Чим за­йма­ти­ся Нац­бан­ку

Екс­перт: Тре­ба по­вер­ну­ти в бан­ки $20—30 мі­льяр­дів, що ни­ні на ру­ках у на­се­ле­н­ня, — і мо­жна кре­ди­ту­ва­ти бі­знес

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня від­по­від­но до рі­ше­н­ня Нац­бан­ку за­кін­чив своє існу­ва­н­ня чер­го­вий укра­їн­ський банк — «Ки­їв­ська Русь». То­го ждня го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гонтарева зу­стрі­ча­ла­ся з пред­став­ни­ка­ми ком­па­ній, що вхо­дять до Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції, і за­пев­ня­ла їх у то­му, що си­ту­а­ція в бан­ків­сько­му се­кто­рі кра­ї­ни нор­ма­лі­зу­є­ться. Во­на, зокре­ма, за­зна­чи­ла, що грив­не­ві вкла­ди в бан­ках збіль­шу­ю­ться на­віть з ура­ху­ва­н­ням ефе­кту ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків. «Їх (вкла­дів) об­сяг у на­ціо­наль­ній ва­лю­ті від по­ча­тку ли­пня зріс на 1,9%, — кон­ста­ту­ва­ла Гонтарева і та­ко­жза­пев­ни­ла: — Ва­лю­тни­ми де­по­зи­та­ми то­чку ста­бі­лі­за­ції май­же прой­де­но. За ли­пень їх від­тік був мен­ше 1%. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що бан­ки змо­жуть укрі­пи­ти свої де­по­зи­тні порт­фе­лі до кін­ця цьо­го ро­ку».

БЕЗЦІЛЬНІ БАН­КИ?

А на­пе­ре­до­дні го­ло­ва Нац­бан­ку да­ла у фі­нан­со­во­му ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди не на­стіль­ки одно­зна­чний си­гнал. Во­на роз­по­ві­ла, що її ві­дом­ство при­сту­пає до дру­го­го ета­пу очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми, зокре­ма — дрі­бних бан­ків, акти­ви й па­си­ви яких пов’яза­ні з одні­єю й ті­єю са­мою осо­бою. «Є дрі­бні бан­ки, — роз­по­від­а­ла во­на, — які мо­жна вва­жа­ти здо­ро­ви­ми, про­те з пов­ною від­су­тні­стю будь-якої стра­те­гії. З одно­го бо­ку, в зо­бов’яза­н­нях вла­сні гро­ші і де­по­зи­ти, а з ін­шо­го — кре­ди­ти, ви­да­ні со­бі ж. Важ­ко ска­за­ти, для яких ці­лей ці бан­ки бу­ло ство­ре­но. Ми го­ту­є­мо ве­ли­ку про­гра­му, яка до­зво­лить бан­кам укру­пню­ва­ти­ся».

«Якщо банк жо­дної ме­ти не пе­ре­слі­дує, якщо це так зва­ний ки­шень­ко­вий банк, але при цьо­му він не пред­став­ляє за­гро­зи фі­нан­со­во­му се­кто­ру, то акціо­не­ру тре­ба да­ти аль­тер­на­ти­ву, що ро­би­ти в цій си­ту­а­ції, — про­дов­жу­ва­ла го­лов­ний бан­кір кра­ї­ни і ра­птом зро­би­ла до­во­лі не­спо­ді­ва­ний хід, який, зда­ва­ло­ся б, су­пе­ре­чить ска­за­но­му ра­ні­ше: — Ду­же хо­ро­шою аль­тер­на­ти­вою в цьо­му ви­пад­ку бу­де са­мо­лі­кві­да­ція». При­чо­му во­на за­пев­ня­ла, що при цьо­му фі­нан­со­вий се­ктор не від­чує жо­дно­го впли­ву. І по­зи­тив­но­го теж? Не ска­за­ла во­на і про вплив на вкла­дни­ків. Чи бу­де Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів ком­пен­су­ва­ти їх втра­ти в ра­зі до­бро­віль­но-при­му­со­вої са­мо­лі­кві­да­ції бан­ків? Чи ж«аль­тер­на­ти­ва» при­ва­блює Гон­та­ре­ву са­ме не­га­тив­ною від­по­від­дю на це за­пи­та­н­ня?

