Про аль­тер­на­ти­ву в по­лі­ти­ці

Учо­ра ле­кто­ром Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» став Оле­ксандр СО­ЛОН­ТАЙ

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Ма­рія ВО­ЛО­ШИН, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»; Дми­тро КРИВЦУН, Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Ге­не­раль­ний про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін анон­су­вав «омо­ло­дже­н­ня» ГПУ. Про це він за­явив під час сво­го бри­фін­гу у вів­то­рок: «Ми хо­че­мо ство­ри­ти «мо­ло­ді­жну про­ку­ра­ту­ру»... Це бу­де но­ва ре­фор­ма, до­пов­не­н­ня, цьо­го ще ні­ко­ли не бу­ло в про­ку­ра­ту­рі. Я хо­чу ві­ді­бра­ти на кон­кур­сних за­са­да­хз чи­сла сту­ден­тів юри­ди­чних фа­куль­те­тів усі­хви­щи­хна­вчаль­ни­хза­кла­дів Укра­ї­ни пер­спе­ктив­ни­хмо­ло­дих лю­дей, які б на від­кри­тій кон­кур­сній осно­ві при­йшли до про­ку­ра­ту­ри». Він та­кож за­зна­чив, що з 20 ли­пня роз­по­чав­ся при­йом до­ку­мен­тів для уча­сті у від­кри­то­му 4-ета­пно­му кон­кур­сі на за­мі­ще­н­ня близь­ко 700 ва­кан­тни­хпо­сад в мі­сце­ви­х­про­ку­ра­ту­рах . Шо­кін на­га­дав, що, згі­дно з но­вим за­ко­ном про про­ку­ра­ту­ру, з її стру­кту­ри ско­ро­че­но 3000 по­сад.

Якраз у цей день з уча­сни­ка­ми Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки зу­стрів­ся екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр Со­лон­тай. Мо­ло­дий по­лі­тик з пар­тії «Си­ла лю­дей», який брав актив­ну участь у ре­во­лю­цій­ни­хпо­ді­я­хна Єв­ро­май­да­ні, але який за­ли­шив­ся по­за но­вим пар­ла­мен­том. І не жал­кує, бо це не та Вер­хов­на Ра­да, яка б від­по­від­а­ла за­пи­там Май­да­ну. При­ро­дньо, що на­ша бе­сі­да по­ча­ла­ся з обго­во­ре­н­ня по­дій в про­ку­ра­ту­рі.

«Ін­сти­тут Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри в Укра­ї­ні не ре­фор­мо­ва­ний, ста­рі ген­про­ку­ро­ри ді­ють в ста­ро­му ре­жи­мі. То­му те, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні ста­вить під удар і Ві­кто­ра Шо­кі­на. На­га­даю, це вже тре­тій ген­про­ку­рор пі­сля Май­да­ну, але си­ту­а­ція не змі­ню­є­ться. І за­лу­че­н­ня мо­ло­дої кро­ві у ви­гля­ді «мо­ло­ді­жної про­ку­ра­ту­ри» ні­як не до­по­мо­же в цій си­сте­мі. Сьо­го­дні в дер­жав­но­му апа­ра­ті не­має про­фе­сій­но­го під­хо­ду до під­бо­ру пра­ців­ни­ків. Го­лов­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка- ми на по­са­ду за­ли­ша­ю­ться осо­би­ста ло­яль­ність та від­да­ність ке­рів­ни­ку. Су­спіль­ство ви­ма­гає ру­ху. Якщо йо­го не­має — по­трі­бно мі­ня­ти ка­дри», — за­зна­чив Оле­ксандр Со­лон­тай.

Та­кож ге­не­раль­ний про­ку­рор за­явив, що він має під­ста­ви вва­жа­ти, що йо­го хо­чуть зни­щи­ти фі­зи­чно. «На жаль, у зв’яз­ку з тим, що я став на шля­хбо­роть­би з ко­ру­пці­єю на всі­хна­прям­ках, без ви­ня­тку, я за­ва­жаю ба­га­тьом до­бу­ва­ти не­за­кон­но бур­штин, пі­сок, за­ва­жаю ін­шим не­за­кон­ним обо­руд­кам. То­му в ме­не є об­ґрун­то­ва­ні під­ста­ви вва­жа­ти, що ме­не хо­чуть зни­щи­ти і фі­зи­чно». «Я хо­чу по­ві­до­ми­ти вам і всім за­ці­кав­ле­ним осо­бам, що є та­кі чу­тки, що я по­стій­но хво­рію або не хво­рію, або ско­ро по­мру, так от: за остан­ній рік мо­єї ро­бо­ти, з 27 черв­ня 2014 ро­ку, я жо­дно­го дня не був на лі­кар­ня­но­му. І жо­дно­го ра­зу не хво­рів», — роз­по­вів ген­про­ку­рор.

