В Оде­сі з’яви­ться но­вий пор­то­вий тер­мі­нал

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія Cargill — один із най­біль­ших у сві­ті ви­ро­бни­ків і по­ста­чаль­ни­ків про­до­воль­чих, сіль­сько­го­спо­дар­ських, про­ми­сло­вих, фі­нан­со­вих про­ду­ктів і по­слуг — ін­ве­стує $100 міль­йо­нів у бу­дів­ни­цтво но­во­го тер­мі­на­ла в пор­ту «Пів­ден­ний» (Оде­ська обл.). Про це бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті в хо­ді пер­шо­го аме­ри­кан­сько-укра­їн­сько­го бі­знес-фо­ру­му в США. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше в черв­ні Cargill уже по­ві­дом­ля­ла про ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів з укра­їн­ською ком­па­ні­єю ТОВ «М.В. Кар­го» (Оде­са) про мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва гли­бо­ко­во­дно­го тер­мі­на­ла в цьо­му пор­ту. За да­ни­ми Cargill, остан­ні­ми ро­ка­ми ком­па­нія ви­слов­лю­ва­ла за­ці­кав­ле­ність у бу­дів­ни­цтві пор­то­во­го зер­но­во­го тер­мі­на­ла в Чор­но­му мо­рі, що мо­гло б спри­я­ти дов­го­стро­ко­вій стра­те­гії роз­ви­тку зер­но­во­го й олій­но­го бі­зне­су в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні. Цей порт став би ще одним спіль­ним під­при­єм­ством ком­па­нії Cargill ра­зом із пор­та­ми Кон­стан­ца (Ру­му­нія) і Но­во­ро­сійськ (Ро­сія).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.