Контрактова площа ста­не... «ві­таль­нею Ки­є­ва»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Центр По­до­лу хо­чуть зро­би­ти пі­шо­хі­дним, з ве­ли­кою кіль­кі­стю де­рев і під­зем­ним му­зе­єм. «День» ді­знав­ся, як, ко­ли і хто це бу­де вті­лю­ва­ти

сту­пна фа­за — ре­кон­стру­ю­є­мо ву­ли­цю Са­гай­да­чно­го, при­би­ра­є­мо з неї ав­то­мо­бі­лі. Чи­сти­мо пло­щу пе­ред Ки­їв­ським ма­гі­стра­том і по­чи­на­є­мо ре­кон­стру­кцію скве­ру бі­ля транс­порт­но­го ха­бу. По­тім за­йма­є­мо­ся са­мою транс­порт­ною розв’яз­кою, ма­ра­фе­ти­мо пло­щу нав­ко­ло цер­кви Пи­ро­го­щі. І най­більш скла­дний етап, оста­н­ня фа­за, це — ре- кон­стру­кція ді­лян­ки нав­ко­ло Го­сти­но­го дво­ру», — роз­по­вів ар­хі­те­ктор «Buro-o» Влод­ко Зо­тов.

Бю­джет «Ки­їв­ської ві­таль­ні» по­ра­ху­ють, ко­ли роз­ро­блять де­таль­ний про­ект про­гра­ми. За сло­ва­ми Влод­ка Зо­то­ва, в Єв­ро­пі обла­шту­ва­н­ня при­стой­но­го пу­блі­чно­го про­сто­ру ко­штує 400 єв­ро за квадратний метр.

На пре­зен­та­ції про­е­кту по­ча­ли­ся га­ря­чі по­ле­мі­ки що­до йо­го ре­а­лі­за­ції. Це сто­су­є­ться й транс­порт­ної розв’яз­ки, й під­зем­но­го му­зею, й са­мо­го впо­ряд­ку­ва­н­ня про­сто­ру Кон­тра­кто­вої пло­щі. У КМДА за­пев - ня­ють: ідеї, які про­по­ну­ю­ться в про­е­кті, до­о­пра­цю­ють пі­сля гро­мад­ських обго­во­рень, які ві­дбу­ва­ти­му­ться впро­довж ли­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.