Що бу­де із зар­пла­та­ми в дру­го­му пів­річ­чі?

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ли­ше 15% ро­бо­то­дав­ців го­то­ві під­ви­щу­ва­ти опла­ту пра­ці

Із трав­ня 2015 ро­ку про­сте­жу­ю­ться не­зна­чні по­зи­тив­ні змі­ни на рин­ку пра­ці. За­фі­ксо­ва­но при­плив но­вих ва­кан­сій і ре­зю­ме — плюс 5 — 10% що­мі­ся­чно. Крім цьо­го, по­сту­по­во зни­жу­є­ться рі­вень кон­ку­рен­ції на ро­бо­че мі­сце. З огля­ду на це мо­жна ствер­джу­ва­ти, що укра­їн­ські ком­па­нії ада­пту­ва­ли­ся до умов кри­зи. Що­прав­да, для кар­ди­наль­них змін у зар­пла­тній по­лі­ти­ці ком­па­ній в най­ближ­чі пів­ро­ку пе­ред­умов по­ки що не­має. Екс­пер­ти Між­на­ро­дно­го ка­дро­во­го пор­та­лу hh.ua до­слі­ди­ли, що бу­де із зар­пла­та­ми в дру­го­му пів­річ­чі 2015 ро­ку.

За да­ни­ми пор­та­лу, еко­но­мі­чна кри­за спри­чи­ни­ла за­про­ва­дже­н­ня опти­мі­за­цій­них за­хо­дів у ком­па­ні­ях, і це від­би­ло­ся на зар­пла­тах укра­їн­ців. « От­же, ми­ну­лий рік озна­ме­ну­вав­ся зни­же­н­ням зар­плат. До та­ких не­по­пу­ляр­них ме­то­дів, за оцін­ка­ми екс­пер­тів пор­та­лу, вда­ли­ся 14% ком­па­ній. «Найу­пев­не­ні­ше по­чу­ва­ли се­бе ли­ше де­я­кі пра­ців­ни­ки. Зокре­ма най­мен­ше по­стра­жда­ли від кри­зи IT- спе­ці­а­лі­сти. Їхні зар­пла­ти не ли­ше не ско­ро­чу­ва­лись, а й у де­яких ви­пад­ках під­ви­щи­лись. Як пра­ви­ло, укра­їн­ські ком­па­нії IT- се­кто­ру пра­цю­ють над ау­тсор­син­го­ви­ми про­е­кта­ми з іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми. Це до­зво­ляє їм не ли­ше від­чу­ва­ти се­бе ста­біль­но в мо­мент кри­зи, а й прив’ язу­ва­ти роз­мір зар­плат спів­ро­бі­тни­ків до кур­су до­ла­ра», — ска­за­но в до­слі­джен­ні екс­пер­тів hh.ua.

Крім IT- спе­ці­а­лі­стів, урі­за­н­ня зар­плат в пік кри­зи най­мен­ше тор­кну­ли­ся пра­ців­ни­ків у сфе­рі ме­діа та пред­став­ни­ків агро­се­кто­ру, а та­кож­спів­ро­бі­тни­ків між­на­ро­дних ком­па­ній.

Про­ана­лі­зу­вав­ши зар­пла­тні тенденції та ди­на­мі­ку рин­ку пра­ці, екс­пер­ти Між­на­ро­дно­го ка­дро­во­го пор­та­лу HeadHunter Укра­ї­на при­пу­ска­ють, що в най­ближ­чі пів­ро­ку збе­ре­жу­ться тенденції ми­ну­ло­го ро­ку. «На­при­клад, 2014 ро­ку ба­га­то ком­па­ній від­мо­ви­ли­ся від фі­ксо­ва­ної опла­ти пра­ці, впро­ва­див­ши гну­чку опла­ту. У цьо­му ра­зі зар­пла­та пра­ців­ни­ків ви­ра­хо­ву­є­ться що­мі­ся­чно, від­по­від­но до ре­аль­но­го вне­ску пра­ців­ни­ка до бі­знес- ре­зуль­та­тів ком­па­нії. За­ли­ши­ться акту­аль­ною та­кож­тен­ден­ція ви­бір­ко­во­го під­ви­ще­н­ня окла­ду ли­ше де­яким спів­ро­бі­тни­кам, які ре­гу­ляр­но по­ка­зу­ють ви­со­ку ефе­ктив­ність. То­рік 35% ком­па­ній під­ви­щи­ли зар­пла­ту ви­клю­чно цін­ним спів­ро­бі­тни­кам, яких ро­бо­то­дав­ці хо­чуть збе­рег­ти», — ска­за­но в під­сум­ках до­слі­дже­н­ня пор­та­лу.

Біль­шість ком­па­ній утри­має зар­пла­ту на ко­ли­шньо­му рів­ні в грив­ні, ска­за­но в ре­зуль­та­тах до­слі­дже­н­ня. « Мо­жуть під­ви­щи­ти зар­пла­ту всім без ви­ня­тку пра­ців­ни­кам не біль­ше, ніж15% ро­бо­то­дав­ців. Най­біль­ше шан­сів від­чу­ти по­зи­тив­ні змі­ни є в тих га­лу­зях, які най­мен­ше бу­ли схиль­ні до впли­вів кри­зи. Це IT- сфе­ра, агрос- фе­ра, роз­дрі­бна тор­гів­ля, сфе­ра ви­до­бу­тку си­ро­ви­ни», — під­кре­сле­но в прес- ре­лі­зі hh. ua. На дум­ку екс­пер­тів пор­та­лу, кар­ди­наль­них змін у зар­пла­тах укра­їн­ців не пе­ре­дба­ча­є­ться ще й то­му, що, зі­ткнув­шись із тру­дно­ща­ми на рин­ку пра­ці, по­шу­ка­чі зни­зи­ли цьо­го ро­ку свої фі­нан­со­ві по­ба­жа­н­ня. «Сьо­го­дні се­ре­дня офі­сна зар­пла­та по Укра­ї­ні ста­но­вить три- чо­ти­ри ти­ся­чі гри­вень, в Ки­є­ві цей по­ка­зник тро­хи ви­ще — шість-сім ти­сяч грн», — за­зна­ча­ють у hh. ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.