«Тра­ди­ції ста­ро­світ­сько­го Ки­таю»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Му­зеї Ха­нен­ків від­кри­то ви­став­ку обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва XVIII—XX стст.

учи­те­ля з учнем, дів­ча­та на про­гу­лян­ці, ве­чір­ка твор­чих лю­дей­та кар­ти­на про­ща­н­ня пе­ред по­до­рож­жю... На­при­клад, на су­вої «Ста­рийз кві­та­ми сли­ви» (ав­тор Мінь Чжень) зо­бра­же­но ві­до­мо­го по­е­та Су Дун­по, який­був гу­бер­на­то­ром ве­ли­ко­го ре­гіо­ну, а по­тім в’язнем та ви­гнан­цем. Сла­ву йо­му при­не­сли вір­ші, в яких він одна­ко­во лег­ко оспі­ву­вав при­ро­ду та ви­слов­лю­вав обу­ре­н­ня по­лі­ти­чним опо­нен­там.

— Кар­ти­на при­зна­ча­ла­ся не ли­ше для на­со­ло­ди зо­ру. Як сю­же­тні мо­ти­ви, так і зо­бра­жу­ва­ні пре­дме­ти не­суть гли­бо­кий­сим­во­лі­чний зміст і ма­ють спо­ну­ка­ти гля­да­ча до по­зи­тив­них ду­мок та са­мов­до­ско­на­ле­н­ня, — ха­ра­кте­ри­зує осо­бли­во­сті жи­во­пи­су Мар­та ЛО­ГВИН, ку­ра­тор виставки, ки­та­їс­тка, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу ми­сте­цтва кра­їн Схо­ду Му­зею Ха­нен­ків. — Ча­сто лю­ди­ну у ки­тай­сько­му жи­во­пи­сі зо­бра- жа­ють ма­лень­кою на тлі при­ро­ди. Це сим­во­лі­чно і по­штовх до по­шу­ків се­бе у цьо­му ве­ли­ко­му сві­ті, усві­дом­ле­н­ня сво­єї ідентичності... Осо­бли­во ва­жли­во це у ча­си істо­ри­чних зру­шень, які за­раз, на­при­клад, пе­ре­жи­ва­ють укра­їн­ці. Тер­пі­н­ня, вмі­н­ня по­ди­ви­ти­ся звер­ху на кри­ти­чну си­ту­а­цію і не по­спі­ша­ти з різ­ки­ми ді­я­ми — ось цьо­му вар­то за­раз вчи­ти­ся у древ­ніх ки­тай­ців.

Ви­став­ку мо­жна від­ві­да­ти до 29 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.