Та­джи­ки­стан про­сить про до­по­мо­гу че­рез роз­гул сти­хії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Уряд Та­джи­ки­ста­ну звер­нув­ся до сві­то­вої спіль­но­ти з про­ха­н­ням про до­по­мо­гу пі­сля роз­гу­лу сти­хії. Се­ле­ві по­то­ки та зсу­ви ви­кли­ка­ли зна­чні руй­ну­ва­н­ня від­ра­зу в де­кіль­ко­хре­гіо­на­хкра­ї­ни, су­ма за­по­ді­я­ни­хзби­тків пе­ре­ви­щує 100 млн. до­ла­рів. Че­рез ано­маль­но ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру, яка спо­сте­рі­га­є­ться в Та­джи­ки­ста­ні весь ли­пень, в гір­ськи­хра­йо­на­хпо­си­ли­ло­ся та­не­н­ня льо­до­ви­ків. Це, в свою чер­гу, ви­кли­ка­ло се­лі та па­вод­ки, а та­кож під­ви­ще­н­ня рів­ня во­ди в рі­чках. Та­ка си­ту­а­ція ви­ни­кла уздовж ба­сей­нів рі­чок Пяндж, Вахш, Зе­рав­шан, Ка­фер­ні­ган, Ісфа­ра та Ісфа­на, уто­чнює сайт Мі­ні­стер­ства вну­трі­шні­х­справ кра­ї­ни. Най­більш сер­йо­зної шко­ди зав­да­но го­спо­дар­ствам Шу­гнан­ско­го ра­йо­ну Гір­ни­чо-Ба­да­хшан­ської ав­то­ном­ної обла­сті. В ре­зуль­та­ті схо­ду се­лів, ру­сло рі­чки Гунд на ви­со­ті близь­ко 2,5 тис. ме­трів над рів­нем мо­ря бу­ло тут пе­ре­кри­то ка­мі­н­ням і бру­дною ма­сою. Зруй­но­ва­ні ав­то­мо­біль­ні до­ро­ги, лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач, зни­ще­но по­сі­ви, бу­дин­ки і спо­ру­ди. Ді­лян­ка до­ро­ги Хо­рог-Му­граб бу­ла пов­ні­стю зруй­но­ва­на, до­ро­га стра­те­гі­чно­го зна­че­н­ня Ду­шан­бе-Кул­ма перекрита. У ки­шла­ка­хБар­сем, Бер­ді­бе­ка і Кол­хо­зо­бод зруй­но­ва­ні де­ся­тки жи­тло­ви­хбу­дин­ків, шко­ла, мо­сти, крам­ни­ці й ав­то­за­прав­ки, а та­кож іри­га­цій­ні ка­на­ли, ЛЕП і са­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.