Ще один банк ви­зна­но не­пла­то­спро­мо­жним

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Нац­банк Укра­ї­ни ого­ло­сив ПАТ «АКБ «Ка­пі­тал» не­пла­то­спро­мо­жним. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні ре­гу­ля­то­ра. «Не­зва­жа­ю­чи на всі спро­би з бо­ку вла­сни­ка, ста­бі­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту бан­ку не вда­ло­ся. При­чи­ною цьо­го ви­яви­лось те, що пе­ре­ва­жна біль­шість акти­вів бан­ку та ча­сти­на опе­ра­цій­ни­хпо­ту­жно­стей за­ли­ши­лась на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, у зв’яз­ку з чим не мо­жна за­без­пе­чи­ти ні над­хо­дже­н­ня гро­шо­во­го по­то­ку для за­до­во­ле­н­ня по­треб вкла­дни­ків та кре­ди­то­рів, ні від­по­від­но­го рів­ня управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми», — йде­ться в по­ві­дом­ле­н­ня фін­ре­гу­ля­то­ра. На­га­да­є­мо, в сі­чні 2015 ро­ку ПАТ «АКБ «Ка­пі­тал» че­рез не­за­до­віль­ну якість акти­вів та ри­зик лі­кві­дно­сті вна­слі­док змен­ше­н­ня ви­со­ко­лі­кві­дни­х­акти­вів бу­ло від­не­се­но до ка­те­го­рії про­блем­них. Упро­довж на­сту­пних 180 днів, тоб­то до 20 ли­пня 2015 ро­ку, ПАТ «АКБ «Ка­пі­тал» був зо­бов’яза­ний при­ве­сти свою ді­яль­ність у від­по­від­ність до ви­мог за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, в то­му чи­слі нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ха­ктів На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ЯК ЗА­ЯВИ­ЛА ВЧО­РА ТОР­ГО­ВИЙ ПРЕД­СТАВ­НИК УКРА­Ї­НИ В СОТ НА­ТА­ЛІЯ МИ­КОЛЬ­СЬКА, МІ­Н­ЕКО­НО­МІ­КИ РЕКОМЕНДУВАЛО МІЖВІДОМЧІЙ КО­МІ­СІЇ З МІ­ЖНА­РО­ДНОЇ ТОР­ГІВ­ЛІ СКА­СУ­ВА­ТИ СПЕЦМИТА НА ІМ­ПОРТ ЛЕГ­КО­ВИХ АВ­ТО­МО­БІ­ЛІВ ІЗ ЯПО­НІЇ. ЯК ВІ­ДО­МО, В ПО­НЕ­ДІ­ЛОК УКРА­Ї­НА ПРО­ГРА­ЛА В СПО­РІ З ЯПО­НІ­ЄЮ ЩО­ДО СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НИХ ВВІ­ЗНИХ МИТ, ЯКІ БУ­ЛО ВВЕ­ДЕ­НО ЩЕ 2013 РО­КУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.