Поль­ща і Ні­дер­лан­ди ство­рю­ють в ЄС ро­сій­сько­мов­ний те­ле­ка­нал

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Для про­ти­дії ро­сій­ській про­па­ган­ді Поль­ща та Ні­дер­лан­ди за­про­по­ну­ва­ли ство­ри­ти в ЄС ро­сій­сько­мов­ний те­ле­ка­нал. Про це вчо­ра за­явив у Брюс­се­лі мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі Гже­гож Схе­ти­на. За йо­го сло­ва­ми, 10 ве­ре­сня від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція у Вар­ша­ві, яка сто­су­ва­ти­ме­ться де­та­лей фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту. «Ми спри­йма­є­мо цю іні­ці­а­ти­ву як поль­сько-ні­дер­ланд­ську, однак хо­че­мо, щоб ін­ші кра­ї­ни до нас при­єд­на­ли­ся», — під­кре­слив гла­ва МЗС Поль­щі. За йо­го сло­ва­ми, ме­та про­е­кту — зро­би­ти до­сту­пни­ми «віль­не слово і віль­ну ін­фор­ма­цію» для схо­ду Єв­ро­пи, Ро­сії та ро­сій­сько­мов­ної мен­ши­ни в кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи. «Мо­ва йде про ство­ре­н­ня но­во­го про­е­кту — та­ко­го, який га­ран­тує від­мо­ву від ви­ко­ри­ста­н­ня мо­ви про­па­ган­ди та агре­сії, а бу­де по­ста­ча­ти прав­ди­ву, ре­тель­но пе­ре­ві­ре­ну ін­фор­ма­цію», — до­дав гла­ва поль­ської ди­пло­ма­тії. На дум­ку Гже­го­жа Схе­ти­ни, ро­сій­сько­мов­ний те­ле­ка­нал мо­же ство­рю­ва­ти про­гра­ми, які мо­гли би ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вже існу­ю­чі ро­сій­сько­мов­ні ЗМІ. «Для нас ва­жли­во, щоб не­за­ле­жний те­ле­ка­нал міг при­но­си­ти ко­ристь всій ін­фра­стру­кту­рі ро­сій­сько­мов­них ЗМІ», — за­зна­чив він. За сло­ва­ми гла­ви МЗС Поль­щі, цей те­ле­ка­нал міг би по­ча­ти ро­бо­ту в на­сту­пно­му ро­ці.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.