Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Сьо год ні я мо жу з гор діс тю ствер­джу­ва­ти: укра­їн­ські чор­ні бе­ре ти пов ною мі рою го то ві до за - хис ту рід ної зем лі і рід них мо рів. Ви вмі є те во юва ти, я в цьо му не сум ні ва ю ся. Бит ва за Укра ї ну, бит ва за її не за леж ність за вер - шить ся пе ре мо гою зав дя ки муж - но­сті та ге­ро­ї­зму на­ших во­ї­нів, пом­но же ну на за галь но на ці о наль ну со лі дар ність, єд ність та сві то ву під­трим­ку (під час ро­бо­чої по­їзд­ки Ми­ко­ла­їв­ською обла­стю)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.