Ви­бо­ри пре­зи­ден­та ФІФА від­бу­ду­ться 26 лю­то­го

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­те на ви­кон­ко­мі Мі­жна­ро­дної фе­де­ра­ції фут­бо­лу в Цю­рі­ху. Пе­ре­о­бра­ний у трав­ні на свій п’ятий тер­мін го­ло­ва ФІФА Зепп Блат­тер за­явив про на­мір пі­ти у від­став­ку 2 черв­ня на тлі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу. Швей­ца­рець ке­ру­вав фе­де­ра­ці­єю з 1998 ро­ку, про­те остан­ні­ми ро­ка­ми йо­го кри­ти­ку­ва­ло фут­боль­не спів­то­ва­ри­ство. Остан­ньою кра­плею для 79-рі­чно­го Блат­те­ра, на дум­ку біль­шо­сті екс­пер­тів, ста­ли аре­шти ви­со­ко­по­став­ле­них чи­нов­ни­ків ФІФА, які зви­ну­ва­чу­ю­ться у ха­ба­рах та ін­ших ко­ру­пцій­них опе­ра­ці­ях. 15 ли­пня Швей­ца­рія екс­тра­ду­ва­ла в США пер­шо­го із за­три­ма­них у гу­чній спра­ві про ко­ру­пцію у ФІФА — ко­ли­шньо­го ві­це-пре­зи­ден­та Джеф­фрі Уеб­ба, який за рі­ше­н­ням су­ду Нью­Йор­ка зна­хо­ди­ться під до­ма­шнім аре­штом в обмін на за­ста­ву в $10 млн.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.