У Поль­щі бор­цям із ко­му­ні­змом ви­пла­чу­ва­ти­муть фі­нан­со­ву до­по­мо­гу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Поль­щі 31 сер­пня на­бу­ває чин­но­сті но­вий за­кон, згі­дно з яким ді­я­чам опо­зи­ції та ре­пре­со­ва­ним осо­бам ча­сів Поль­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки ви­пла­чу­ва­ти­муть по 400 зло­тих. Про це по­ві­дом­ляє Ра­діо «Поль­ща». Як за­зна­ча­є­ться, за­кон діє що­до тих­гро­ма­дян, які «в 1956—1989 рр., ри­зи­ку­ю­чи вла­сним жи­т­тям, сво­бо­дою, май­ном, а та­кож ро­бо­тою, бра­ли участь у ан­ти­ко­му­ні­сти­чних за­хо­дах, спря­мо­ва­ни­хна від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту і не­за­ле­жно­сті Ба­тьків­щи­ни або бу­ли ре­пре­со­ва­ні з ці­єї при­чи­ни». Фі­нан­со­ву до­по­мо­гу в роз­мі­рі 400 зло­тих( близь­ко 95 єв­ро) що­мі­ся­ця ви­пла­чу­ва­ти­муть осо­бам, чий до­хід не пе­ре­ви­щує 120% від мі­ні­маль­ної пен­сії (на да­ний мо­мент мі­ні­маль­на пен­сія в Поль­щі ста­но­вить 880 зло­тих— близь­ко 220 єв­ро). Як за­зна­ча­ють в Ін­сти­ту­ті на­ціо­наль­ної пам’ яті ( ІНП) Поль­щі, для отри­ма­н­ня фін­до­по­мо­ги бор­ці з ко­му­ні­змом по­вин­ні офі­цій­но звер­ну­ти­ся в Управ­лі­н­ня з пи­тань ве­те­ра­нів і ре­пре­со­ва­ни­хо­сіб. На сво­їй ін­тер­нет-сто­рін­ці ІНП роз­мі­стив текст за­ко­ну та зра­зок не­об­хі­дної для за­пов­не­н­ня ан­ке­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.