Під «Єди­ним не­бом»

Лу­ган­ські во­лон­те­ри вла­шту­ва­ли кі­но­по­каз ко­ро­тко­ме­тра­жок у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Культура - Дар’я ДЯДЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

УМа­рі­їн­сько­му пар­ку на лі­тній сце­ні «Му­шля» ки­я­ни та го­сті сто­ли­ці по­ба­чи­ли ро­бо­ти укра­їн­ських та за­ру­бі­жних кі­но­ре­жи­се­рів. Ще до по­дій на схо­ді по­ді­бні кі­но­по­ка­зи про­хо­ди­ли що­ве­сни та що­о­се­ні в Лу­ган­ську. Цьо­го ра­зу — впер­ше в Ки­є­ві. Ни­ні це не тіль­ки по­пу­ля­ри­за­ція ві­тчи­зня­но­го ко­ро­тко­го ме­тру, а ідея об’єд­на­ти лю­дей за до­по­мо­гою кі­но­ми­сте­цтва. Звід­си й на­зва за­хо­ду «Єди­не не­бо».

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів (ком­па­ні­ї­EAST group та фе­сти­ва­лю KYIV OPEN AIR), во­ни не очі­ку­ва­ли та­кої ве­ли­ко­ї­кіль­ко­сті лю­дей і під­трим­ки з бо­ку пар­тне­рів і ме­діа. Та до­бра спра­ва зав­жди зна­йде від­гук.

— Ми хо­ті­ли по­ка­за­ти аль­тер­на­тив­ний куль­тур­ний від­по­чи­нок зі сми­слом, під єди­ним не­бом в єди­ній кра­ї­ні. Ва­жли­во зна­ти своє, ро­зу­мі­ти, що укра­їн­ський ко­ро­ткий метр жи­вий і роз­ви­ва­є­ться. Бу­ли при­єм­но зди­во­ва­ні, що де­я­кі ре­жи­се­ри нас са­мі зна­йшли, що спон­со­ри без зай­вих пи­тань на­да­ли обла­дна­н­ня та май­дан­чик», — роз­по­від­ає один із ор­га­ні­за­то­рів кі­но­по­ка­зу Де­нис БОБР. — Цей про­ект пов­ні­стю во­лон­тер­ський. Під час під­го­тов­ки ми по­ба­чи­ли, що є ці­лі ор­га­ні­за­ції, які хо­чуть щось змі­ню­ва­ти, й ро­блять це са­мо­туж­ки. За цим — май­бу­тнє...

Кри­те­рій від­бо­ру філь­мів був один — во­ни ма­ють ви­кли­ка­ти щи­рі по­чу­т­тя. Про­тя­гом двох го­дин гля­да­чі і смі­я­лись, і пла­ка­ли, апло­ду­ва­ли та скан­ду­ва­ли «Бра­во!», осо­бли­во ро­бо­там укра­їн­ських ре­жи­се­рів Во­ло­ди­ми­ра Шпа­ка, Ма­кси­мі­лі­а­на Ура­зо­ва, Ан­дрія Не­ши­на, Оль­ги Не­сві­тай­ло­вої, Ма­ри­ни Ар­те­мен­ко та Ма­кси­ма Люкова.

— Цим за­хо­дом ми під­три­му­є­мо єд­ність Укра­ї­ни, бо що мо­же бу­ти ва­жли­ві­шим за це в та­кий бу­рем­ний час. Спе­ці­аль­но ві­ді­бра­ли кіль­ка до­ку­мен­таль­них ро­біт про вій­ну на схо­ді об’єд­на­н­ня «Ва­ви­лон’13». Лю­ди по­вин­ні пам’ята­ти, що вій­на — це теж жи­т­тя, і не мо­жна від ньо­го від­го­ро­джу­ва­тись і бу­ти бай­ду­жим,» — ска­за­ла ве­ду­ча та спів­ор­га­ні­за­тор по­ка­зу стрі­чок Юлія Ко­чмар.

«День» по­спіл­ку­вав­ся з одним із ав­то­рів ко­ро­тко­ме­тра­жок, ре­жи­се­ром Ма­кси­мі­лі­а­ном Ура­зо­вим, який пред­став­ляв муль­тфільм «Ана­гра­ма»: «Ни­ні ін­фор­ма­цій­ний про­стір на­скіль­ки за­смі­че­ний, що лю­дям важ­ко ро­зі­бра­ти­ся, де прав­да, а де бре­хня. Сві­тлу ду­же важ­ко про­би­ти­ся че­рез ха­ос ТБ. Ідея філь­му по­ля­гає в то­му, щоб зна­йти сві­тло в са­мо­му со­бі, й то­ді про­ти­сто­я­ти тем­ря­ві. У кін­ці го­лов­но­му ге­рою це вда­є­ться. І я ві­рю, що в нас, укра­їн­ців, ви­йде!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.