Укра­ї­на від­дасть ми­тни­цю в управ­лі­н­ня бри­тан­ської ком­па­нії

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­во­дить пе­ре­го­во­ри про пе­ре­да­чу в управ­лі­н­ня окре­мих укра­їн­ських ми­тниць бри­тан­ської ком­па­нії, що має по­ді­бний до­свід у кра­ї­нах ЄС та ін­ших кра­ї­нах, по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. Прем’єр під­кре­слив, що йде­ться не ли­ше про те, щоб за­про­ва­ди­ти но­ву куль­ту­ру спіл­ку­ва­н­ня на ми­тни­ці, а про­де­мон­стру­ва­ти, що лі­кві­да­ція ко­ру­пції на ми­тни­ці мо­же зна­чно збіль­ши­ти над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту. На­га­да­є­мо, що в кві­тні цьо­го ро­ку го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк за­явив, що Ка­бмін по­зи­тив­но сприйняв про­по­зи­цію пе­ре­да­ти управ­лі­н­ня укра­їн­ською ми­тни­цею іно­зем­ним екс­пер­там, і прем’єр-мі­ністр від­дав до­ру­че­н­ня мі­ні­стру еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі де­таль­но опра­цю­ва­ти та­ку мо­жли­вість. У се­ре­ди­ні черв­ня Бе­ре­зюк по­ві­до­мив, що ком­па­нія з Ве­ли­ко­бри­та­нії за­ці­ка­ви­лась іде­єю отри­ма­ти в управ­лі­н­ня укра­їн­ську ми­тни­цю. А на­при­кін­ці черв­ня на пре­зен­та­ції інституційної ре­фор­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС) Яце­нюк іні­ці­ю­вав екс­пе­ри­мент з пе­ре­да­чі окре­мих ми­тних служб в управ­лі­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­ним іно­зем­ним ком­па­ні­ям. «Про­по­ную екс­пе­ри­мент на окре­мих ми­тни­цях: за­про­си­мо зов­ні­шні ком­па­нії на кшталт Crown Agents, щоб во­ни опе­ру­ва­ли окре­ми­ми ми­тни­ця­ми», — ска­зав гла­ва уря­ду.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.