«Дя­ку­є­мо за які­сну лі­те­ра­ту­ру»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град­ська область

Сіль­ська бі­бліо­те­ка на Кі­ро­во­град­щи­ні по­пов­ни­ла­ся книж­ка­ми з Бі­бліо­те­ки «Дня»

Книж­ки пе­ре­дав до кни­го­збір­ні Су­бо­тців Знам’ян­сько­го ра­йо­ну, роз­та­шо­ва­ної в при­мі­щен­ні сіль­сько­го клу­бу, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ор­га­ні­за­ції стра­хо­ви­ків «Аграр­ний стра­хо­вий пул» Ва­силь На­за­рен­ко. Се­ред но­ви­нок — при­мір­ни­ки «Укра­ї­на Incognita», се­рії «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра» та «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка», глян­це­вий «Мар­шрут №1», сві­жі ви­пу­ски га­зе­ти «День».

«Ми при­їха­ли на Кі­ро­во­град­щи­ну по­ра­ди­ти­ся, які змі­ни по­трі­бно вве­сти в за­ко­но­дав­ство, щоб по­вер­ну­ти фі­нан­со­ві по­то­ки на се­ло. При­на­гі­дно ра­зом із на­ши­ми пар­тне­ра­ми — га­зе­тою «День» ? при­ве­зли вам дві бі­бліо­те­чки пу­блі­ци­сти­ки. Для ва­ших чи­та­чів бу­дуть і жур­на­ли «Мар­шрут №1». А остан­ній но­мер га­зе­ти «День» роз­да­сте всім охо­чим», — звер­нув­ся Ва­силь На­за­рен­ко до ко­ле­кти­ву бі­бліо­те­ки.

За сло­ва­ми бі­бліо­те­ка­ря Су­бо­тців­ської бі­бліо­те­ки Лю­дми­ли Шевчук, та­кий по­да­ру­нок став над­зви­чай­но цін­ним для кни­го­збір­ні, адже її фон­ди не по­пов­ню­ва­ли­ся но­вою лі­те­ра­ту­рою вже дав­но. «Лі­те­ра­ту­ри в нас ду- же ма­ло, хо­ча ми ма­є­мо сво­їх по­стій­них ко­ри­сту­ва­чів. За­га­лом об­слу­го­ву­є­мо близь­ко 700 або­нен­тів — і шко­ля­рів, і до­ро­слих. Фонд бі­бліо­те­ки ста­но­вить 17 ти­сяч при­мір­ни­ків, але те­пер зав­дя­ки «Дню» — тро­хи біль­ше. Але го­лов­не не кіль­кість, а якість. Ми ща­сли­ві, що отри­ма­ли які­сну лі­те­ра­ту­ру від «Дня», — з усмі­шкою ка­же Лю­дми­ла Шевчук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.