Щоб за­без­пе­чи­ти по­ря­док

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

У Жи­то­мир­сько­му ра­йо­ні пла­ну­ють за­бо­ро­ни­ти про­даж ал­ко­го­лю вій­сько­вим у фор­мі

Від по­ча­тку АТО на те­ри­то­рії Жи­то­мир­ської обла­сті вна­слі­док вжи­ва­н­ня спир­тни­хна­по­їв за­ги­ну­ло шість вій­сько­во­слу­жбов­ців. Крім цьо­го, скла­де­но про­то­ко­ли про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня за роз­пи­ва­н­ня ал­ко­го­лю в за­бо­ро­не­ни­хмі­сця­хта по­яву в гро­мад­ськи­хмі­сця­ху ви­гля­ді ал­ко­голь­но­го сп’ яні­н­ня що­до 60 вій­сько­вих, а та­кож 90 про­то­ко­лів за роз­пи­ва­н­ня ал­ко­голь­ни­хна­по­їв на те­ри­то­рії вій­сько­ви­хча­стин.

Та­ка ін­фор­ма­ція бу­ла озву­че­на на на­ра­ді у при­мі­щен­ні Жи­то­мир­ської ра­йон­ної ра­ди, де обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня про­да­жу ал­ко­го­лю вій­сько­во­слу­жбов­цям у військовій фор­мі. У роз­мо­ві взя­ли участь пред­став­ни­ки обла­сної та Жи­то­мир­ської ра­йон­ної дер­жав­ни­ха­дмі­ні­стра­цій, вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри Жи­то­мир­сько­го гар­ні­зо­ну, го­ло­ви сіль­ськи­храд. Як по­ві­дом­ляє прес- слу­жба Жи­то­мир­ської ОДА, при­во­дом для роз­гля­ду та­ко­го акту­аль­но­го пи­та­н­ня став лист вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри, в яко­му за­зна­ча­є­ться, що вна­слі­док вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми збіль­шу­є­ться кіль­кість пра­во­по­ру­шень, по­гір­шу­є­ться стан здо­ров’ я вій­сько­ви­хта за­га­лом зни­жу­є­ться ав­то­ри­тет Зброй­ни­хсил Укра­ї­ни.

Вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра звер­ну­ла­ся до ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня із про­ха­н­ням роз­гля­ну­ти мо­жли­ві шля­хи за­бо­ро­ни про­да­жу ал­ко­го­лю вій­сько­во­слу­жбов­цям. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, тор­гів­лі та між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксія Ша­ти­ла, при­кла­ди ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми є у рі­зни­хре­гіо­на­хУкра­ї­ни, де за­бо­ро­ни про­да­жу ал­ко­го­лю вій­сько­вим вже ді­ють, зокре­ма, у Львів­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Дні­про­пе­тров­ській та ін­ши­хо­бла­стях .

Оле­ксій Ша­ти­ло ре­ко­мен­ду­вав на­пи­са­ти лист у про­ку­ра­ту­ру з про­ха­н­ням роз’ясни­ти ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня всі юри­ди­чні аспе­кти ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну про­да­жу ал­ко­голь­ни­хна­по­їв лю­дям у військовій фор­мі. « Рі­ше­н­ня ви му­си­те ухва­ли­ти са­мі. Єди­не, на чо­му ми на­по­ля­га­є­мо — не до­во­ди­ти цю ро­бо­ту ли­ше до фор­ма­лі­зму. Тре­ба ді­я­ти у цьо­му на­прям­ку, адже ли­ше спіль­ні зу­си­л­ля при­не­суть по­зи­тив­ний ре­зуль­тат » , — за­зна­чив Оле­ксій Ша­ти­ло, звер­та­ю­чись до пред­став­ни­ків мі­сце­ви­храд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.