Уряд Ка­на­ди пе­ре­дав Укра­ї­ні вій­сько­вий го­спі­таль

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук пе­ре­дав Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни мо­біль­ний вій­сько­вий го­спі­таль. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни. За сло­ва­ми по­сла, мо­біль­ний шпи­таль ви­го­тов­ле­ний за су­ча­сни­ми ка­над­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. У той же час йо­го обла­дна­н­ня пов­ні­стю су­мі­сне з укра­їн­ським. «Весь ком­плекс мо­жна роз­гор­ну­ти за шість го­дин, а згор­ну­ти за чо­ти­ри. Це дій­сно ви­со­ко­мо­біль­ний го­спі­таль, який мо­же пра­цю­ва­ти в бу­дья­ки­х­при­ро­дни­хта гео­гра­фі­чни­ху­мо­вах . Я пе­ре­даю це обла­дна­н­ня, зна­ю­чи, що во­но вря­тує со­тні, а мо­же, й ти­ся­чі жит­тів укра­їн­ців», — на­го­ло­сив Ва­щук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.