на еко­но­мі­ка», «Вій­сько­ва і пра­во­ва пси­хо­ло­гія», «Спе­ці­аль­на та ре­а­бі­лі­та­цій­на пси­хо­ло­гія», «Хі­мі­чна те­хно­ло­гія хар­чо­вих до­ба­вок та ко­сме­ти­чних за­со­бів», «Те­хно­ло­гія без­пе­ки та за­хи­сту ін­фор­ма­ції».

Із но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку чверть на­вчаль­них ди­сци­плін та спе­ці­а­лі­за­цій сту­ден­ти всіх кур­сів оби­ра­ти­муть са­мі. На­вчаль­ний про­цес три­ва­ти­ме впро­дов­жу­сьо­го ро­бо­чо­го дня, як у єв­ро­пей­ських ви­шах, сту­ден­ти на­вча­ти- му­ться за про­гра­ма­ми, ма­кси­маль­но на­бли­же­ни­ми до єв­ро­пей­ських. І осо­бли­ву ува­гу на­да­но ви­вчен­ню іно­зем­них мов. Їх ви­вча­ти­муть із пер­шо­го і до остан­ньо­го кур­су на всіх фа­куль­те­тах, при­чо­му ме­то­ди­ку ви­бра­но та­ку, щоб сту­ден­ти ма­кси­маль­но ово­ло­ді­ва­ли роз­мов­ною мо­вою. Як не один раз за­ува­жу­вав ре­ктор ви­шу, про­фе­сор Ігор Ко­цан, без до­ско­на­ло­го зна­н­ня іно­зем­них мов не­мо­жли­ва пов­но­цін­на ін­те­гра­ція в сві­то­вий осві­тній про­стір. Пі­сля за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня в на­шо­му уні­вер­си­те­ті ви­пу­скник по­ви­нен віль­но во­ло­ді­ти іно­зем­ною мо­вою, зокре­ма, ан­глій­ською. У но­во­му на­вчаль­но­му ро­ці де­я­кі на­вчаль­ні кур­си вза­га­лі чи­та­ти­му­ться ли­ше ан­глій­ською мо­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.