«З при­во­ду про­во­ка­цій, які го­ту­ю­ться на адре­су ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, най­біль­шу про­во­ка­цію зро­бив він сам. За пів­ро­ку пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді він не по­ка­зав жо­дни­хре­зуль­та­тів ро­бо­ти. Кри­ти­чною то­чкою для Ві­кто­ра Шо­кі­на є осінь, дру­га рі­чни­ця Єв­ро­май­да­ну, адже ви­ни­кає пи­та­н­ня про те, хто вин­ний у по­бит­ті сту­ден­тів і які ре­зуль­та­ти роз­слі­ду­ва­н­ня з по­ча­тку роз­стрі­лу лю­дей на Гру­шев­сько­го», — під­кре­слює Оле­ксандр Со­лон­тай.

Що ж до зга­да­ної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, Шо­кін по­ві­до­мив, що ке­рів­ни­цтво Цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти пі­до­зрю­є­ться у ско­єн­ні зло­чи­нів і не­за­ба­ром бу­дуть за­три­ма­ні. «Є всі під­ста­ви вва­жа­ти, що ке­рів­ни­цтво цьо­го Цен­тру злов­жи­ва­ло сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем», — за­зна­чив очіль­ник ГПУ.

Про­те та­ка за­ява ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чні ре­а­кції з бо­ку екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща. «Якщо втру­ча­н­ня у си­сте­му є, то пра­ців­ни­ки Цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти по­вин­ні по­не­сти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін. — Але якщо ра­птом слід­чі при об­шу­ку не зна­йдуть фа­ктів втру­ча­н­ня пра­ців­ни­ків цен­тру в ін­фор­ма­цій­ну си­сте­му, то лю­ди, які сан­кціо­ну­ва­ли це, по­вин­ні втра­ти­ти ро­бо­ту. ЗНО — єди­на ре­фор­ма в Укра­ї­ні, яка від­бу­ла­ся та успі­шно пра­цює. Спро­бу­ва­ти її дис­кре­ди­ту­ва­ти у роз­пал всту­пної кам­па­нії — це ре­аль­ний зло­чин».

За сло­ва­ми Шабуніна, «да­ні з сер­ве­рів, ймо­вір­но, вже ви­ван­та­же­ні, оскіль­ки ін­фор­ма­ція про ре­зуль­та­ти ЗНО є пу­блі­чною». «На­віть якщо МВС ви­лу­чить ці сер­ве­ри, то це не впли­не на ре­зуль­та­ти са­мо­го ЗНО, — го­во­рить екс­перт, — Про­бле­ма на­віть не у сер­ве­рах, а в то­му, що пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів на всю кра­ї­ну за­яв­ля­ють, що лю­ди, які по­вин­ні слід­ку­ва­ти за про­зо­рі­стю ЗНО, йо­го фаль­си­фі­ку­ва­ли. Це над­зви­чай­но сер­йо­зне зви­ну­ва­че­н­ня, для то­го, щоб про це го­во­ри­ти, тре­ба ма­ти ду­же по­ту­жну до­ка­зо­ву ба­зу. В ме­не пи­та­н­ня, чи справ­ді во­на є? Ме­ні важ­ко по­ві­ри­ти, що уся ре­фор­ма ста­ви­ться під удар че­рез пі­до­зру втру­ча­н­ня у си­сте­му. Має прой­ти слід­ство, але я ду­маю, що тут мо­жуть бу­ти й ін­ші при­чи­ни. Якщо я не по­ми­ля­ю­ся, син Іго­ря Лі­кар­чу­ка за­ймає ке­рів­ну по­са­ду в укра­їн­ській ми­тній слу­жбі. Я не ствер­джую, що са­ме це по­слу­жи­ло при­чи­ною та­ко­го рі­ше­н­ня про­ку­ра­ту­ри, пи­та­н­ня ще по­тре­бує до­слі­дже­н­ня. Але у сві­тлі скан­да­лу з кон­тра­бан­дою, це мо­же бу­ти тиск на си­на че­рез ба­тька. Та­ка схе­ма не но­ва для ві­тчи­зня­ної пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми».

Ще одне по­ві­дом­ле­н­ня, яке опри­лю­днив Шо­кін, сто­су­ва­ло­ся вне­се­н­ня ним до пар­ла­мен­ту пред­став­ле­н­ня на за­три­ма­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та від «Ра­ди­каль­ної пар­тії» Ан­дрія Ло­зо­во­го. Як по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook го­ло­ва фра­кції «РПЛ» Олег Ля­шко, Ло­зо­во­го хо- чуть при­тя­гну­ти за три епі­зо­ди, які ста­ли­ся з гру­дня 2014 по ли­пень 2015 ро­ку. У по­дан­ні го­во­ри­ться: «Є під­ста­ви вва­жа­ти, що Ло­зо­вой вчи­нив тяж­кі зло­чи­ни, за які вста­нов­ле­но по­ка­ра­н­ня у ви­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до 8 ро­ків, а то­му від­по­від­но до ви­мог КПК що­до ньо­го мо­же бу­ти застосовано за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді три­ма­н­ня під вар­тою».

