«Укр­енер­го» пе­ре­ві­рять

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк до­ру­чив про­ве­сти пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті і дер­жза­ку­пі­вель ДП «Укр­енер­го», а та­кож слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня що­до не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня по­са­до­ви­хо­бов’яз­ків осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми ви­ко­ну­ва­ти фун­кції дер­жа­ви в Мі­ні­стер­стві енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті. «Дер­жав­ній фі­нан­со­вій ін­спе­кції гла­ва уря­ду дав до­ру­че­н­ня про­ве­сти ре­ві­зію фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та пе­ре­вір­ку дер­жав­ни­хза­ку­пі­вель ДП «На­ціо­наль­на енер­ге­ти­чна ком­па­нія «Укр­енер­го» за пе­рі­од від 2 гру­дня 2014 ро­ку до те­пе­рі­шньо­го ча­су», — по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба уря­ду. Ін­фор­ма­цію про ре­зуль­та­ти має бу­ти на­да­но для роз­гля­ду Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів. Та­кож Яце­нюк до­ру­чив про­ве­сти слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня що­до не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня по­са­до­ви­хо­бов’яз­ків осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми ви­ко­ну­ва­ти фун­кції дер­жа­ви в Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, зокре­ма, в хо­ді при­зна­че­н­ня по­са­дов­ців ДП «Укр­енер­го» — за­сту­пни­ків ди­ре­кто­ра, го­лов­но­го ін­же­не­ра, го­лов­но­го бух­гал­те­ра, ке­рів­ни­ка юри­ди­чної слу­жби та осіб, які тим­ча­со­во ви­ко­ну­ють їхні обов’яз­ки. «Укр­енер­го» здій­снює екс­плу­а­та­цію ма­гі­страль­ни­хта між­дер­жав­ни­хлі­ній еле­ктро­пе­ре­да­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.