США і Куба від­кри­ли свої по­соль­ства у Га­ва­ні та Ва­шинг­то­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Га­ва­ні і Ва­шинг­то­ні впер­ше більш ні­жза 50 ро­ків зно­ву від­кри­ли­ся вчо­ра по­соль­ства США і Ку­би. Від­но­си­ни між­дво­ма кра­ї­на­ми бу­ли за­мо­ро­же­ні на по­ча­тку 1960-х ро­ків, ко­ли США ро­зір­ва­ли ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з Ку­бою і за­про­ва­ди­ли ем­бар­го на тор­гів­лю з ці­єю кра­ї­ною. З 1977 ро­ку в обох кра­ї­нах ді­я­ли ди­пло­ма­ти­чні мі­сії, які на­зи­ва­ли­ся мі­сі­я­ми ін­те­ре­сів США і Ку­би. Ці ди­пло­ма­ти­чні мі­сії ді­я­ли під егі­дою Швей­ца­рії, про­те во­ни не ма­ли ста­ту­су по­соль­ства. На­при­кін­ці 2014 ро­ку США і Куба по­ча­ли вживати ди­пло­ма­ти­чних зу­силь що­до нор­ма­лі­за­ції від­но­син між­дво­ма кра­ї­на­ми, за­зна­чає Бі-Бі-Сі. У кві­тні пре­зи­ден­ти двох кра­їн — Ба­рак Оба­ма і Ра­уль Ка­стро — зу­стрі­ли­ся для пе­ре­мо­вин, впер­ше за ба­га­то ро­ків. Не­вдов­зі пі­сля ці­єї зу­стрі­чі Оба­ма ухва­лив рі­ше­н­ня ви­лу­чи­ти Ку­бу із спи­ску дер­жав — спон­со­рів те­ро­ри­зму. То­ді ж бу­ло ого­ло­ше­но про пла­ни від­но­ви­ти по­ром­не і авіа­цій­не спо­лу­че­н­ня між­кра­ї­на­ми. Учо­ра та­кож від­бу­ла­ся зу­стріч держ­се­кре­та­ря США Джо­на Кер­рі з йо­го ку­бин­ським ко­ле­гою Бру­но Ро­дрі­ге­сом, яка, як на­го­ло­шу­є­ться, ста­ла ще одні­єю озна­кою по­те­плі­ша­н­ня дво­сто­рон­ніх від­но­син.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.