Ро­зу­мо­ва «роз­ряд­ка»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

До Між­на­ро­дно­го дня ша­хів за іні­ці­а­ти­ви Мі­н­обо­ро­ни та Хер­сон­ської обла­сної фе­де­ра­ції ша­хів від­був­ся се­анс одно­ча­сної гри двад­ця­ти вій­сько­вих-уча­сни­ків АТО із між­на­ро­дним грос­мей­сте­ром із Хер­со­на Юрі­єм Со­ло­дов­ні­чен­ком. Се­анс за­кін­чив­ся з ра­хун­ком 20:0 на ко­ристь грос­мей­сте­ра. Як роз­по­вів Дню» го­ло­ва обла­сної фе­де­ра­ції ша­хів Ві­та­лій Бо­г­да­нов, за­хід ви­дав­ся по­зи­тив­ним, бій­ці за­ві­та­ли на ньо­го з сім’ями, при­йшли гля­да­чі, лю­би­те­лі ша­хів і не тіль­ки.

«Ра­дий, що Юрій Со­ло­дов­ні­чен­ко зна­йшов час у сво­є­му на­си­че­но­му за­кор­дон­но­му гра­фі­ку і за­ві­тав до Хер­со­на, щоб про­ве­сти та­ку зу­стріч із вій­сько­ви­ми, — ка­же Ві­та- лій Бо­г­да­нов. — Біль­ше двох­го­дин він про­вів на но­га­хі хо­ча ви­грав усі пар­тії, про­те від­зна­чив і кіль­кох бій­ців, які три­ма­ли­ся май­же до кін­ця се­ан­су. По фо­то­гра­фі­я­хі від­гу­ка­ху­ча­сни­ків я ба­чу, що для ба­га­тьохх ло­пців це бу­ла справ­ді по­дія. Хтось пе­ре­ві­рив свої си­ли в ша­хах із ав­то­ри­те­тним грав­цем, а хтось про­сто від­во­лі­кся від що­ден­них про­блем, ду­мок про вій­ну. До ре­чі, че­тве­ро з при­су­тні­хбій­ців по­бу­ва­ли у полоні, дов­гий час їм бу­ло важ­ко кон­та­кту­ва­ти з рі­дни­ми. Ду­маю, що та­кі до­брі зу­стрі­чі мо­жуть під­ня­ти їм на­стрій, по­вер­ну­ти до мир­но­го жи­т­тя».

Всі уча­сни­ки се­ан­су отри­ма­ли за­охо­чу­валь­ні при­зи і гра­мо­ти від на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня мо­ло­ді та спор­ту Хер­сон­ської мі­ської ра­ди та ди­пло­ми Пре­зи­ден­та НОК Укра­ї­ни. По­ді­бні се­ан­си гри в ша­хи від­бу­ду­ться та­кож у Ки­є­ві, Хар­ко­ві, Оде­сі та Льво­ві, де з вій­сько­ви­ми зі­гра­ють най­кра­щі мі­сце­ві ша­хі­сти зі сві­то­вим ім’ям.

ФО­ТО НА­ДА­НО ХЕР­СОН­СЬКОЮ ОБЛА­СНОЮ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІ­ЄЮ ША­ХІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.