У Ми­ко­ла­є­ві за­пра­цю­ва­ли кім­на­ти від­по­чин­ку для бій­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Не­що­дав­но для бій­ців від­кри­ли кім­на­ту від­по­чин­ку на між­мі­сько­му ав­то­вок­за­лі. Ра­ні­ше та­ка ж кім­на­та по­ча­ла ді­я­ти на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі. У ко­жній з ни­хвій­сько­во­слу­жбов­ці мо­жуть пе­ре­по­чи­ти пе­ред по­їзд­кою та ви­пи­ти чаю зі сма­ко­ли­ка­ми. В’яче­слав Фі­лон­чук, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПрАТ «Ми­ко­ла­їв­ське обла­сне під­при­єм­ство ав­то­бу­сних­стан­цій», роз­по­від­ає: «Це ма­лень­ка спра­ва, яку ми ви­рі­ши­ли спіль­но з во­лон­тер­ським ру­хом та пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої вла­ди». Во­лон­тер Де­нис Ба­ра­шков­ський ді­ли­ться де­та­ля­ми: «Пра­цю­ва­ти кім­на­та бу­де, швид­ше за все, з ран­ньо­го ран­ку до опів­но­чі. Ми про­мо­ні­то­ри­ли ру­хбій­ців і ру­хав­то­бу­сів: тут вно­чі ав­то­бу­сів, які мо­жуть пе­ре­во­зи­ти во­ї­нів, пра­кти­чно не­має. Але бу­де­мо ди­ви­ти­ся, якщо ви­ни­кне по­тре­ба — пра­цю­ва­ти­ме­мо і вно­чі. Ідея та­ко­го ку­то­чка ви­ни­кла мі­сяць то­му в мо­го дру­га Оле­ксан­дра Ле­ви­цько­го, ко­ли він по­ба­чив у Дні­про­пе­тров­ську від­кри­т­тя ана­ло­гі­чної кім­на­ти «Вок­зал — Дні­про». Ми за­ці­ка­ви­ли­ся і швид­ко за­те­ле­фо­ну­ва­ли на­шим ми­ко­ла­їв­ським во­лон­те­рам Оль­зі Ма­ляр­чук, Оле­ксан­дро­ві Ді­ор­ді­є­ву, Те­тя­ні Поліщук, Іри­ні Абра­мо­вій. По­ра­ди­ли­ся між со­бою, хо­ди­ли в мі­ськви­кон­ком, обл­держ­адмі­ні­стра­цію. Ба­га­то лю­дей до­по­ма­гає. І, зви­чай­но ж, є вто­ма у во­лон­те­рів — це прав­да». Де­нис від­зна­чає, що Ми­ко­ла­їв ви­пе­ре­див ін­ші мі­ста — адже тут кім­на­ти для від­по­чин­ку бій­ців уже є і на за­лі­зни­чно­му, і на ав­то­вок­за­лі. А в Хар­ко­ві, Дні­про­пе­тров­ську і За­по­ріж­жі — ли­ше на за­лі­зни­чно­му. «Пра­цю­є­мо да­лі: по­трі­бні во­лон­те­ри, по­трі­бні лю­ди, які хо­чуть ви­тра­ти­ти свій час на спіл­ку­ва­н­ня з бій­ця­ми. Зро­би­мо все: бі­бліо­те­ки на­да­ли ду­же ба­га­то кни­жок, жур­на­лів — для то­го, щоб хло­пці їх отри­ма­ли». Де­нис роз­по­від­ає: за до­бу че­рез ав­то­вок­зал про­хо­дить орі­єн­тов­но 30 — 40 бій­ців АТО, сьо­го­дні кіль­кість місць у кім­на­ті від­по­чин­ку для вій­сько­вих— 12. Пер­шим у кім­на­ті від­по­чив вій­сько­во­слу­жбо­вець Ан­дрій Скир­тан. «Зві­сно, та­ка кім­на­та ду­же по­трі­бна. То­му що ко­жно­му бій­це­ві, ко­трий при­їжджає із зо­ни АТО, бу­де при­єм­но, що за ним до­гля­да­ють. А ще бу­ва­ють хло­пці кон­ту­же­ні, важ­ко­по­ра­не­ні, їм по­трі­бен від­по­чи­нок та спо­кій», — ді­ли­ться він вра­же­н­ня­ми про іні­ці­а­ти­ву, роз­по­від­ає Іри­на ЧМЕЛЬ, кор­пункт «Дня» в Ми­ко­ла­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.