Укра­ї­на спів­пра­цю­ва­ти­ме з Ки­та­єм у ядер­но-па­лив­но­му се­кто­рі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­ний кон­церн «Ядер­не па­ли­во» та China nuclear energy industry corporation (CNEIC) під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю у сфе­рі ядер­но-па­лив­но­го ци­клу. «Ме­мо­ран­дум пе­ред­ба­чає здій­сне­н­ня ана­лі­зу на­прям­ків по­тен­цій­ної спів­пра­ці, зокре­ма у сфе­рі роз­від­ки і роз­роб­ки ура­но­ви­хро­до­вищ, до­бу­ва­н­ня й пе­ре­роб­ки ура­но­ви­хруд, мо­дер­ні­за­ції ді­ю­чих шахт та гід­ро­ме­та­лур­гій­но­го за­во­ду; впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій CNEIC у сфе­рі ядер­но-па­лив­но­го ци­клу, спів­пра­цю з роз­ви­тку і впро­ва­дже­н­ня но­ві­тні­хтех но­ло­гій у сфе­рі цир­ко­ні­є­во­го ви­ро­бни­цтва, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій для роз­ви­тку в Укра­ї­на ядер­но-па­лив­но­го ци­клу», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні держ­кон­цер­ну. Від­так най­ближ­чим ча­сом бу­де ор­га­ні­зо­ва­но ро­бо­чу зу­стріч фа­хів­ців, під час якої ки­тай­ська сто­ро­на бу­де без­по­се­ре­дньо озна­йом­ле­на з ді­яль­ні­стю під­при­ємств атом­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо, ДП «Ядер­не па­ли­во» ство­ре­не з ме­тою ор­га­ні­за­ції на те­ри­то­рії Укра­ї­ни окре­ми­х­еле­мен­тів ядер­но-па­лив­но­го ци­клу, та­ки­хяк ви­ро­бни­цтво ком­пле­кту­ю­чи­х­ядер­но­го па­ли­ва для атом­ни­х­еле­ктро­стан­цій і скла­да­н­ня па­лив­ни­хка­сет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.