ЯК ЗА­РО­БЛЯ­ЮТЬ НА БАНКРУТСТВАХ

Ба­га­то за­пи­тань до цен­тро­бан­ку й у еко­но­мі­чних екс­пер­тів. Все­во­лод Сте­па­нюк запитує: «А як ско­ро­чу­ва­ти­муть бан­ки? Це бу­дуть бан­ки, які справ­ді не мо­жуть пра­цю­ва­ти, чи ті, на бан­крут­стві яких хтось ду­же до­бре за­ро­бить?» Він вва­жає, що «біль­ша по­ло­ви­на всіх бан­ків в Укра­ї­ні — ки­шень­ко­ві. Во­ни об­слу­го­ву­ють одно­го бі­зне­сме­на і біль­ше ні­чо­го не ро­блять». Про­те екс­перт упев­не­ний, що «та­кі бан­ки те­жма­ють пра­во на існу­ва­н­ня » . «У Же­не­ві я ба­чив та­ку со­бі «ха­тин­ку» з одним ві­кон­цем і одни­ми две­ри­ма, — роз­по­від­ає екс­перт. — Там був на­пис «Банк». Я за ти­ждень не по­ба­чив, щоб ці две­рі від­чи­ня­лись і щоб ту­ди хто-не­будь за­хо­див або ви­хо­див звід­ти. Так са­мо і в араб­сько­му сві­ті, де вва­жа­є­ться ціл­ком нор­маль­ним, ко­ли шейх має свій банк, і він об­слу­го­вує одно­го цьо­го клі­єн­та». За сло­ва­ми Сте­па­ню­ка, та­кі бан­ки ча­сто є при­тул­ком для ін­ве­сти­цій з ін­ших кра­їн, «але, на жаль, ця істо­рія не про Укра­ї­ну».

«Біль­шість бан­ків, ого­ло­ше­них бан­кро­та­ми, на­справ­ді та­ки­ми не є, — впев­не­ний Сте­па­нюк. — Я го­во­рив би про шту­чне бан­крут­ство, пов’яза­не з тим, що бі­зне­сме­ни не за­ці­кав­ле­ні у во­ло­дін­ні та­ким акти­вом. То­му що рей­тин­ги кра­ї­ни, як ка­жуть, ниж­чі за плін­тус, і рей­тинг бан­ку та­кий са­мий, як кра­ї­ни. Звід­си не­мо­жли­вість за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції. Го­во­рять, що три­ває якась бо­роть­ба з від­ми­ва­н­ням гро­шей, зна­чить, цим уже теж не мо­жна за­йма­ти­ся... Але за­ко­но­дав­ство до­зво­ляє за­ро­бля­ти на бан­крут­стві бан­ку. Адже су­ма, яку від­шко­до­вує Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, не бу­ла про­ін­де­ксо­ва­на на ін­фля­цію. І, від­дав­ши $9000 (200 ти­сяч гри­вень) вкла­дни­ко­ві, ре­шту мо­жна не від­да­ва­ти. Ви­хо­дить, від­дав­ши 10% па­си­вів, мо­жна по­кла­сти 90% со­бі в ки­ше­ню». «І це ду­же сер­йо­зний сти­мул для шту­чно­го бан­крут­ства, — під­мі­чає екс­перт і роз­по­від­ає про тра­ди­цій­ну схе­му: — Хо­ро­ші гро­ші ви­во­дя­ться в ін­ший банк, свої гро­ші — теж, а ре­шта, зокре­ма вкла­дни­ки, за­ли­ша­є­ться на­при­зво­ля­ще».

