На Во­ли­ні вста­но­ви­ли пам’ятний хрест кня­зе­ві Во­ло­ди­ми­ру

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Цю по­дію бу­ло при­уро­че­но до 1000-річ­чя від дня смер­ті кня­зя Во­ло­ди­ми­ра, ко­трий хре­стив Ки­їв­ську Русь. Хрест з’явив­ся в се­лі Бу­дя­ти­чі — де­я­кі істо­ри­ки на Во­ли­ні та Львів­щи­ні вва­жа­ють і на­віть пе­ре­кон­ли­во це до­во­дять, що са­ме тут на­ро­див­ся май­бу­тній князь Во­ло­ди­мир (мі­сте­чко ма­ло то­ді на­зву Бу­дя­тин). Від­так на Во­ли­ні з ці­єю вер­сі­єю ціл­ком по­го­ди­ла­ся Во­лин­ська єпар­хія УПЦ КП, яка й ста­ла іні­ці­а­то­ром вста­нов­ле­н­ня пам’ятно­го хре­ста. При­кме­тно, що в по­дії взя­ли участь і свя­ще­ни­ки Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви на чо­лі з бла­го­чин­ним Іва­ни­чів­сько­го окру­гу про­то­і­є­ре­єм Ана­то­лі­єм Сидь­ком. Він ка­же, що є ре­чі, які всі­хнас рад­ше об’єд­ну­ють, аніж роз’єд­ну­ють, і са­ме та­кою по­ста­т­тю в на­шій істо­рії став князь Во­ло­ди­мир. Ві­ра, Бог, Цер­ква та Укра­ї­на — ось ті ре­чі, які нас мо­жуть і ма­ють об’єд­ну­ва­ти, ствер­джує отець Ана­то­лій. Пам’ятний хрест по­став на по­двір’ї мі­сце­вої шко­ли, в якій те­пер має з’яви­тись та­кож ку­то­чок, при­свя­че­ний кня­зе­ві Во­ло­ди­ми­ро­ві й за­га­лом істо­рії Укра­ї­ни. У ра­йон­но­му цен­трі Іва­ни­чі від­бу­ла­ся та­кож на­у­ко­во-пра­кти­чна кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на зна­чен­ню по­ста­ті кня­зя Во­ло­ди­ми­ра в на­шій істо­рії, по­ві­дом­ляє На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.