Ву­гіль­ні ша­хти зда­дуть в орен­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «ArcelorMittal Кри­вий Ріг» ці­ка­ви­ться орен­дою дер­жав­них ву­гіль­них шахт в Укра­ї­ні з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ста­ле­ли­вар­но­го ви­ро­бни­цтва, по­ві­до­мив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко пі­сля пе­ре­го­во­рів з ке­рів­ни­цтвом ком­па­нії. «За­раз під час про­гра­ми при­ва­ти­за­ції шахт для то­го, щоб зро­би­ти ефе­ктив­ні­шою ву­гіль­ну га­лузь, на­ми бу­дуть роз­гля­ну­ті про­по­зи­ції, зокре­ма що­до ArcelorMittal, з при­во­ду то­го, щоб че­рез про­зо­рий кон­курс на ви­гі­дних для дер­жа­ви умо­вах ми мо­гли за­без­пе­чи­ти їх орен­ду ефе­ктив­ним спо­жи­ва­чем ву­гіль­ної про­ду­кції», — за­зна­чив він. За йо­го сло­ва­ми, та­ким чи­ном вра­хо­ву­ю­ться ін­те­ре­си дер­жа­ви, то­му вла­да під­три­мує та­кі іні­ці­а­ти­ви. «Ми та­ко­ждо­мо­ви­ли­ся, що сто­сов­но си­ро­ви­ни «Кри­во­ріж­сталь» по­сту­по­во ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ме про­гра­му ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня», — до­дав Пре­зи­дент.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.