«Ре­старт» спів­пра­ці

Екс­перт: За роз­ві­дни­ка­ми в Укра­ї­ну при­йдуть справ­жні аку­ли бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Зпо­не­діл­ка Укра­ї­на збіль­ши­ла за­яв­ку на ім­порт природного га­зу зі Сло­вач­чи­ни до 23,2 міль­йо­на кубометрів. На день ра­ні­ше з ці­єї кра­ї­ни бу­ло ім­пор­то­ва­но 17,2 міль­йо­на кубометрів. Про­те Укра­ї­на мо­гла б отри­му­ва­ти зі Сло­вач­чи­ни не мен­ше 40 міль­йо­нів кубометрів га­зу на до­бу. Зі слів пре­зи­ден­та «Укр­транс­га­зу» Іго­ря Про­ко­пі­ва, змен­ше­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту га­зу з Єв­ро­пи та, від­по­від­но, йо­го за­ка­чу­ва­н­ня до під­зем­них схо­вищ пов`яза­но з не­до­ста­тні­стю фі­нан­су­ва­н­ня.

ЗА РА­ХУ­НОК «СЛАБ­ШОЇ» СТО­РО­НИ

Та вчо­ра очіль­ник Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин роз­по­вів, що Укра­ї­на роз­ра­хо­вує на те, що між­на­ро­дні фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції виділять ко­шти на за­ку­пів­лю га­зу до ве­ре­сня. Однак, як за­зна­чив мі­ністр, оста­то­чних до­мов­ле­но­стей що­до цьо­го до­сяг­ти ще не вда­ло­ся. Він вва­жає, що існу­ю­чі тем­пи за­ка­чу­ва­н­ня га­зу до ПСГ об­ся­гом близь­ко 30 міль­йо­нів кубометрів на до­бу до­зво­лять увійти в опа­лю­валь­ний се­зон з за­па­са­ми не біль­ше 15 мі­льяр­дів кубометрів. Для по­рів­ня­н­ня, то­рік Укра­ї­на ма­ла на по­ча­ток осін­ньо- зи­мо­во­го се­зо­ну 16,5 мі­льяр­да. Якщо й цьо­го ро­ку бу­дуть та­кі спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, « то в прин­ци­пі 15 мі­льяр­дів нам ви­ста­чить», го­во­рить Дем­чи­шин, але за­ува­жує, що до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну тре­ба го­ту­ва­ти­ся аде­ква­тно...

Мо­жли­во, та­кі спо­ді­ва­н­ня пов’ яза­ні з під­сум­ка­ми Пер­шо­го укра­їн­сько- аме­ри­кан­сько­го бі­знес- фо­ру­му, який ми­ну­ло­го ти­жня три­вав у Ва­шинг­то­ні? Однак пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки « Стра­те­гія XXI » так не вва­жає. На йо­го дум­ку, на цьо­му фо­ру­мі в ца­ри­ні енер­ге­ти­ки не ста­ло­ся «ні­чо­го фе­но­ме­наль­но­го» . Бі­знес-фо­рум він ха­ра­кте­ри­зує як сим­вол ре­стар­ту спів­пра­ці в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі пі­сля то­го, як з Укра­ї­ни, на тлі па­ді­н­ня на­фто­ви­хцін у сві­ті, ви­йшли та­кі ве­ли­кі грав­ці, як « Шелл » , « Шев­рон » та « Ексон Мо­біл».

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня» що­до на­да­н­ня між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми до­по­мо­ги Укра­ї­ні для при­дба­н­ня га­зу, екс­перт за­ува­жує, що за­тя­гу­ва­н­ня з ви­рі­ше­н­ням цьо­го пи­та­н­ня ви­хо­дить з ба­жа­н­ня на­ших пар­тне­рів з Єв­ро­пи та на­шо­го во­ро­га зі Схо­ду — Ро­сії ви­рі­ши­ти про­бле­му на­дій­но­го по­ста­ча­н­ня га­зу в ЄС за ра­ху­нок слаб­шої сто­ро­ни — Укра­ї­ни. «Во­ни хо­чуть, — го­во­рить Гон­чар, — щоб ми за­ку­пи­ли до­да­тко­ві об­ся­ги га­зу по­над ті, які нам не­об­хі­дні, щоб прой­ти зи­мо­вий пе­рі­од. Та­кий під­хід з бо­ку Ро­сії зро­зумі­лий. Там хо­чуть зав­да­ти нам най­біль­ше шко­ди на всі­хфрон­тах , вклю­чно з фі­нан­со­вим » .

