Екс­перт: «Збли­же­н­ня по­зи­цій зло­чин­ця і жер­тви є мар­ною спра­вою»

Ро­сія за­про­по­ну­ва­ла свій про­ект ре­зо­лю­ції в ООН

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ро­сія за­про­по­ну­ва­ла свій про­ект ре­зо­лю­ції в ООН

Ра­да Без­пе­ки ООН спро­бує «зна­йти спіль­ний зна­мен­ник» в ро­сій­сько­му і ма­лай­зій­сько­му про­е­кта­хре­зо­лю­цій, що сто­су­ю­ться авіа­ка­та­стро­фи Бо­їн­га над Дон­ба­сом. Про це по­ві­до­мив пос­т­пред РФ в РБ ООН Ві­та­лій Чур­кін пі­сля за­кри­то­го за­сі­да­н­ня ор­га­ну у вів­то­рок. « Яки­хось твер­дих ре­зуль­та­тів або до­мов­ле­но­стей не до­ся­гну­то, але ду­же ва­жли­во... спро­бу­ва­ти по­ди­ви­ти­ся, як під­хід, за­про­по­но­ва­ний ма­лай­зій­ської сто­ро­ною, і під­хід, за­про­по­но­ва­ний на­ми, з’єд­на­ти для то­го, щоб Ра­да Без­пе­ки до­по­мо­гла зро­би­ти на­сту­пний крок», — за­зна­чив Чур­кін. Ро­сій­ська сто­ро­на та­кож за­кли­ка­ла «акти­ві­зу­ва­ти роль ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря» в цьо­му роз­слі­ду­ван­ні.

Пі­сля ці­єї зу­стрі­чі пос­т­пред Но­вої Зе­лан­дії Дже­рард ван Бо­хем за­явив, що в хо­ді неї «про­зву­ча­ла ду­же силь­на під­трим­ка ідеї ство­ре­н­ня три­бу­на­лу, який бу­ло за­про­по­но­ва­но в про­е­кті ре­зо­лю­ції Ма­лай­зії. «У Ро­сії, зви­чай­но, ін­ші по­гля­ди на цей ра­ху­нок. Во­на по­я­сни­ла свою ре­зо­лю­цію. Бу­ли ряд кра­їн, які за­кли­ка­ли дво­хклю­чо­ви­хо­по­нен­тів збли­зи­ти по­зи­ції і спро­бу­ва­ти зна­йти вза­є­мо­прийня­тне рі­ше­н­ня», — по­ві­до­мив ди­пло­мат.

«Збли­зи­ти по­зи­ції зло­чин­ця і жер­тви є мар­ною спра­вою, нев­дя­чною та апрі­о­рі не­мо­жли­вою, — ко­мен­тує «Дню» пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки Сер­гій СО­ЛОД­КИЙ, — За це, мо­жли­во, не ма­ли б бра­ти­ся ін­ші уча­сни­ки про­це­су. Ро­сія у цій си­ту­а­ції — одно­зна­чний зло­чи­нець. Це до­сте­мен­но ві­до­мо клю­чо­вим грав­цям між­на­ро­дни­хві­дно­син — для цьо­го не по­трі­бно про­во­ди­ти жо­дних три­бу­на­лів, адже аме­ри­кан­ська, бри­тан­ська та ні­ме­цька роз­від­ки во­ло­ді­ють не­об­хі­дною ін­фор­ма­ці­єю». За сло­ва­ми Со­лод­ко­го, «те, що за­раз від­бу­ва­є­ться зі «збли­же­н­ням по­зи­цій» є ви­явом на­їв- но­сті окре­мих­ди­пло­ма­тів та по­лі­ти­ків на За­хо­ді або на­ма­га­н­ням по­ка­за­ти усій сві­то­вій спіль­но­ті, що від­по­від­аль­ні дер­жа­ви та по­лі­ти­ки пла­не­ти до­кла­ли ма­кси­маль­ни­хзу­силь, щоб зму­си­ти Ро­сію до ство­ре­н­ня три­бу­на­лу». «По­зи­ції збли­зи­ти мо­жли­во, але це бу­де три­бу­нал на за­са­дах, які ди­кту­ва­ти­ме Ро­сія, то­му ві­ри­ти в йо­го не­за­ан­га­жо­ва­ність мар­но», — за­вер­шує між­на­ро­дник.

На­га­да­є­мо, не­що­дав­но Ма­лай­зія, Ні­дер­лан­ди, Ав­стра­лія, Укра­ї­на та Бель­гія ви­су­ну­ли ідею ство­ри­ти мі­дна­ро­дний три­бу­нал для при­тя­гне­н­ня вин­ни­ху тра­ге­дії, що одра­зу бу­ло від­ки­ну­то Ро­сі­єю.

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА МАЛОЛЄТКИ

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА МАЛОЛЄТКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.