У Чер­нів­цях від­ро­джу­ють ми­сте­цькі пла­тфор­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ство­ре­н­ня но­ви­харт-про­сто­рів мі­ста — та­ка ж ва­жли­ва спра­ва, як і роз­ви­ток тих, що вже є. У Чер­нів­цях ви­рі­ши­ли об’єд­на­ти пер­ше з дру­гим і да­ти но­ве жи­т­тя за­ки­ну­тим ми­сте­цьким ло­ка­ці­ям. Про­ект від­бу­ва­є­ться з іні­ці­а­ти­ви ла­бо­ра­то­рії мі­сько­го акти­ві­зму «Тим­ча­со­ва ви­ди­мість» за про­гра­мою Tandem Culture Managers Exchange — Ukraine. От­же, 18 — 19 і 25 — 26 ли­пня йо­го уча­сни­ки спро­бу­ють «ожи­ви­ти» чо­ти­ри про­сто­ри мі­ста: ко­ли­шній кі­но­те­атр «Укра­ї­на», на­бе­ре­жну рі­чки Прут, пус­тку пе­ред ко­ли­шнім єв­рей­ським при­тул­ком і вну­трі­шній двір Кра­є­знав­чо­го му­зею. «На­ша ме­та — ство­ри­ти пла­тфор­му для спів­пра­ці та по­шу­ку стра­те­гій для спіль­ної дії, а та­кож ви­про­бу­ва­ти ме­то­ди гру­по­вої ро­бо­ти че­рез ко­ле­ктив­не ма­пу­ва­н­ня за­ки­ну­ти­х­про­сто­рів та спіль­ну під­го­тов­ку куль­тур­ної по­дії. Крім цьо­го, ми пра­гну­ли про­те­сту­ва­ти обра­ні про­сто­ри що­до їхньої спро­мо­жно­сті бу­ти по­тен­цій­ни­ми ми­сте­цьки­ми або гро­мад­ськи­ми цен­тра­ми, мі­сця­ми для діа­ло­гу то­що», — роз­по­від­а­ють акти­ві­сти. Пер­ші ми­сте­цькі ін­тер­вен­ції ві­дбу­ли­ся в кі­но­те­а­трі «Укра­ї­на» та по­бли­зу за­ки­ну­то­го єв­рей­сько­го при­тул­ку. Ві­сім­над­ця­то­го ли­пня кі­но­те­атр пе­ре­тво­ри­ли на одно­ден­ний ін­те­р­актив­ний май­дан­чик зйо­мок філь­му жа­хів «Оскар: Кри­ва­вий тре­пе­тун», у яки­хмо­гли взя­ти участь усі охо­чі. На­сту­пно­го ж дня бі­ля єв­рей­сько­го при­тул­ку від­кри­лась три­го­дин­на ау­діо­ін­ста­ля­ція при­ва­тни­хі­сто­рій про Го­ло­кост, ви­кла­де­ни­ху ли­стах, що від­прав­ля­ли чер­ні­ве­цькі єв­реї із Тран­сні­стрії на рі­дну Бу­ко­ви­ну. «Оста­н­ня ін­тер­вен­ція бу­ла ду­же вда­лою, як на ме­не. При­йшло ба­га­то лю­дей, — роз­по­від­ає На­та­лія Єрьоменко, ко­ор­ди­на­тор «Тим­ча­со­вої ви­ди­мо­сті». — Від­ві­да­ла за­хід гру­па із Ні­меч­чи­ни, яка при­їха­ла від­нов­лю­ва­ти єв­рей­ські цвин­та­рі. Во­ни за­ли­ши­ли­ся ду­же за­до­во­ле­ни­ми. За­га­лом ми чу­ли вже ба­га­то хо­ро­ших від­гу­ків. У кі­но­те­а­трі та­кож бу­ло ду­же гар­но. За­хо­ди­ли ба­га­то лю­дей із ву­ли­ці, які ди­ви­ли­ся, що там від­бу­ва­ло­ся, і теж роз­по­від­а­ли свої істо­рії про кі­но­зал. Ба­га­то го­во­ри­ли: «Так, я пам’ятаю цей кі­но­те­атр. Я в ньо­го хо­див». За­га­лом, ми чу­ли вже ба­га­то хо­ро­ши­хві­дгу­ків». На­сту­пним «дру­ге жи­т­тя» отри­має двір Кра­є­знав­чо­го му­зею. Тут від­бу­ва­ти­ме­ться сто­рі­те­лінг — роз­по­віді ле­генд про мі­сто. А вже 26 ли­пня на бе­ре­зі рі­чки Прут вла­шту­ють кон­церт Grisly Faye (UA-PL), DJ-set та кі­но­по­каз. Та­кож на всі­ху­ча­сни­ків дій­ства че­ка­ти­ме фа­єр-шоу, роз­по­від­ає Алі­на ВАВРИНЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КО­ЗЛО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.