Пра­виль­на ін­тер­вен­ція до Укра­ї­ни

Про те, як Ки­їв та За­хід мо­жуть зу­пи­ни­ти подаль­шу агре­сію Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Про­ект Син­ди­кат для «Дня»

Гре­цька дра­ма, що три­ває, мо­жли­во, па­ра­лі­зу­ва­ла Єв­ро­пу і світ, про­те ве­ли­че­зна кри­за на схо­ді Єв­ро­пи не зни­кла. Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться під час­тко­вою оку­па­ці­єю се­па­ра­ти­стів, яких під­три­мує Ро­сія, з пе­ре­рив­ча­сти­ми бо­я­ми, які ще ма­ють мі­сце, не­зва­жа­ю­чи на під­пи­са­ну уго­ду про при­пи­не­н­ня во­гню «Мінськ-2».

Під час і по­за бо­я­ми в ре­гіо­ні Дон­ба­су Укра­ї­ни Мін­ські уго­ди, які бу­ло під­пи­са­но в лю­то­му, про­ясни­ли одну річ. Якщо Ро­сія сер­йо­зно ста­ви­ться до по­шу­ку рі­ше­н­ня кон­флі­кту, во­на ма­ла б бу­ти го­то­вою під­три­ма­ти роз­гор­та­н­ня мі­жна­ро­дної ми­ро­твор­чої мі­сії і сил. Та­ка мі­сія мо­гла б роз­по­ча­ти про­цес від­нов­ле­н­ня ре­гіо­ну, до­зво­ли­ти по­вер­ну­ти­ся пе­ре­мі­ще­ним у ре­зуль­та­ті на­силь­ства осо­бам і спри­я­ти ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су до Укра­ї­ни з від­по­від­ни­ми га­ран­ті­я­ми та де­цен­тра­лі­за­ці­єю пов­но­ва­жень.

Ко­ри­сна мо­дель для та­ко­го під­хо­ду вже є під ру­кою. Два де­ся­ти­лі­т­тя то­му між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство всту­пи­ло у за­вер­шаль­ну фа­зу зу­силь із за­без­пе­че­н­ня ми­ру в Бо­снії. Але бу­ли та­кож­три­ва­лі кон­флі­кти в Хор­ва­тії, зокре­ма, у Схі­дній Сла­во­нії, при­ле­глій до Сер­бії.

Хор­ват­ські вій­сько­ві на­сту­пи, пер­ші на по­ча­тку трав­ня 1995 ро­ку й дру­гі на по­ча­тку сер­пня, по­вер­ну­ли на­зад три з чо­ти­рьох се­кто­рів під про­те­кцію Ор­га­ні­за­ції Об’ єд­на­них На­цій від се­па­ра­тист­сько­го кон­тро­лю сер­бів. Але най­ва­жли­ві­ша область, Схі­дний се­ктор у Схі­дній Сла­во­нії, за­ли­ши­ла­ся під твер­дим кон­тро­лем сер­бів. І так са­мо, як сьо­го­дні Пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін що­до укра­їн­сько­го пи­та­н­ня, то­ді­шній пре­зи­дент Сер­бії Сло­бо­дан Мі­ло­ше­вич на­по­ля­гав на то­му, що пи­та­н­ня мо­же бу­ти ви­рі­ше­не ли­ше шля­хом пря­мих пе­ре­мо­вин між­серб­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми та Хор­ват­ським уря­дом у За­гре­бі.

Ре­аль­ні­стю, зви­чай­но, бу­ло те, що серб­ські се­па­ра­ти­сти ціл­ко­ви­то за­ле­жа­ли від по­лі­ти­чної, вій­сько­вої та еко­но­мі­чної під­трим­ки Сер­бії Мі­ло­ше­ви­ча. І, вре­шті-решт, Мі­ло­ше­вич по­го­див­ся на роз­гор­та­н­ня мі­сії та сил ООН, якій бу­ло до­ру­че­но за­без­пе­чи­ти де­мі­лі­та­ри­за­цію ре­гіо­ну й по­вер­не­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Хор­ва­тії, пі­сля ре­а­лі­за­ції не­об­хі­дних га­ран­тій для сер­бів, що про­жи­ва­ють там.

Сьо­го­дні мі­сію UNTAES ( Тим­ча­со­ва адмі­ні­стра­ція Ор­га­ні­за­ції Об’ єд­на­них На­цій для Схі­дної Сла­во­нії, Ба­ра­ні та За­хі­дно­го Сре­ма) пра­кти­чно за­бу­то — не то­му, що во­на про­ва­ли­ла­ся, а то­му, що у неї ви­йшло. По­за сум­ні­вом, не з ко­жним пи­та­н­ням у Схі­дній Сла­во­нії ро­зі­бра­ли­ся то­ді або в подаль­ші ро­ки; але там кон­флі­кту біль­ше не­має, і Хор­ва­тія, і Сер­бія ни­ні ма­ють кон­стру­ктив­ні дво­сто­рон­ні сто­сун­ки.

