«Жі­но­чий чин­ник»

На­го­ро­ди Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю­ви­кли­ка­ли по­див

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

За­вер­шив­ся VI Оде­ський Між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь. По­збав­ле­на яскра­вих чер­во­них фе­сти­валь­них ба­не­рів і до­ріж­ки площа пе­ред те­а­тром муз­ко­ме­ді­їста­ла бу­ден­ною, за­крив­ши всі фі­лі­ї­ми­лих оде­ських ре­сто­ран­чи­ків, ста­ла бу­ден­ною і за­жу­ри­ла­ся в очі­ку­ван­ні май­бу­тніх свят.

Про­ве­сти на­стіль­ки со­лі­дний між­на­ро­дний кі­но­фо­рум в умо­вах, що ни­ні скла­ли­ся в кра­ї­ні, за­без­пе­чив­ши йо­го які­сною про­гра­мою, гі­дни­ми го­стя­ми і зро­ста­ю­чим ін­те­ре­сом гля­да­чів, зви­чай­но, вчи­нок. І за це низь­кий уклін всій фе­сти­валь­ній ко­ман­ді на чо­лі з її не­змін­ним пре­зи­ден­том — Ві­кто­рі­єю Ті­гі­пко.

За­дов­го до йо­го по­ча­тку па­ні Ті­гі­пко з гор­ді­стю за­яви­ла, що ни­ні­шнім фе­сти­валь­ним трен­дом є ве­ли­ка кіль­кість філь­мів, ство­ре­них жін­ка­ми-ре­жи­се­ра­ми. І го­лов­не жу­рі очо­ли­ла ві­до­мий фран­цузь­кий ре­жи­сер і пи­сьмен­ник ма­дам Жанн Ла­брюн. На­стіль­ки по­ту­жну по­пе­ре­дню де­кла­ра­цію під­твер­ди­ли при­зи, які пе­ре­ва­жно ді­ста­ли­ся кі­но­да­мам.

Вер­дикт жу­рі не прийня­то ре­ві­зу­ва­ти, про­те він ви­кли­кав на­стіль­ки по­ту­жну не­зго­ду в про­фе­сій­них і гля­да­цьких ко­лах, що не го­во­ри­ти про це ка­те­го­ри­чно не мо­жна. І якщо Гран-прі, що ді­ста­ло­ся мо­ло­дій ту­ре­цькій де­бю­тан­тці Де­ніз Гюр­зе Ер­гю­вен за мі­цно зро­бле­не кі­но «Му­станг», ціл­ком мо­жна по­ясни­ти, то роз­сип «Дю­ків» стрі­чці «Пі­сня Пі­сень» Єви Не­йман став то­чкою спо­ти­ка­н­ня і по­стна­го­ро­дних дис­ку­сій.

Це тре­тя ро­бо­та ре­жи­се­ра, і, на жаль, з то­чки зо­ру май­стер­но­сті, в ній не про­слі­джу­є­ться рух уго­ру. Пер­ша її ро­бо­та — «Бі­ля рі­чки» бу­ла більш-менш пер­спе­ктив­ною за­яв­кою, що силь­но грі­ши­ла її пре­кло­ні­н­ням пе­ред обра­зним ря­дом зна­ме­ни­то­ї­о­де­си­тки Кі­ри Му­ра­то­вої. Але хто з по­ча­тків­ців не ство­рює со­бі ку­ми­ра?! Очі­ку­ва­ло­ся на­да­лі ство­ре­н­ня вла­сно­ї­кі­но­мо­ви, але не в’ялу­ва­то­ї­ну­дьги. Тим біль­ше що в осно­ву сю­же­ту узя­тий іскро­ме­тно-не­ну­дний класик Шо­лом-Алей­хем. На­стіль­ки ви­со­ка оцін­ка ці­є­ї­ро­бо­ти го­во­рить не ли­ше про скла­дність вза­є­мин усе­ре­ди­ні жу­рі, але і на­штов­хує на дум­ку про го­ре­зві­сне «ру­чне управ­лі­н­ня».

В укра­їн­сько­му кон­кур­сі лі­ди­ру­ва­ли ко­ро­тко­ме­траж­ки, які бу­ли на­ба­га­то ці­ка­ві­ші й мі­цні­ші за пов­но­ме­тра­жну скла­до­ву на­ціо­наль­но­го кон­кур­су. Спо­ді­ва­ю­ся, ім’я пе­ре­мо­жни­ці в ко­ро­тко­му ме­трі Ма­ри­ни Сте­пан­сько­ї­ми не­за­ба­ром по­ба­чи­мо на ве­ли­ко­му екра­ні.

Як зав­жди, плі­дно від­пра­цю­ва­ла Лі­тня кі­но­шко­ла. За­ли на май­стер- кла­сах бу­ли пов­ні мо­ло­ді з па­ла­ю­чи­ми очи­ма, ду­маю, ті, хто ді­лив­ся дум­ка­ми про про­фе­сію, від Май­ла Найм­на до Да­рі­у­ша Ара­нов­ськи, теж отри­ма­ли від цьо­го спіл­ку­ва­н­ня по­ту­жний твор­чий за­ряд.

З ве­ли­ким успі­хом про­йшла про­гра­ма для ді­тей і їхніх ба­тьків, під­го­тов­ле­на Де­ни­сом Іва­но­вим і «Артхаус-трафік».

В ці­ло­му, якщо не бра­ти до ува­ги ор­га­ні­за­цій­ні не­га­ра­зди, над яки­ми, спо­ді­ва­ю­ся, ко­ман­да по­ду­має, про­во­дя­чи «ро­бо­ту над по­мил­ка­ми», VI ОМКФ став свя­том не ли­ше для ша­ну­валь­ни­ків кі­но, але і «за­ра­зив» тих, що сум­ні­ва­ю­ться. Адже по­при все йо­го ау­ди­то­рія ви­ро­сла на 15 ти­сяч гля­да­чів. А на по­пу­ляр­ні іме­на бу­ло не­про­сто по­тра­пи­ти не тіль­ки гля­да­чам, але й акре­ди­то­ва­ним на фе­сти­ва­лі.

За­вер­шу­ю­чи це свя­то кі­но, йо­го Пре­зи­дент ого­ло­си­ла да­ти на­сту­пно­го ро­ку. По­ба­жа­є­мо ж фе­сти­ва­лю дов­го­го жи­т­тя, з на­ді­єю, що ген­дер­на, а не твор­ча скла­до­ва не ста­не йо­го по­стій­ним трен­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.