Жо­дних пільг

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

На що мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти пе­ре­се­лен­ці з оку­по­ва­них те­ри­то­рій під час всту­пу до ви­шів?

Цьо­го ро­ку си­сте­ма всту­пу абі­ту­рі­єн­тів із оку­по­ва­них те­ри­то­рій в укра­їн­ські ви­ші пра­кти­чно не змі­ни­ла­ся. Усі охо­чі мо­жуть одер­жа­ти укра­їн­ські ате­ста­ти че­рез скла­да­н­ня іспи­тів екс­тер­ном. Та­кож учні мо­жуть за­пи­са­ти­ся на зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня та про­хо­ди­ти йо­го в ін­ших ре­гіо­нах Укра­ї­ни. За сло­ва­ми мі­ні­стра осві­ти та на­у­ки Сер­гія Кві­та, дер­жа­ва на­ма­га­є­ться йти на­зу­стріч сту­ден­там із оку­по­ва­них те­ри­то­рій, зокре­ма про­дов­жує тер­мі­ни по­да­чі до­ку­мен­тів для зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня та вла­што­вує кіль­ка се­сій, щоб прой­ти йо­го мо­гли яко­мо­га біль­ше осіб.

По­ки що всту­пна кам­па­нія не пе­ред­ба­чає жо­дних пільг для ви­хід­ців із оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Утім, мі­ністр спо­ді­ва­є­ться, що дер­жа­ва най­ближ­чим ча­сом по­с­при­яє май­бу­тнім сту­ден­там. А за­раз пра­цю­ють над ви­рі­ше­н­ням про­бле­ми сту­ден­тів із Кри­му.

«Оче­ви­дно, що Укра­ї­на мо­гла б від­кри­ти біль­ше мо­жли­во­стей для то­го, щоб крим­ча­ни, зокре­ма, мо­гли по­тра­пи­ти в укра­їн­ські уні­вер­си­те­ти, — го­во­рить Сер­гій Квіт. — По­лі­ти­ка дер­жа­ви та­ка, що ми не ви­зна­є­мо Крим ча­сти­ною Ро­сії, то­му не при­йма­є­мо жо­дних до­ку­мен­тів про осві­ту з ро­сій­ськи­ми пе­ча­тка­ми. Це — прин­ци­по­ва по­зи­ція. У нас є між­дер­жав­ні зв’яз­ки з Ро­сі­єю, але оку­по­ва­ні те­ри­то­рії до ці­єї сфе­ри не вхо­дять. Мо­жли­во, ми мо­же­мо ви­рі­ши­ти си­ту­а­цію че­рез пев­ні кво­ти для крим­чан. У нас є при­клад ці­єї про­це­ду­ри що­до всту­пу абі­ту­рі­єн­тів, які ма­ють ста­тус за­ру­бі­жно­го укра­їн­ця. На­при­клад, що­ро­ку ми при­йма­є­мо сту­ден­тів із те­ри­то­рії Мол­до­ви. Цьо­го ро­ку за кво­та­ми за кошт дер­жав­но­го за­мов­ле­н­ня на­вча­ти­ме­ться близь­ко 30 лю­дей. Крим­ча­ни — це не за­кор­дон­ні укра­їн­ці, але ми по­вин­ні ви­зна­чи­ти їхній ста­тус і під­го­ту­ва­ти від­по­від­ний за­ко­но­про­ект. По­ки що це сто­су­є­ться ли­ше Кри­му, адже си­ту­а­ція на Дон­ба­сі є від­мін­ною, і для неї не­об­хі­дне окре­ме рі­ше­н­ня»

За сло­ва­ми Сер­гія Кві­та, крим­ча­ни най­ча­сті­ше сти­ка­ю­ться з юри­ди­чним пе­ре­шко­джа­н­ням всту­пу на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну, то­му при по­дан­ні до­ку­мен­тів абі­ту­рі­єн­та­ми з Кри­му вар­то зва­жа­ти на цей аспект.

«Ми по­вин­ні ви­хо­ди­ти з то­го, що тре­ба за­без­пе­чи­ти пра­ва на­ших гро­ма­дян, — го­во­рить Сер­гій Квіт. — Річ у тім, що де­я­кі лю­ди з Кри­му, які хо­чуть у нас на­вча­ти­ся, мо­жуть не ма­ти па­спор­та. Як мі­ністр, я сво­го ча­су мав си­гна­ли про те, що, на­при­клад, стар­шо­кла­сни­ків про­сять при­не­сти в шко­лу па­спор­ти, зби­ра­ють їх і на­зад не від­да­ють. Га­даю, ко­ли ди­ти­на за­кін­чує шко­лу, во­на має пра­во зро­би­ти ви­бір. Якщо оку­па­цій­на вла­да та­ко­го ви­бо­ру не дає, ми ма­є­мо йо­го за­без­пе­чи­ти».

Змі­ни­ти умо­ви всту­пу для сту­ден­тів із оку­по­ва­них те­ри­то­рій мо­жна ли­ше на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. На­ра­зі МОН вже пра­цює над від­по­від­ним за­ко­ном та за про шує усіх охо чих під три ма­ти ро­бо ту влас ни­ми іде - ями. Що­до цьо­го­рі­чної всту­пної кам­па­нії, за сло­ва­ми Сер­гія Кві­та, всі охо­чі мо­жуть всту­пи­ти без про­блем. Скарг до мі­ні­стер­ства що­до скла­дно­щів у всту­пі по­ки не над­хо­ди­ло.

До сло­ва, мі­ністр та­кож анон­су­вав ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них сту­дій в уні­вер­си­те­тах. На­ра­зі крим­сько­та­тар­ські сту­дії вже існу­ють у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка та в Ки­є­во-Мо­ги­лян­ській ака­де­мії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.