Ви­лов ри­би змен­шив­ся май­же на 20%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За остан­ні пів­ро­ку в Укра­ї­ні ви­ло­ви­ли 22,3 ти­ся­чі тонн ри­би. Про це по­ві­дом­ляє РБК-Укра­ї­на з по­си­ла­н­ням на Держ­стат. Це на 19,3% мен­ше по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. Всьо­го за зві­тний пе­рі­од під­при­єм­ства­ми та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми-під­при­єм­ця­ми, які здій­сню­ють ри­бо­го­спо­дар­ську ді­яль­ність, бу­ло ви­лов­ле­но й ви­до­бу­то 35 058 ти­сяч тонн ри­би та ін­ши­хво­дни­хбіо­ре­сур­сів, що на 0,1% мен­ше по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку. У то­му чи­слі у вну­трі­шні­хво­дни­хоб’єкта­хУкра­ї­ни бу­ло ви­до­бу­то 5930 ти­сяч тонн во­дни­хбіо­ре­сур­сів, що на 10% мен­ше, ніж 2014 ро­ку, у ви­клю­чній ( мор­ській) еко­но­мі­чній зо­ні Укра­ї­ни — 13 228 ти­сяч тонн (+ 62,8%), у ви­клю­чних( мор­ських ) еко­но­мі­чни­хзо­на­хін­ших­дер­жав — 2427 ти­сяч тонн (–81,7%). На­га­да­є­мо, в Укра­ї­ні за сі­чень — тра­вень цьо­го ро­ку ви­лов ри­би склав 16 818 ти­сяч тонн, що на 25,7% мен­ше по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.