Де за­раз Сав­чен­ко, не зна­ють на­віть адво­ка­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­сце­пе­ре­бу­ва­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни На­дії Сав­чен­ко на­ра­зі не­ві­до­ме її адво­ка­там, і до 27 ли­пня во­ни мо­жуть цьо­го і не ді­зна­ти­ся. Про це за­явив адво­кат укра­їн­ки Марк Фей­гін. «На­ра­зі ми не зна­є­мо, де На­дія Сав­чен­ко. І вра­хо­ву­ю­чи, що її ета­пу­ва­ли 17 ли­пня, вла­да те­пер фор­маль­но має 10 днів, до 27 ли­пня, щоб не по­ві­дом­ля­ти ро­ди­чам про її мі­сце­зна­хо­дже­н­ня», — ска­зав Фей­гін. За йо­го сло­ва­ми, най­ре­аль­ні­шим ва­рі­ан­том мі­сця утри­ма­н­ня Сав­чен­ко є СІЗО у Ро­сто­ві-на-До­ну або у Кам’ян­ську-Ша­хтин­сько­му Ро­стов­ської обла­сті. «Все за­ле­жить від ре­зо­нів, які обе­руть ор­га­ні­за­то­ри про­це­су, — по­яснює Фей­гін. — Від Ро­сто­ва до До­не­цька 160 км, дов­га виснажлива до­ро­га. Від Ша­хтин­ська — 15 хви­лин їзди». На­га­да­є­мо, в Ро­сії укра­їн­ській льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко став­лять за про­ви­ну вбив­ство двох ро­сій­ських жур­на­лі­стів на Дон­ба­сі, а та­ко­жза­мах на вбив­ство ци­віль­них осіб, які мо­гли по­стра­жда­ти вна­слі­док ні­би­то ско­ри­го­ва­но­го нею арт­об­стрі­лу. За ін­фор­ма­ці­єю Слід­ко­му, їй за­гро­жує до 25 ро­ків в’язни­ці. 17 ли­пня На­дію Сав­чен­ко ета­пу­ва­ли до Ро­стов­ської обла­сті, адже те­пер її спра­ву має роз­гля­да­ти До­не­цький мі­ський суд. Але в ро­сій­сько­му До­не­цьку не­має СІЗО. Сав­чен­ко має іму­ні­тет як на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни та обра­ний де­ле­гат ПАРЄ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.