Слід за­зна­чи­ти, що за зня­т­тя недоторканності з Ло­зо­во­го де­пу­та­ти змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти ли­ше у ве­ре­сні — при від­крит­ті дру­гої се­сії пар­ла­мен­ту. На­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го фрон­ту» Ми­ко­ла Кня­жи­цький із ве­ли­кою до­лею сар­ка­зму та­кож на­пи­сав у со­цме­ре­жі: «На­ре­шті Ан­дрій Ло­зо­вий від­по­вість за все! За ке­рів­ни­цтво адмі­ні­стра­ці­єю Яну­ко­ви­ча, «ви­шки Ло­зо­во­го», роз­кра­де­ний «На­фто­газ», ув’язне­н­ня Ти­мо­шен­ко і Лу­цен­ка, по­же­жу на БРСМ, ви­від мі­льяр­дів за кор­дон. Я пра­виль­но зро­зу­мів, що все це зро­бив він? Бо це ж про­ти цьо­го най­біль­шо­го зло­чин­ця Ген­про­ку­ра­ту­ра на­пи­са­ла по­да­н­ня від­ра­зу пі­сля Клю­є­ва. Ло­зо­вий, ду­маю не­без­пе­чні­ший зна­чно!»

От­же, пов­ну вер­сію зу­стрі­чі Оле­ксан­дра Со­лон­тая з уча­сни­ка­ми Лі­тньої шко­ли — про ре­фор­ми про­ку­ра­ту­ри, мі­сце­ві ви­бо­ри, вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції, по­двій­но­го гро­ма­дян­ства та ство­ре­н­ня аль­тер­на­тив­ної си­сте­ми по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, чи­тай­те в на­сту­пни­хно­ме­рах«Дня»

ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

На­та­лія ПУШКАРУК, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Т. Шев­чен­ка:

— Оле­ксандр Со­лон­тай про­во­дить ба­га­то ча­су, по­до­ро­жу­ю­чи Укра­ї­ною та спіл­ку­є­ться з гро­ма­дя­на­ми. Чи усі на­ші по­лі­ти­ки так пра- цю­ють і мо­жуть про­ве­сти біль­шість віль­но­го ча­су, спіл­ку­ю­чись з укра­їн­ця­ми? Це лю­ди­на, яка ро­зу­міє по­лі­ти­чну си­ту­а­цію, в якій пе­ре­бу­ває на­ша кра­ї­на. Він про­сто і до­сту­пно по­яснює її ши­ро­ко­му за­га­лу, а го­лов­не знає ре­цепт — чі­ткі кро­ки здій­сне­н­ня ре­форм. Са­ме та­ки­хлю­дей не ви­ста­чає укра­їн­ській по­лі­ти­ці. Я зго­дна з Оле­ксан­дром Со­лон­та­єм, що за­раз най­біль­ша про­бле­ма Укра­ї­ни — від­су­тність по­ряд­ку на мі­сцях. Чо­му су­спіль­ству не по­ясню­ють, що змі­ни до Кон­сти­ту­ції мо­жуть при­зве­сти до по­си­ле­н­ня вла­ди Пре­зи­ден­та, на­то­мість вво­дять в ома­ну і акцен­ту­ють ува­гу на не­сут­тє­ви­хмо­мен­тах ? Але за до­по­мо­гою спіль­ни­хзу­силь і пиль­ної ува­ги всіх­гро­ма­дян мо­жна кон­тро­лю­ва­ти вла­ду.

На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І.І. Ме­чни­ко­ва:

— Екс­пер­ти га­зе­ти «День», дис­ку­ту­ю­чи на те­му змін до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні так зва­ної де­цен­тра­лі­за­ції, вже не раз на­го­ло­шу­ва­ли, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться під­мі­на по­нять — по сво­їй су­ті ці змі­ни при­зве­дуть тіль­ки до по­си­ле­н­ня вла­ди Пре­зи­ден­та, до цен­тра­лі­за­ції. От і наш сьо­го­дні­шній ле­ктор — екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр Со­лон­тай — на­зи­ває го­лов­ною про­бле­мою не осо­бли­вий ста­тус До­не­цької чи Лу­ган­ської обла­стей, а ство­ре­н­ня пре­зи­дент­ської вер­ти­ка­лі вла­ди. Я по­го­джу­ю­ся з йо­го сло­ва­ми, і вва­жаю, що на ЗМІ ма­ли б звер­та­ти біль­шу ува­гу і по­я­сню­ва­ти гро­ма­дя­нам, до чо­го та­кі змі­ни мо­жуть при­зве­сти в стра­те­гі­чній пер­спе­кти­ві, як це ро­бить га­зе­та «День».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Ма­рія ВО­ЛО­ШИН, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»; Дми­тро КРИВЦУН, Оле­на

БЕРЕЖНЮК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.