В ЄС узго­ди­ли план із пе­ре­роз­по­ді­лу мі­гран­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­ни­х­справ кра­їн ЄС узго­ди­ли план із пе­ре­роз­по­ді­лу 32 ти­сяч мі­гран­тів, що при­бу­ли до Іта­лії та Гре­ції. Про це йде­ться в офі­цій­ній за­яві за ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня. Во­дно­час, як за­зна­ча­є­ться, рі­ше­н­ня що­до пе­ре­роз­по­ді­лу ре­шти 7744 осіб має бу­ти ухва­ле­но до кін­ця ро­ку. Кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу та­кож узго­ди­ли пе­ре­роз­по­діл 22 504 ти­сяч бі­жен­ців, яки­хна­ра­зі роз­мі­ще­но в та­бо­рах по­за ме­жа­ми ЄС. Згі­дно з та­бли­цею, яку прес-слу­жба Ра­ди ЄС роз­мі­сти­ла на сво­їй сто­рін­ці в Twitter, най­біль­шу кіль­кість мі­гран­тів по­го­ди­ли­ся прийня­ти Ні­меч­чи­на — 10500 шу­ка­чів при­тул­ку та 1600 бі­жен­ців. Во­дно­час Угор­щи­на від­мо­ви­ла­ся при­йма­ти як шу­ка­чів при­тул­ку, так і бі­жен­ців. Очі­ку­є­ться, що офі­цій­не рі­ше­н­ня що­до пе­ре­роз­по­ді­лу мі­гран­тів бу­де прийня­те пі­сля ви­снов­ку Єв­ро­пар­ла­мен­ту у ве­ре­сні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.