Дер­жа­ва ві­зьме на збе­рі­га­н­ня 3,2 міль­йо­на тонн зер­на

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни» (ДПЗКУ) в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці (МР ли­пень 2014-чер­вень 2015) пла­нує прийня­ти на збе­рі­га­н­ня 3,2 міль­йо­на тонн зер­но­вих, по­ки що з по­ча­тку МР за­ку­пле­но 210,8 ти­ся­чі тонн зер­на. «З по­ча­тку но­во­го 2015/16 МР на фі­лії держ­кор­по­ра­ції ста­ном на 16 ли­пня вже на­ді­йшло 210,8 ти­ся­чі тонн зер­на но­во­го уро­жаю на збе­рі­га­н­ня», — ци­тує в по­ві­дом­лен­ні ДПЗКУ за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня держ­кор­по­ра­ції Де­нис По­ле­жа­єв. ДПЗКУ ство­ре­на уря­дом Укра­ї­ни в сер­пні 2010 ро­ку. До її скла­ду вхо­дить роз­га­лу­же­на ме­ре­жа фі­лій — лі­ній­ні і пор­то­ві еле­ва­то­ри, мли­ни, ком­бі­кор­мо­ві і круп’яний за­во­ди. Су­мар­но 53 під­роз­ді­ли-фі­лії ДПЗКУ мо­жуть збе­рі­га­ти 3,75 міль­йо­на тонн зер­но­вих, зокре­ма су­мар­ні по­ту­жно­сті з пе­ре­вал­ки на екс­порт Оде­сько­го і Ми­ко­ла­їв­сько­го пор­тів ста­нов­лять близь­ко 2,5 міль­йо­на тонн зер­но­вих ван­та­жів на рік. ДПЗКУ до кін­ця 2015 ро­ку має на­мір екс­пор­ту­ва­ти 3,5 міль­йо­на тонн зер­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.