Ка­зах­стан тим­ча­со­во за­бо­ро­нив про­даж укра­їн­сько­го м’яса пти­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Упов­но­ва­же­ні ор­га­ни Ка­зах­ста­ну ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про тим­ча­со­ве при­зу­пи­не­н­ня ре­а­лі­за­ції на те­ри­то­рії ре­спу­блі­ки м’яса пти­ці ви­ро­бни­цтва де­яки­хпід­при­ємств Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ко­мі­те­ту із за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів мі­ні­стер­ства на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но за ре­зуль­та­та­ми са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи у зв’яз­ку з ви­яв­ле­н­ням у зраз­ка­хпа­то­ген­ної мі­кро­фло­ри (саль­мо­не­ла). Зокре­ма, при­зу­пи­не­но ре­а­лі­за­цію та­кої про­ду­кції: ту­шка кур­ча­ти-брой­ле­ра ви­ро­бни­цтва «Ми­ро­нів­ська пта­хо­фа­бри­ка». Крім цьо­го, з ті­єї ж при­чи­ни бу­ло при­зу­пи­не­но вве­зе­н­ня та­кої про­ду­кції і з Ро­сії — м’ясо кур­ча­ти ви­ро­бни­цтва «М’ясо­пта­хо­ком­бі­нат «Бла­го­дар­нен­ський», кур­ча-брой­лер і груд­ка кур­чат-брой­ле­рів ви­ро­бни­цтва «На­гай­бак­ський пта­хів­ни­цький ком­плекс», ту­шка кур­ча­ти-брой­ле­ра ви­ро­бни­цтва «Юві­лей­не». По­ві­дом­ля­є­ться, що від­по­від­ні по­ві­дом­ле­н­ня спря­мо­ва­ні в упов­но­ва­же­ні ор­га­ни кра­їн Єв­ра­зій­ської еко­но­мі­чної спіль­но­ти, за­зна­чає прес-слу­жба ко­мі­те­ту із за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.