Де­ся­тки за­ги­блих під час те­ра­кту в Ту­реч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше, 28 осіб за­ги­ну­ли та близь­ко 100 по­ра­не­ні вна­слі­док ви­бу­ху в ту­ре­цько­му мі­сті Су­руч, роз­та­шо­ва­но­му на пів­ден­но­му схо­ді кра­ї­ни на кор­до­ні з Си­рі­єю. Ці ци­фри на­во­дить мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ Ту­реч­чи­ни. Ви­бух став­ся в са­ду мі­сце­во­го куль­тур­но­го цен­тру Ама­ра, ку­ди з’їха­ло­ся близь­ко 300 де­ле­га­тів мо­ло­ді­жних асо­ці­а­цій. Ту­ре­цьке мі­сто Су­руч роз­та­шо­ва­не по­бли­зу си­рій­сько­го при­кор­дон­но­го мі­ста Ко­ба­ні, яке ста­ло аре­ною за­пе­клих бо­їв між­бо­йо- ви­ка­ми екс­тре­міст­сько­го угру­пу­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» і курд­ськи­ми опол­чен­ця­ми. Мі­сто кіль­ка ра­зів пе­ре­хо­ди­ло з рук у ру­ки і за­зна­ва­ло по­ту­жних бом­бар­ду­вань си­ла­ми за­хі­дної авіа­ції. У ту­ре­цько­му Су­ру­чі про­жи­ває чи­ма­ло жи­те­лів із Ко­ба­ні, які пе­ре­йшли кор­дон пі­сля бо­їв, що роз- го­рі­ли­ся то­рік. Як пе­ре­дає ту­ре­цьке ви­да­н­ня hurriyetdailynews.com, за чу­тка­ми, ви­бух здій­сни­ла 18- рі­чна смер­тни­ця « Іслам­ської дер­жа­ви». У мі­ні­стер­стві вну­трі­шніх справ Ту­реч­чи­ни вже на­зва­ли тра­ге­дію, що ста­ла­ся, «те­ра­ктом» і до­да­ли, що че­ка­ють збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті жертв.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.