«Це – аб­со­лю­тно не­ле­гі­тим­на акція»

У Ро­сто­ві роз­по­ча­ло­ся су­ди­ли­ще над Оле­гом Сен­цо­вим та Оле­ксан­дром Коль­чен­ком

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Су­до­вий про­цес над укра­їн­ським кі­но­ре­жи­се­ром Оле­гом Сен­цо­вим не так ча­сто зга­ду­є­ться в за­кор­дон­ни­хмас-ме­діа, на від­мі­ну від спра­ви льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко. Про­те це не змен­шує йо­го ва­жли­во­сті для Укра­ї­ни й вчер­го­ве під­кре­слює не­об­хі­дність збіль­ше­н­ня ти­ску на Ро­сію. Ні укра­їн­ці, ні за­хі­дне спів­то­ва­ри­ство не ма­ють сум­ні­вів — оби­дві спра­ви ма­ють по­лі­ти­чні мо­ти­ви.

Вчо­ра у вій­сько­во­му су­ді Ро­сто­ва-на-До­ну від­був­ся суд над крим­ча­на­ми Оле­гом Сен­цо­вим та Оле­ксан­дром Коль­чен­ком. Пер­ший день за­сі­да­н­ня транс­лю­ва­ли у пря­мо­му ефі­рі від­ра­зу де­кіль­ка укра­їн­ських та ро­сій­ськи­хсай­тів.

На­га­да­є­мо, Оле­га Сен­цо­ва за­три­ма­ли в Кри­му в трав­ні

2014 ро­ку за обви­ну­ва­че­н­ням в ор­га­ні­за­ції те­ро­ри­сти­чної гру­пи й під­го­тов­ці те­ра­ктів на пів­остро­ві. Сам ре­жи­сер ра­ні­ше за­яв­ляв, що йо­го судять за актив­ну участь в Єв­ро­май­да­ні та об­сто­ю­ва­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті в Кри­му.

«Вва­жаю цю спра­ву по­лі­ти­чною і сфаль­си­фі­ко­ва­ною», — за­явив в за­лі су­ду Олег Сен­цов. Йо­му за­гро­жує від 20 ро­ків ув’язне­н­ня до до­ві­чно­го ви­ро­ку. Ре­жи­сер та­кож до­дав, що не вва­жає цей «суд за суд».

За сло­ва­ми йо­го адво­ка­та Дми­тра Дин­зе, за­хист на­по­ля­га­ти­ме на ви­прав­ду­валь­но­му ви­ро­ку. Дин­зе по­ві­до­мив, що слід­чі ка­ту­ва­ли укра­їн­ця. «Олег Сен­цов не ви­знає сво­єї про­ви­ни й че­кає, що йо­го ви­прав­да­ють. Він де­що різ­ко звер­та­є­ться до пред­став­ни­ків су­до­вої си­сте­ми то­му, що три­ва­лий час зна­хо­ди­ться під вар­тою. Крім то­го, мій підзахисний за­яв­ляв ме­ні про те, що йо­го ка­ту­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки ФСБ», — на­го­ло­сив адво­кат.

Як від­зна­чає Ро­сій­ська слу­жба «Бі-бі-сі», слід­ство у спра­ві Сен­цо­ва ве­ло­ся ці­лий рік, але й до­сі про по­зи­цію обви­ну­ва­че­н­ня ві­до­мо ду­же ма­ло — ли­ше офі­цій­на ін­фор­ма­ція прес-слу­жби ФСБ й да­ні, які про­ку­ро­ри бу­ли ви­му­ше­ні опри­лю­дни­ти на су­до­ви­хза­сі­да­н­ня­хщо­до про­дов­же­н­ня аре­шту Сен­цо­ва.

Крим­ський акти­віст Оле­ксандр Коль­чен­ко має по­ді­бну істо­рію. Ро­сій­ські слід­чі вва­жа­ють йо­го вин­ни­ми у здій­снен­ні те­ра­кту, а та­кож уча­сті в «ор­га­ні­зо­ва­ній Сен­цо­вим те­ро­ри­сти­чній гру­пі». Всі зви­ну­ва­че­н­ня Коль­чен­ко за­пе­ре­чує. Йо­му мо­жуть да­ти від 10 до 20 ро­ків ув’язне­н­ня.

За­сі­да­н­ня над укра­їн­ськи­ми в’язня­ми про­хо­дить у від­кри­то­му ре­жи­мі. Про­те, за сло­ва­ми адво­ка­та Оле­ксан­дра Коль­чен­ка Світлани Си­дор­кі­ної, про­цес зро­блять за­кри­тим під час роз­гля­ду 10-го то­му спра­ви. У ньо­му — да­ні трьо­хза­се­кре­че­ни­хсвід­ків.