« З бо­ку Єв­ро­пи та­кий під­хід теж не зов­сім зро­зумі­лий, — про­дов­жує екс­перт. — Ви­ма­га­ти чо­гось від Ро­сії во­ни не мо­жуть і не ду­же хо­чуть. Однак не мо­жна за­бу­ва­ти, що са­ме «Газ­пром» від­по­від­ає за по­ста­ча­н­ня до Єв­ро­пи за­кон­тра­кто­ва­ни­хоб­ся­гів га­зу. Укра­ї­на у їхні­хкон­тра­кта­хне при­су­тня. Тож єв­ро­пей­ська сто­ро­на ма­ла б ти­сну­ти на « Газ­пром » , щоб він за­ка­чу­вав до­да­тко­вий газ у на­ші га­зо­схо­ви­ща у не­об­хі­дно­му їм об­ся­зі. І не бу­де жо­дни­х­про­блем. Ні­де не за­пи­са­но, що ми ко­мер­цій­но ма­є­мо під­три­му­ва­ти цей тран­зит. Але пра­кти­ка скла­ла­ся та­ка, що одно­го ра­зу ми ство­ри­ли пре­це­дент і да­ли під­ста­ви, щоб з ти­хпір від нас цьо­го ви­ма­га­ли й на­да­лі».

СТИМУЛЮЮЧА РЕН­ТА — ПО­ЗИ­ТИВ­НИЙ СИ­ГНАЛ

«І ко­ли ми го­во­ри­мо про дір­ки в кор­по­ра­тив­но­му бю­дже­ті «На­фто­га­зу » , то це по­ясню­є­ться з- по­між ін­шо­го, — роз­по­від­ає Гон­чар, — са­ме ци­ми за­ку­пів­ля­ми, які нам, вла­сне, й не по­трі­бні. А да­лі до­во­ди­ться або кре­ди­ти бра­ти, або уряд зму­ше­ний до­по­ма­га­ти й ви­пу­ска­ти облі­га­ції. Так ство­рю­є­ться до­да­тко­вий дефіцит фі­нан­сів «На­фто­га­зу», а та­кож і в бю­дже­ті кра­ї­ни». Та­кій пра­кти­ці має бу­ти по­кла­де­но край, упев­не­ний екс­перт. «І Укра­ї­на ма­ла б у цьо­му пи­тан­ні по­сі­да­ти жорс­тку по­зи­цію. В то­му чи­слі й пе­ред Єв­ро­пою. Тим па­че, що остан­нім ча­сом ду­же ско­ро­ти­ли­ся як об­ся­ги тран­зи­ту га­зу те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, так і об­ся­ги на­шо­го спо­жи­ва­н­ня. Нам не по­трі­бно ма­ти в га­зо­схо­ви­щах та­кі об­ся­ги, про які нам го­во­рять з «Газ­про­му» чи з Брюс­се­лю», — ка­же він.

По­вер­та­ю­чись до сво­єї те­зи про ре­старт укра­їн­сько- аме­ри­кан­ськи­хві­дно­син, Гон­чар вка­зує, що де­я­кі по­дії на фо­ру­мі від­бу­ва­ли­ся в ті­ні і не ма­ли пі­сля се­бе гу­чно аван­со­ва­ни­хме­мо­ран­ду­мів. Так, за­зна­чає екс­перт, укра­їн­ський уряд, який «ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку здій­сню­вав здир­ни­цьку по­лі­ти­ку що­до енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру, під­ви­щу­ю­чи рен­тні став­ки на ви­до­бу­ток га­зу», за­раз «ра­пто­во» ви­хо­дить з ін­шим пра­по­ром, щоб ці став­ки не про­сто по­вер­ну­ти на по­пе­ре­дній рі­вень, а зро­би­ти сти­му­лю­ю­чи­ми.