«Як же ще ста­ти олі­гар­хом, як не «ки­нув­ши» ку­пу лю­дей?» — на­во­дить роз­хо­жу фра­зу Сте­па­нюк. Він роз­мір­ко­вує над тим, чи по­трі­бно Укра­ї­ні стіль­ки бан­ків, і по­го­джу­є­ться з по­лі­ти­кою Нац­бан­ку, але при цьо­му за­зна­чає, що «ту­пе ско­ро­че­н­ня ні до чо­го хо­ро­шо­го, окрім як до втрат на­се­ле­н­ня і бі­зне­су, не при­ве­де». Екс­перт вва­жає, що для Укра­ї­ни пі­ді­йшла б мо­дель Япо­нії, де є ли­ше три ве­ли­кі ін­ве­сти­цій­ні бан­ки, а та­ко­жмі­ські і мі­сце­ві. До то­го жу­сі­ма бан­ка­ми на 51% во­ло­діє мі­ні­стер­ство фі­нан­сів... Що ро­би­ти укра­їн­цям? Сте­па­нюк за­зна­чає, що на­ші вкла­дни­ки пі­шли за при­кла­дом япон­ців: рі­зни­ми шля­ха­ми за­би­ра­ють свої вкла­ди з про­блем­них при­ва­тних бан­ків і не­суть їх у дер­жав­ні, де ви­щі га­ран­тії і стій­кість. Але чи мо­жна Гон­та­ре­вій цим пи­ша­тись...

ОБ­СЯГ ВИ­ДА­НИХ ГРИВ­НЕ­ВИХ КРЕ­ДИ­ТІВ ЗМЕН­ШИВ­СЯ НА 20%

«Те, про що го­во­рить Гонтарева, — це не очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми, — під­кре­слює пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Оле­ксандр Охрі­мен­ко, — це її роз­вал». Яка ме­та цьо­го так зва­но­го очи­ще­н­ня? На дум­ку Охріменка, це — ба­наль­ний пе­ре­діл вла­сно­сті. «Швид­ше за все, че­рез па­ру ро­ків ми су­то ви­пад­ко­во по­мі­ти­мо, що які-не­будь два ко­ли­шні ма­лень­кі бан­ки, — на­тя­кає екс­перт, — не­зро­зумі­ло як ста­нуть си­стем­ни­ми і ду­же ве­ли­ки­ми. А ще че­рез па­ру ро­ків їх від­бе­руть зов­сім ін­ші вла­сни­ки. Для нас цей без­кі­не­чний пе­ре­діл вла­сно­сті сум­ний».

Екс­перт упев­не­ний, що ли­ше при­бли­зно п’ять бан­ків бу­ло ви­ве­де­но з рин­ку з еко­но­мі­чних мір­ку­вань, то­ді як усі ін­ші — з по­лі­ти­чних мо­ти­вів. Охрі­мен­ко ствер­джує, що «ке­рів­ни­цтво Нац­бан­ку сво­ї­ми ру­ка­ми, сво­ї­ми ді­я­ми, сво­єю по­лі­ти­кою очи­ще­н­ня від не­на­дій­них бан­ків зни­щи­ло бан­ків­ську си­сте­му Укра­ї­ни і до­ві­ру до неї на­се­ле­н­ня кра­ї­ни». У ре­зуль­та­ті, чо­го не бу­ло жо­дно­го ра­зу за всю істо­рію кра­ї­ни, об­сяг ви­да­них грив­не­вих кре­ди­тів змен­шив­ся на 20% і на 10% — у ва­лю­ті, го­во­рить екс­перт. До чо­го це при­зве­де? «Цьо­го ро­ку бу­де па­ді­н­ня ВВП і на­сту­пно­го ро­ку теж, і на­віть 2017-го, — ро­бить ви­сно­вок екс­перт, — то­му що еко­но­мі­ка не мо­же пра­цю­ва­ти без нор­маль­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня». «За­раз ні­хто не кре­ди­тує еко­но­мі­ку, і це — го­лов­на про­бле­ма На­ціо­наль­но­го бан­ку, — під­кре­слює Охрі­мен­ко. — Нац­банк по­ви­нен за­без­пе­чу­ва­ти нор­маль­ну ро­бо­ту бан­ків­ської си­сте­ми, щоб у кра­ї­ні зро­ста­ло кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки. Але він цьо­го не ро­бить».

