АВIАРИНОК — на роз­до­ріж­жі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет роз­по­чав роз­слі­ду­ва­н­ня вар­то­сті авіа­пе­ре­ве­зень в Укра­ї­ні

два оче­ви­дні мо­но­по­лі­сти — МАУ і ае­ро­порт «Бо­ри­спіль», — по­яснив він. Утім, на йо­го дум­ку, за­пи­та­н­ня є не тіль­ки до них. Пер­ше, що мав би пе­ре­ві­ри­ти Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, вва­жає Вінський, — ці­на на авіа­па­ли­во. За йо­го сло­ва­ми, в «Бо­ри­спо­лі » є мо­но­по­ліст з про­да­жу і по­став­ки па­ли­ва і що­до цьо­го «тре­ба при­йма­ти рі­ше­н­ня». «У нас ці­на па­ли­ва ви­ща, ніж у Вар­ша­ві», — по­яснює він. Крім то­го, вва­жає екс­перт, тре­ба пе­ре­ві­ря­ти й ін­ші скла­до­ві та­ри­фу, бо ні­хто не знає, що і де за­хо­ва­но в них.

Тим ча­сом у МАУ всі зви­ну­ва­че­н­ня від­ки­да­ють і ствер­джу­ють, що вар­тість їха­віа­пе­ре­ве­зень еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­на. На під­твер­дже­н­ня сво­єї пра­во­ти ком­па­нія роз­кри­ла

На дум­ку го­ло­ви Асо­ці­а­ції під­при­ємств авіа­цій­ної га­лу­зі Укра­ї­ни, до­го­вір про САП справ­ді при­не­се змі­ну правил на авіа­рин­ку. Адже, по-пер­ше, го­во­рить він, в Укра­ї­ні за­про­ва­дять стан­дар­ти без­пе­ки по­льо­тів ЄС. По-дру­ге, по­чнуть ді­я­ти єди­ні прин­ци­пи управ­лі­н­ня по­ві­тря­ним ру­хом. По-тре­тє, від­бу­де­ться де­ре­гу­ля­ція і лі­бе­ра­лі­за­ції по­ві­тря­но­го про­сто­ру: дер­жа­ва ли­шить за со­бою тіль­ки фун­кції ре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань без­пе­ки авіа­ції, а ре­шту пе­ре­дасть авіа­ком­па­ні­ям. «Щоб ма­ти до­ступ до рин­ку, авіа­ком­па­нії по­трі­бно бу­де отри­ма­ти тіль­ки екс­плу­а­та­цій­ну лі­цен­зію. Це го­лов­ний до­ку­мент, який має ви­да­ва­ти дер­жа­ва, а да­лі на кі на­прям­ки як Кив – Бер­лін, Ки­їв – Мюн­хен і Ки­їв – Фран­кфурт. Тоб­то на основ­ні ха­би мо­же лі­та­ти обме­же­на кіль­кість пе­ре­ві­зни­ків. Тоб­то це ско­ро­чує пе­ре­лік на­ши­хпе­ре­ві­зни­ків, які мо­жуть лі­та­ти ту­ди (а від­так – яким по­тен­цій­но ці­ка­во пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні)», — по­яснив го­ло­ва Асо­ці­а­ції під­при­ємств авіа­цій­ної га­лу­зі Укра­ї­ни. То­му, до­дає він, роз­би­ти вну­трі­шню мо­но­по­лію мо­жна: а) впро­ва­джу­ю­чи єв­ро­стан­дар­ти без­пе­ки по­льо­тів та єв­ро­пей­ські правил ре­гу­ля­ції до­сту­пу до мар­шру­тів. Крім то­го, про­дов­жує він, дер­жа­ва має пе­ре­гля­ну­ти дво­сто­рон­ні до­го­во­ри про по­ві­тря­ні спо­лу­че­н­ня з кра­ї­на­ми з Близь­ко­го Схо­ду та Азі­єю. «Це по­си­лить кон­ку­рен­цію все­ре­ди­ні кра­ї­ни та змі­нить вар­тість кви­тків. Зай­де біль­ша кіль­кість авіа­ком­па­ній. Ре­аль­но для Укра­ї­ни до­сить 7 – 10 авіа­ком­па­ній, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на рин­ку між­на­ро­дни­хпо­льо­тів, а за­раз їх2 – 3», — до­дав він.

ПО­ВЕР­НУ­ТИ ЛО­У­КО­СТИ

На дум­ку Вінського, Державіаслужба, КМУ та га­лу­зе­ве мі­ні­стер­ство ма­ють за­лу­ча­ти до­да­тко­ві авіа­ком­па­нії, на­сам­пе­ред ло­у­ко­сти. Що це дасть? Так 2009 ро­ку за­хід Ві­зЕй­ру при­зве­ло до зни­же­н­ня вну­трі­шні­хцін на 30%.

Тим ча­сом про­філь­ний ві­це­прем’єр мі­ністр Ва­ле­рій Во­щев­ський сум­ні­ва­є­ться у швид­ко­му при­хо­ді на укра­їн­ський авіа­цій­ний ри­нок ло­у­ко­стів і за­кли­кає по­си­лю­ва­ти спів­пра­цю з ба­зо­ви­ми ком­па­ні­я­ми в Укра­ї­ні. «Ко­жен ба­зо­вий ае­ро­порт під­три­мує ба­зо­ву ком­па­нію, щоб кіль­кість па­са­жи­рів, які мо­жуть ку­пи­ти кви­тки, зро­ста­ла. Спра­ва не в то­му, що одна ком­па­нія, а в то­му, що у лю­дей ма­ло гро­шей (в Укра­ї­ні — Авт.) », — не­що­дав­но за­явив він. На дум­ку Во­щев­сько­го, на­при­клад, па­са­жи­ро­по­тік в ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» ста­но­вить сі­мь міль­йо­нів осіб, то­ді як у ае­ро­пор­ту у Фран­кфур­ті — 70 міль­йо­нів на рік. «Не­об­хі­дно ро­би­ти все, щоб ба­зо­ві ком­па­нії сю­ди при­во­зи­ли яко­мо­га біль­ше па­са­жи­рів з ін­ши­хкра­їн» — вва­жає він. Во­щев­ський та­кож за­зна­чив, що, згі­дно із за­твер­дже­ним фі­нан­со­вим пла­ном «Укра­е­ро­ру­ху», до те­пе­рі­шньо­го ча­су зни­же­н­ня кіль­ко­сті по­льо­тів че­рез Укра­ї­ну ста­но­вить 60%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.