«Вій­на» пам’ятни­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Со­ціо­лог Окса­на Мі­хе­є­ва роз­по­ві­ла про ре­а­кції су­спіль­ства на мо­ну­мен­ти у рі­зні істо­ри­чні пе­рі­о­ди

На ба­зі пла­тфор­ми куль­тур­них іні­ці­а­тив «Ізо­ля­ція» від­бу­ла­ся ле­кція «Пам’ятник та пу­блі­чний про­стір мі­ста». До­слі­дни­ця Окса­на Мі­хе­є­ва пред­ста­ви­ла пра­кти­чний кейс, сфор­мо­ва­ний на при­кла­ді До­не­цька. Го­лов­не по­ня­т­тя ле­кції — «пу­блі­чний про­стір» — Окса­на оха­ра­кте­ри­зу­ва­ла як май­дан­чи­ки мо­жли­во­стей для со­ці­а­лі­за­ції та ко­му­ні­ка­ції. У рі­зний істо­ри­чний пе­рі­од ці про­сто­ри фор­му­ва­ли­ся за рі­зни­ми кон­це­пці­я­ми. Ло­гі­чно, що пам’ятник як уосо­бле­н­ня чо­гось ва­жли­во­го та сим­во­лі­чно­го не­рід­ко ві­ді­гра­вав зна­чну роль у цьо­му.

Пер­ші пам’ятни­ки у До­не­цьку з’яви­ли­ся в 1920-х ро­ках. Від­то­ді сприйня­т­тя пам’ятни­ка нев­пин­но змі­ню­ва­ло­ся. «Те, що вла­да на­ма­га­є­ться са­кра­лі­зу­ва­ти де­я­кі ре­чі, іно­ді до­хо­дить до аб­сур­ду. Це по­чи­нає ви­кли­ка­ти зво­ро­тні про­це­си — при­ни­зи­ти, на­бли­зи­ти, тоб­то по­зба­ви­ти зай­вої мо­ну­мен­та­лі­за­ції», — роз­по­від­ає со­ціо­лог. Са­ме так ста­ло­ся в ча­си пе­ре­бу­до­ви, ко­ли скуль­пто­ри «спу­сти­ли на зем­лю» свої пам’ятни­ки, до­дав­ши їм ін­те­р­актив­но­сті.

Мо­ну­мен­ти пе­рі­о­ду не­за­ле­жно­сті ма­ли на ме­ті спря­му­ва­ти лю­дей до істо­ри­чних ко­ре­нів, на­да­ти зна­чу­що­сті пу­блі­чним про­сто­рам їхньо­го мі­ста. Па­ра­лель­но з цим на­бу­ва­ли по­пу­ляр­но­сті скуль­пту­ри мі­сько­го ланд­ша­фту, які та­кож фор­му­ва­ли іден­ти­чність мі­ста.

До­слі­дни­ця пе­ре­ко­нує, що на­бір ре­а­кцій на пам’ятни­ки в усі ча­си був одна­ко­вим. По­ка­зо­ві при­кла­ди — пам’ятни­ки Ле­ні­ну та Та­ра­су Шев­чен­ку. На дум­ку Окса­ни Мі­хе­є­вої, «ле­ні­но­пад» пов’яза­ний не стіль­ки з осо­би­сті­стю «во­ждя ре­во­лю­ції», скіль­ки з ба­жа­н­ням усу­ну­ти ра­дян­ські мар­ке­ри з су­ча­сно­го жи­т­тя. Мо­ну­мент Ко­бза­ря в До­не­цьку пе­ре­жив кіль­ка пе­ре­ко­ду­вань вла­сно­го сми­слу: зі «спів­ця ін­те­ре­сів тру­до­во­го на­ро­ду» пе­ре­тво­рив­ся на орі­єн­тир для про­укра­їн­ських акти­ві­стів та центр мі­сце­во­го Єв­ро­май­да­ну.

Не оми­ну­ла ува­гою со­ціо­лог і су­ча­сний, важ­кий для мі­ської куль­ту­ри До­не­цька, час. За її сло­ва­ми, в мі­сті за­раз то­чи­ться бо­роть­ба за мі­ський пу­блі­чний про­стір. Осо­бли­во яскра­во це ви­ра­же­но у своє­рі­дно­му «ді­а­ло­зі на сті­нах», ко­ли зна­че­н­ня на­пи­сів кар­ди­наль­но змі­ню­ю­ться пі­сля до­пи­су­ва­н­ня слів чи фраз.

На­строї су­спіль­ства змі­ню­ю­ться, змі­ню­ю­ться і пам’ятни­ки. Бо­роть­ба за пу­блі­чний про­стір між вла­дою та гро­мад­ські­стю три­ває, під­су­мо­вує Окса­на Мі­хе­є­ва.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ЧЕ­РЕЗ НАПІВЗРУЙНОВАНИЙ ГОСТИНИЙ ДВІР УСЯ КОНТРАКТОВА ПЛОЩА ПО­ТРО­ХУ ЗА­НЕ­ПА­ДАЄ. ЕКС­ПЕР­ТИ ВВА­ЖА­ЮТЬ, СПО­ЧА­ТКУ ТРЕ­БА ПРИ­ВЕ­СТИ У ПО­РЯ­ДОК СА­МЕ ЙО­ГО — І КОНТРАКТОВА ТРІ­ШКИ «ПІДТЯГНЕТЬСЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.