По­соль­ство Фран­ції в Укра­ї­ні впер­ше очо­лить жін­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Упер­ше за істо­рію не­за­ле­жної Укра­ї­ни По­соль­ство Фран­цузь­кої Ре­спу­блі­ки у Ки­є­ві очо­лить ди­пло­мат-жін­ка. Про при­зна­че­н­ня Іза­бель Дю­мон по­ві­дом­ля­є­ться в офі­цій­но­му ви­дан­ні уря­ду Фран­ції Le Journal Officiel. «Па­ні Іза­бель Дю­мон при­зна­че­но Над­зви­чай­ним і Пов­но­ва­жним По­слом Фран­цузь­кої Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні, во­на за­мі­нить на цій по­са­ді па­на Але­на Ре­мі», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Як по­ві­дом­ляє Укрінформ із по­си­ла­н­ням на ви­со­ко­по­став­ле­но­го фран­цузь­ко­го ди­пло­ма­та, Дю­мон є ка­дро­вим ди­пло­ма­том. «Сво­го ча­су во­на бу­ла ра­дни­ком у за­кор­дон­них спра­вах та від­по­від­а­ла за пи­та­н­ня Схі­дної Єв­ро­пи, Бал­кан, Цен­траль­ної Азії, за спів­пра­цю з ОБСЄ та Ра­дою Єв­ро­пи, а та­ко­жбу­ла ке­рів­ни­ком від­ді­лу Ро­сії та Єв­ро­пи в ди­ре­кції кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи МЗС Фран­ції», — за­зна­чив фран­цузь­кий ди­пло­мат. Він до­дав, що остан­нім ча­сом во­на бу­ла за­сту­пни­ком ке­рів­ни­ка ди­ре­кції кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи МЗС Фран­ції. На­га­да­є­мо, що у рі­зні ро­ки, по­чи­на­ю­чи з 1992 ро­ку, По­соль­ство Фран­цузь­кої Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні очо­лю­ва­ли ди­пло­ма­ти-чо­ло­ві­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.