Це мо­гло б ста­ти мо­де­л­лю для ра­йо­нів Дон­ба­су, кон­тро­льо­ва­них се­па­ра­ти­ста­ми, якщо є по­лі­ти­чна во­ля для то­го, щоб та­ка уго­да ді­я­ла. Але чи сер­йо­зним є Кремль, ка­жу­чи про ви­зна­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни на Дон­ба­сі й від­нов­ле­н­ня нор­маль­них сто­сун­ків із За­хо­дом?

На сьо­го­дні­шній день я силь­но в цьо­му сум­ні­ва­ю­ся. Не­об­хі­дно ма­ти на увазі, що в цьо­му кон­флі­кті Ро­сія ке­ру­ва­ла ко­жним кро­ком до еска­ла­ції — зокре­ма вста­нов­ле­н­ням се­па­ра­тист­ських ан­кла­вів. Дій­сно, Кремль, схо­же, че­кає про­ва­лу уря­ду Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, і то­го, що За­хід роз­ді­ли­ться із цьо­го пи­та­н­ня і при­пи­нить ці­ка­ви­ти­ся розв’яза­н­ням кон­флі­кту. То­ді, ма­буть, Пу­тін бу­де го­то­вий йти про­ти Укра­ї­ни, щоб за­без­пе­чи­ти свій дов­го­о­чі­ку­ва­ний ба­жа­ний ре­зуль­тат.

Але якщо уряд Укра­ї­ни та За­хід за­ли­ша­ться єди­ні, Кремль міг би по­ба­чи­ти, що йо­го ан­кла­ви на Дон­ба­сі ста­нов­лять за­гро­зу пе­ре­ва­жно для са­мої Ро­сії. Адже су­во­ра ре­аль­ність у то­му, що се­па­ра­тист­ські ан­кла­ви зна­хо­дя­ться в еко­но­мі­чно­му віль­но­му па­дін­ні, з їхнім су­спіль­ством, що стає де­да­лі зло­чин­ні­шим. Дон­бас ри­зи­кує ста­ти « смо­ля­ним чу­чел­ком » , за яке ні­хто не хо­че бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. Оскіль­ки це стає оче­ви­дним, ро­сій­ські лі­де­ри мо­гли б по­ча­ти пе­ред­ба­ча­ти для ре­гіо­ну рі­ше­н­ня на кшталт UNTAES.

За від­су­тно­сті будь-яко­го ін­шо­го ме­ха­ні­зму Крем­лю до­ве­де­ться це зро­би­ти. До­ктри­на ко­ли­шньо­го держ­се­кре­та­ря США Ко­лі­на Па­вел­ла «роз­бив — пла­ти» має сто­су­нок до втру­ча­н­ня Пу­ті­на у спра­ви Укра­ї­ни ті­єю са­мою мі­рою, як до аван­тю­ри Джор­джа Бу­ша в Іра­ку.

Зви­чай­но ж, існу­ють ду­же скла­дні пи­та­н­ня, які ма­ють бу­ти від­сор­то­ва­ні пе­ред тим, як ми­ро­твор­ча мі­сія мо­гла б при­йти на Дон­бас, зокре­ма, склад та офі­цій­ний ман­дат яких- не­будь роз­гор­ну­тих сил. Але, зно­ву жта­ки, якщо є ба­жа­н­ня, ці пи­та­н­ня не ма­ють бу­ти важ­ко ви­рі­шу­ва­ни­ми.

Та­ка мі­сія мо­гла б за­без­пе­чи­ти ре­аль­ну ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­чних по­ло­жень уго­ди «Мінськ-2». Справ­ді віль­ні й спра­ве­дли­ві мі­сце­ві ви­бо­ри, за уча­стю всіх пе­ре­мі­ще­них осіб та бі­жен­ців, ні­ко­ли не бу­дуть мо­жли­ві без істо­тної мі­жна­ро­дної при­су­тно­сті.

Сьо­го­дні ця ідея, по­за сум­ні­вом, не має жо­дних шан­сів на успіх. Так бу­ло з UNTAES на по­ча­тку обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня Схі­дної Сла­во­нії. То­ді Ре­жим Мі­ло­ше­ви­ча ви­слов­лю­вав­ся так са­мо, як Кремль сьо­го­дні. Але зав­тра дій­сно ін­ший день, і зви­чай­но, не так вже й за­ра­но по­чи­на­ти ви­вча­ти мо­жли­во­сті, що обі­ця­ють не тіль­ки управ­лі­н­ня кон­флі­ктом, але і йо­го розв’яза­н­ня.

Та­ке втру­ча­н­ня мо­гло б спра­цю­ва­ти — але тіль­ки в ра­зі, якщо і ко­ли оби­дві сто­ро­ни щи­ро пра­гнуть зна­йти рі­ше­н­ня. Ми на ра­зі не там. Але якщо Укра­ї­на і За­хід ді­я­ти­муть і твер­до сто­я­ти­муть на сво­є­му, щоб за­бло­ку­ва­ти подаль­ші зу­си­л­ля Ро­сії із де­ста­бі­лі­за­ції, цей день міг би на­ста­ти. Ми ма­є­мо бу­ти до цьо­го го­то­ві.

Карл БІЛЬДТ,

екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Шве­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.