У по­шу­ках ко­ри­сно­го до­сві­ду...

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Сту­ден­ти про­гра­ми МВА МІМ-Ки­їв — про на­вча­н­ня у США

Як швид­ко і які­сно змі­ни­ти кра­ї­ну та її еко­но­мі­ку? Ре­цепт для цьо­го сьо­го­дні не шу­кає хі­ба що ле­да­чий. Уряд вва­жає, що ключ — в онов­лен­ні про­гра­ми ре­форм, за­лу­чен­ні до­свід­че­ни­хмі­ні­стрів-іно­зем­ців то­що. А от в бі­зне­су своє ба­че­н­ня: хо­чеш ди­ва — ство­ри йо­го вла­сни­ми ру­ка­ми. Прав­ди­вість остан­ньої те­зи сво­їм слу­ха­чам на пра­кти­ці по­слі­дов­но з ро­ку в рік до­во­дить Бі­знес-шко­ла МІМ-Ки­їв. У рам­ках­дво­рі­чної про­гра­ми MBA сту­ден­ти МІМ-Ки­їв про­хо­дять влі­тку дво­ти­жне­вий на­вчаль­ний мо­дуль у США (штат Пен­сіль­ва­нія, м. Піц­бург). Цьо­го ро­ку її тра­ди­цій­но ор­га­ні­зу­ва­ли в пар­тнер­стві з Tepper School of Business при одно­му з най­кра­щих уні­вер­си­те­тів сві­ту Carnegie Mellon University. «День» по­бу­вав на зу­стрі­чі зі слу­ха­ча­ми про­гра­ми МВА МІМ-Ки­їв і з’ясу­вав, який корисний аме­ри­кан­ський до­свід во­ни при­ве­зли до­до­му.

За­кор­дон­не на­вча­н­ня скла­да­є­ться з дво­хча­стин. Пер­ша — про­дов­же­н­ня на­вчаль­ни­хза­нять в ау­ди­то­рі­я­хз аме­ри­кан­ськи­ми про­фе­со­ра­ми, які чи­та­ють МІМ-ів­цям екс­клю­зив­ні кур­си з під­при­єм­ни­цтва про те, як роз­ро­би­ти та впро­ва­ди­ти ін­но­ва­цій­ну стра­те­гію роз­ви­тку то­що. Дру­га — від­ві­ду­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва ком­па­ній (сфе­ра на­да­н­ня по­слуг, ІТ, ме­ди­чно-фар­ма­ко­ло­гі­чно­го спря­му­ва­н­ня, роз­дрі­бної тор­гів­лі то­що). «Са­ме під час та­ки­хві­зи­тів сту­ден­ти мо­жуть осо­би­сто по­спіл­ку­ва­ти­ся з топ-ме­не­джмен­том ци­хве­ли­ких ком­па­ній, отри­ма­ти рі­зно­ма­ні­тну ін­фор­ма­цію, щоб по­лі­пши­ти управ­лін­ський та ви­ро­бни­чий про­цес у сво­їй ро­бо­ті», — роз­по­від­ає «Дню» про ко­ристь від та­ки­хві­зи­тів ві­це-пре­зи­дент із на­вчаль­ної ро­бо­ти МІМ-Ки­їв Юрій Мартинюк. За під­сум­ка­ми по­їзд­ки в США, про­дов­жує він, сту­ден­ти го­ту­ють до­слі­дни­цький про­ект, в яко­му опи­су­ють до­свід на від­ві­ду­ва­ни­хком­па­ні­я­хі по­ка­зу­ють, як йо­го мо­жна за­сто­су­ва­ти у свій пра­кти­ці.

Сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми від по­ба­че­но­го і по­чу­то­го з «Днем» по­ді­лив­ся уча­сник МВА МІМ-Ки­їв Оле­ксандр Ди­кун, який пра­цює ке­рів­ни­ком під­роз­ді­лу пре­па­ра­тів ре­це­птур­ної гру­пи Ferring Fharmaceuticals (між­на­ро­дна швей­цар­ська фар­ма­цев­ти­чна ком­па­нія). «Пра­кти­ка в США да­ла мо­жли­вість, най­пер­ше, по­рів­ня­ти стиль ви­кла­да­н­ня укра­їн­ськи­хта аме­ри­кан­ськи­хви­кла­да­чів. Дру­ге — по­ба­чи­ти си­сте­му на­вча­н­ня в одно­му з най­біль­ши­ху­ні­вер­си­те­тів США. Ду­же спо­до­ба­ла­ся ор­га­ні­за­ція сту­дент­сько­го жи­т­тя: їхніх то не за­га­няє па­ли­цею до книж­ки, все ро­би­ться са­мо­стій­но, бо тіль­ки опора на се­бе мо­же да­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат. — вда­ло­ся по­бу­ва­ти на рі­зни­хви­ро­бни­цтвах . Це осо­бли­во цін­но, бо від­ві­да­ли най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ком­па­нії, по­чи­на­ю­чи з ін­тер­тей­мент се­гмен­ту і за­кін­чу­ю­чи тяж­ким ви­ро­бни­цтвом. Усі зви­кли, що США бли­ску­чі, ба­га­ті й до­ро­гі. Ми ба­чи­ли та­кі мо­мен­ти, ко­ли лю­ди пра­цю­ють за де­сять до­ла­рів на го­ди­ну ці­лий день, і для нихх оро­ше ви­ко­на­н­ня сво­ї­хо­бов’яз­ків -мо­ти­ва­ція для отри­ма­н­ня від ке­рів­ни­цтва до­зво­лу пра­цю­ва­ти не 35, а 40 го­дин на ти­ждень!» — по­яснює він.

За сло­ва­ми Ди­ку­на, са­ме з ві­зи­ту на аме­ри­кан­ські під­при­єм­ства він по­чер­пнув ба­га­то ці­ка­ви­хре­чей для сво­єї ро­бо­ти. На­при­клад, по­яснює він, на фар­ма­цев­ти­чно­му під­при­єм­стві бі­ля ко­жно­го ро­бо­чо­го мі­сця в США роз­мі­щу­є­ться та­бли­ця із за­зна­че­н­ням осо­би­стих­до­ся­гнень і мі­ну­сів пра­ців­ни­ка, се­ре­дні да­ні з ди­на­мі­ки ана­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва в кра­ї­ні. Зав­дя­ки цьо- му, ка­же він, до­ся­га­є­ться ду­же об’єктив­на оцін­ка пра­ці, що до­зво­ляє ви­ро­би­ти ви­со­ку са­мо­ор­га­ні­за­цію і са­мо­мо­ти­ва­цію для ро­бі­тни­ків. «До­сить гля­ну­ти на ці та­бли­ці, й вже зро­зумі­ло, хто і за що отри­мує бо­ну­си, й нав­па­ки», — під­су­му­вав Ди­кун.

Від­ві­ду­ва­н­ня аме­ри­кан­ськи­хком­па­ній на ви­ро­бни­цтві до­зво­ляє укра­їн­ським під­при­єм­цям по-но­во­му по­гля­ну­ти на роз­ви­ток бі­зне­су, до­дає пре­зи­дент МІМ-Ки­їв Іри­на Тихомирова. За її сло­ва­ми, дво­ти­жне­ва пра­кти­ка в США — це мо­жли­вість для МІМів­ців «від­чу­ти під­при­єм­ни­цький дух одні­єї з най­ро­з­ви­не­ні­шихв пи­та­н­ня­хбі­зне­су кра­їн сві­ту», а та­кож — по­ба­чи­ти прин­ци­пи ро­бо­ти «ко­ли­ски» ме­не­джмен­ту Carnegie Mellon University. Во­на на­га­да­ла, що двад­цять ро­ків МІМ-Ки­їв спів­пра­цює з цим уні­вер­си­те­том (і не ли­ше в пи­та­н­нях­ста­жу­ва­н­ня). Зокре­ма, по­я­сни­ла Тихомирова, спіль­но роз­ро­бле­но спе­ці­аль­ний курс зі стра­те­гі­чно­го ме­не­джмен­ту, де ко­ман­ди зі сту­ден­тів із рі­зни­хкра­їн сві­ту зма­га­ю­ться між со­бою, си­му­лю­ю­чи ро­бо­ту ком­па­ній. Се­ред ци­хко­манд є й укра­їн­ські.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.