Щоб оці­ни­ти аде­ква­тність ка­пі­та­лу в си­сте­мі, вве­де­но по­ка­зник Н-2, що ха­ра­кте­ри­зує на­дій­ність бан­ку. Він має бу­ти біль­шим за 10%. «Але на­віть пі­сля так зва­но­го очи­ще­н­ня, пі­сля за­яв про те, що бан­ків­ська си­сте­ма змі­цни­лась і оздо­ро­ви­лась, що не­має ри­зи­ків, — го­во­рить екс­перт, — цей ко­е­фі­ці­єнт ли­ше 9,07%. Це свід­чить про те, що всі бан­ки сьо­го­дні не мо­жуть нор­маль­но пра­цю­ва­ти. Як укра­їн­ські ко­мер­цій­ні, вклю­ча­ю­чи бан­ки на­ших олі­гар­хів, так і дер­жав­ні, а та­ко­жбан­ки з єв­ро­пей­ським або ро­сій­ським ка­пі­та­лом».

Що сто­су­є­ться ки­шень­ко­вих бан­ків, які і на­ле­жать, і кре­ди­ту­ють одно­го сво­го вла­сни­ка, то екс­перт про­по­нує уяви­ти, що бу­де, якщо ли­ше че­рез це за­кри­ти банк, який об­слу­го­вує, на­при­клад, ме­та­лур­гій­ний ком­бі­нат або ве­ли­кий агро­хол­динг. Хто від цьо­го ви­грає? Так, це ки­шень­ко­ві або, іна­кше — ке­птив­ні бан­ків­ські уста­но­ви. Але во­ни фі­нан­су­ють, за­без­пе­чу­ють ро­бо­ту най­біль­ших під­при­ємств Укра­ї­ни, зав­дя­ки яким іде на екс­порт укра­їн­ська про­ду­кція і в кра­ї­ну по­вер­та­є­ться до­хід в іно­зем­ній ва­лю­ті. «Якщо ці бан­ки на­ра­зі за­кри­ти, то до­ве­де­ться зу­пи­ни­ти всі на­ші ве­ли­кі під­при­єм­ства», — пе­ред­ба­чає екс­перт.

Він ствер­джує, що в Укра­ї­ні не так уже й ба­га­то бан­ків, якщо ви­хо­ди­ти не з їх чи­сель­но­сті, а з об­ся­гів бан­ків­ських по­слуг. За цим по­ка­зни­ком ми на­віть по­сту­па­є­мось Бі­ло­ру­сі, го­во­рить Охрі­мен­ко. Він на­во­дить да­ні НБУ про те, що на ру­ках у укра­їн­ців на 1 кві­тня бу­ло $92 мі­льяр­ди і 290 мі­льяр­дів гри­вень. Як­би хо­ча б $20—30 мі­льяр­дів по­вер­ну­ти у ви­гля­ді де­по­зи­тів у бан­ків­ську си­сте­му, то мо­жна бу­ло б кре­ди­ту­ва­ти бі­знес, кре­ди­ту­ва­ти еко­но­мі­ку, про­гно­зує екс­перт. Са­ме цим, за йо­го сло­ва­ми, тре­ба за­йма­ти­ся Нац­бан­ку.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ГО­ЛО­ВІ НБУ ВА­ЛЕ­РІЇ ГОН­ТА­РЕ­ВІЙ БУ­ДЕ НЕ­ПРО­СТО: ПРО­БЛЕМ­НІ БАН­КИ ЗА­БОР­ГУ­ВА­ЛИ РЕ­ГУ­ЛЯ­ТО­РУ 37 МІ­ЛЬЯР­ДІВ ГРИ­ВЕНЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.