На Бу­ко­ви­ні гіль­зи во­ро­га ви­ко­ри­ста­ли на бла­го укра­їн­ських бій­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

За­раз рі­зно­ма­ні­тні фе­сти­ва­лі ста­ли не тіль­ки мі­сцем для гар­но­го про­ве­де­н­ня ча­су, але й чу­до­вою на­го­дою для во­лон­те­рів до­по­мог­ти на­шим за­хи­сни­кам на Схо­ді. 19 ли­пня ско­ри­ста­ли­ся нею і акти­ві­сти ГО Ко­ор­ди­на­цій­ний штаб «Бу­ко­ви­на — укра­їн­сько­му вій­ську». Під час фе­сти­ва­лю куль­тур «Global Village» во­ни зби­ра­ли ко­шти на по­тре­би вій­сько­вих. Уже за тра­ди­ці­єю, во­лон­те­ри про­да­ва­ли на те­ри­то­рії, від­ве­де­ній для дій­ства, су­ве­ні­ри ру­чної ро­бо­ти: ляль­ки-мо­тан­ки, ви­ро­би із де­ре­ва, на­ро­дні при­кра­си... А ще — ви­ши­ті бі­се­ром порт­ре­ти ві­до­ми­хукра­їн­ців, ма­гні­ти з па­трі­о­ти­чною сим­во­лі­кою та рі­зно­ма­ні­тні обереги. «Крім ре­чей, ство­ре­ни­хса­ми­ми во­лон­те­ра­ми, ми про­да­ва­ли і ті, що при­ва­тні під­при­єм­ці від­да­ли нам без­ко­штов­но під ре­а­лі­за­цію, ді­знав­шись, що ми пла­ну­є­мо бра­ти участь у фе­сти­ва­лі. На­зби­ра­ло­ся до­сить ба­га­то то­ва­рів», — роз­по­від­ає во­лон­тер­ка Лю­бов Ва­си­лик. Осо­бли­вої ува­ги та­кож за­слу­го­ву­ють су­ве­ні­ри, що бу­ли ви­го­тов­ле­ні акти­ві­ста­ми із справ­жніх­гільз. Про­да­ва­ли і гіль­зи від сна­ря­дів, яки­ми стрі­ля­ли по на­ших бій­цях. Про­те те­пер во­ни по­слу­жать не на шко­ду, а нав­па­ки на ко­ристь укра­їн­ській ар­мії. Крім цьо­го, мо­жна бу­ло при­дба­ти пра­пор­ці з ав­то­гра­фа­ми за­хи­сни­ків. Або про­сто по­кла­сти гро­ші на по­тре­би ар­мії у спе­ці­аль­ну скринь­ку. «Фе­сти­валь від­бу­вав­ся у мі­сті впер­ше, — роз­по­від­ає па­ні Лю­бов. — Зви­чай­но, очі­ку­ва­н­ня бу­ли тро­шки біль­ші. Але шість ти­сяч гри­вень зі­бра­ти вда­ло­ся. Усі ці ко­шти пі­дуть на най­ближ­чу по­їзд­ку на схід. Ма­ши­ну з до­по­мо­гою бій­цям ми від­прав­ля­є­мо в зо­ну АТО май­же ко­жні два ти­жні» , по­ві­дом­ляє Алі­на ВАВРИНЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.