Ко­мен­ту­ю­чи вчо­ра­шнє за­сі­да­н­ня, Си­дор­кі­на від­зна­чи­ла, що за­хист по­дав всі кло­по­та­н­ня, які пла­ну­вав, і суд за­до­воль­нив ча­сти­ну з них. Тим ча­сом, як пе­ре­дає «Укрінформ», адво­кат до­да­ла, що на суд не пу­сти­ли гро­мад­ськи­хзах исни­ків: жур­на­ліс­тку На­та­лію Ко­чне­ву (дво­ю­рі­дну сестру Сен­цо­ва) й акти­ві­ста Вла­ди­сла­ва Ря­зан­це­ва (за її кло­по­та­н­ням). За сло­ва­ми пред­став­ни­ка обви­ну­ва­че­н­ня, Сен­цо­ва і так за­хи­ща­ють два про­фе­сій­ні адво­ка­ти. Крім то­го, «су­ду не бу­ло на­да­но до­ку­мен­тів про те, що во­на (Ко­чне­ва. — Ред.) є ро­ди­чем під­су­дно­го, і я не по­чув, для яки­хці­лей не­об­хі­дна ця осо­ба як за­хи­сник, до то­го ж во­на не має юри­ди­чної осві­ти», — на­во­дить йо­го сло­ва пор­тал «Ме­ди­а­зо­на».

Сві­тла­на Си­дор­кі­на та­кож до­да­ла, що ве­ли­кі про­бле­ми для адво­ка­тів ство­рює та­кож рі­ше­н­ня су­ду про­во­ди­ти за­сі­да­н­ня що­дня.

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше Оле­гу Сен­цо­ву та Оле­ксан­дру Коль­чен­ку при­му­со­во при­сво­ї­ли ро­сій­ське гро­ма­дян­ство. Че­рез це до ни­хне допу­сти­ли укра­їн­сько­го кон­су­ла.

Пе­ред по­ча­тком про­це­су над Сен­цо­вим та Коль­чен­ком Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­ни­х­справ Укра­ї­ни по­ві­до­ми­ло, що суд про­хо­ди­ти­ме без уча­сті укра­їн­ських ди­пло­ма­тів. Про­те, як по­ві­до­ми­ли «День» в прес-слу­жбі МЗС, на за­сі­да­н­ня все-та­ки пу­сти­ли укра­їн­ськи­хкон­су­лів.

КОМЕНТАР Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО, про­фе­сор, юри­стмі­жна­ро­дник:

— Це спра­ва над лю­дьми, які сво­го ча­су ма­ли прин­ци­по­ву по­зи­цію в оцін­ці то­го, що ро­би­ться в Ро­сії і в ро­сій­сько-укра­їн­ськи­хві­дно­си­нах . Це — за­сте­ре­же­н­ня для ін­ших, щоб во­ни не смі­ли ро­би­ти по­га­не про­ти Ро­сії з по­гля­ду її ке­рів­ни­цтва. Іна­кше — на ни­хче­кає та са­ма до­ля. Це ме­то­ди те­ро­ри­зу­ва­н­ня лю­дей, які ма­ють свою вла­сну по­зи­цію і мо­жуть да­ти свою оцін­ку ді­яль­но­сті ро­сій­ської вла­ди.

Те, що Сен­цо­ва й Коль­чен­ка судять як гро­ма­дян Ро­сії — це вза­га­лі в жо­дні во­ро­та не вхо­дить. Для то­го, щоб отри­ма­ти гро­ма­дян­ство яко­їсь дер­жа­ви, тим па­че, ко­ли йде­ться про до­ро­слу лю­ди­ну, — во­на по­вин­на на­пи­са­ти за­яву і ясно ви­сло­ви­ти свою зго­ду. Сен­цов та Коль­чен­ко, бу­ду­чи гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, ма­ли за­яви­ти про зре­че­н­ня від укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства й ви­сло­ви­ти ба­жа­н­ня отри­ма­ти ро­сій­ське. В та­ко­му ра­зі це бу­ло б нор­маль­но. Але цьо­го не бу­ло. То­му цей про­цес — це аб­со­лю­тно не­ле­гі­тим­на акція, яка не вкла­да­є­ться ні в нор­ми на­ціо­наль­но­го пра­ва Ро­сії, ні в нор­ми між­на­ро­дно­го пра­ва.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ПО­ПРИ ТЕ, ЩО ОЛЕ­ГА СЕН­ЦО­ВА ПО­НАД РІК УТРИ­МУ­ЮТЬ В УВ’ЯЗНЕН­НІ В РО­СІЇ, ВІН НЕ ВТРА­ЧАЄ БАДЬОРОСТІ ТА БО­ЙО­ВО­ГО ДУ­ХУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.