«Це — по­зи­тив­ний си­гнал для по­тен­цій­ни­хін­ве­сто­рів, і не тіль­ки аме­ри­кан­ських, — упев­не­ний Гон­чар, — але ни­ні, че­рез па­ді­н­ня цін на на­фту, в Аме­ри­ці ско­ро­чу­ю­ться об­ся­ги бу­рі­н­ня й з’яв­ля­ю­ться про­фі­ци­тні по­ту­жно­сті, а та­кож ком­па­нії, за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб їх­десь ви­ко­ри­ста­ти. Та­ким чи­ном, ми ство­рю­є­мо спри­я­тли­ве ін­ве­сти­цій­не се­ре­до­ви­ще, і, зви­чай­но, во­ни з’ яв­ля­ться тут, у нас. Са­ме це сти­му­лю­ва­ло пер­ші дві аме­ри­кан­ські ком­па­нії під­пи­са­ти з Укра­ї­ною ме­мо­ран­ду­ми про спів­пра­цю. Во­ни бе­руть на се­бе роль роз­ві­дни­ків. Якщо по­ві­дом­лять сві­ту, що в Укра­ї­ні мо­жна пра­цю­ва­ти, то до нас по­вер­ну­ться ті енер­ге­ти­чні гі­ган­ти, які пі­шли з рин­ку і при­ве­дуть за со­бою ін­ших. Це ду­же ва­жли­во, адже нам по­трі­бна енер­ге­ти­чна і, перш за все, га­зо­ва не­за­ле­жність. І для цьо­го слід ре­а­лі­зо­ву­ва­ти й на­ро­щу­ва­ти про­гра­ми по­шу­ко­во- роз­ві­ду­валь­но­го й екс­плу­а­та­цій­но­го бу­рі­н­ня, щоб роз­ши­ри­ти об­ся­ги ви­до­бу­тку».

ЧО­МУ ЗА­БУ­ЛИ ПРО ШЕЛЬФ?

«Ми втра­ти­ли шель­фо­ві ро­до­ви­ща. І чо­го, як ме­ні зда­є­ться, бра­ку­ва­ло на бі­знес-фо­ру­мі, то це роз­мов про роз­роб­ку чор­но­мор­сько­го шель­фу, — вка­зує екс­перт. — І на­віть не то­го гли­бо­ко­во­дно­го шель­фу, який ми пла­ну­ва­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ра­зом з кон­сор­ці­у­мом ком­па­ній на чо­лі з Ексон Мо­біл, бо за­раз він пе­ре­бу­ває у де- юре на­шій, але про­блем­ній зо­ні, а міл­ко­во­дно­го шель­фу, який ні­ку­ди не по­дів­ся». Екс­перт ди­ву­є­ться, чо­му на по­ря­док ден­ний ні­хто не ста­вить про­бле­ма­ти­ку міл­ко­во­дно­го шель­фу й, зокре­ма, Оде­сько­го ро­до­ви­ща. « Не зро­зумі­ло, чо­му «На­фто­газ» не ста­вить та­кож пи­та­н­ня про по­вер­не­н­ня сво­ї­хви­до­був­ни­х­акти­вів — бу­ро­ви­хі ви­до­був­ни­хпла­тформ на шель­фі, які зна­хо­дя­ться не в Кри­му. Ми­ну­ло вже май­же пів­то­ра ро­ку від­то­ді, як по­ча­ла­ся опе­ра­ція ро­сій­ських зброй­ни­хсил що­до за­гар­ба­н­ня Кри­му. Зви­чай­но, ко­мусь ду­же ви­гі­дно, щоб ці­єї те­ми не бу­ло на по­ряд­ку ден­но­му, бо це са­ме той ви­па­док, ко­ли кін­ці хо­ва­ють у во­ду», — го­во­рить Ми­хай­ло Гон­чар.

« День » по­ці­ка­вив­ся та­кож дум­кою екс­пер­та що­до до­слі­джень лі­де­ра пар­тії «Ба­тьків­щи­на» Юлії Ти­мо­шен­ко, яка, спи­ра­ю­чись на них, за­пев­няє, що газ для на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні з ура­ху­ва­н­ням усіх на­ці­нок має ко­шту­ва­ти 2880 гри­вень » . « По­пу­лізм зав­жди руй­нує, — по­яснює екс­перт. — Я не ви­клю­чаю, що хтось мо­же на­ма­лю­ва­ти ще мен­шу ци­фру. Але рі­ше­н­ня що­до ці­ни схва­ле­но. І хо­ча во­но ди­ску­тив­не, але від­сту­па­ти не мо­жна — бу­де тіль­ки гір­ше. Та­ке вже бу­ло в на­шій істо­рії. По­лі­ти­чні си­ли пе­ред ви­бо­ра­ми про­сто спе­ку­лю­ють на цій акту­аль­ній для про­сти­хлю­дей те­мі. Я ре­ко­мен­ду­вав би уря­ду не звер­та­ти ува­ги на цей «до­ро­гий» для на­шої дер­жа­ви по­пу­лізм. Він ба­га­то ко­шту­ва­ти­ме нам усім, бо зруй­нує енер­ге­ти­чну мо­дель, яку ми бу­ду­є­мо — мо­дель лі­бе­ра­лі­за­ції рин­ку, що має за­без­пе­чи­ти нам вре­шті й справедливу ці­ну на енер­го­но­сії, й кра­щу якість та на­дій­ність енер­го­по­ста­ча­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.