Ге­ор­гій Ту­ка – пре­тен­дент на по­са­ду го­ло­ви Лу­ган­ської адмі­ні­стра­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Во­лон­тер Ге­ор­гій Ту­ка, чу­тки про мо­жли­ве при­зна­че­н­ня яко­го го­ло­вою Лу­ган­ської ВЦА хо­дять уже ти­ждень, на сво­їй сто­рін­ці в Facebook у вів­то­рок уно­чі опу­блі­ку­вав ін­фор­ма­цію, що «зби­ра­є­ться ви­вча­ти «За­кон про вій­сько­во-ци­віль­ні адмі­ні­стра­ції». Тим са­мим Ту­ка на­тя­кнув, що пи­та­н­ня про йо­го при­зна­че­н­ня ви­рі­ше­не, хо­ча офі­цій­но­го рі­ше­н­ня Пре­зи­ден­та ще не бу­ло. Кіль­ка ти­жнів то­му Пе­тро По­ро­шен­ко за­про­сив до се­бе на зу­стріч во­лон­те­рів, де був при­су­тній і Ту­ка, пі­сля чо­го по­ві­дом­ле­н­ня остан­ньо­го на­пов­ни­ли­ся кон­стру­ктив­ним ен­ту­зі­а­змом і оче­ви­дною го­тов­ні­стю пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді гла­ви дер­жа­ви.

На­га­да­є­мо, що пі­сля не­дав­ні­хтра­гі­чни­хпо­дій у Му­ка­че­ві на Закарпатті ту­ди був на­прав­ле­ний ко­ли­шній гла­ва Лу­ган­щи­ни Ген­на­дій Мо­скаль, який про­пра­цю­вав на да­ній по­са­ді май­же рік. Ро­бо­та Мо­ска­ля на Лу­ган­щи­ні бу­ла зо­се­ре­дже­на перш за все на го­спо­дар­ських пи­та­н­нях, хо­ча остан­нім ча­сом він за­пам’ятав­ся гро­мад­сько­сті як бо­рець з не­за­кон­ним пе­ре­ве­зе­н­ням то­ва­рів че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня. На да­ний мо­мент ви­ко­нує обов’яз­ки гла­ви Лу­ган­ської ВЦА Юрій Кли­мен­ко, який ба­га­то ро­ків про­пра­цю­вав у СБУ.

Ге­ор­гій Ту­ка в коментарі «Дню» мо­жли­вість сво­го при­зна­че­н­ня про­ко­мен­ту­вав стри­ма­но, без за­гли­блень у те­му «осо­бли­во­го» ста­ту­су Дон­ба­су і май­бу­тньої ка­дро­вої по­лі­ти­ки. По­трі­бно за- ува­жи­ти, що йо­го по­пе­ре­дник Ген­на­дій Мо­скаль до ка­дро­вої по­лі­ти­ки був май­же не при­че­тний, в основ­но­му за­ли­шив­ши у під­по­ряд­ку­ван­ні ста­рі ка­дри.

— Ві­та­ти ме­не ні з чим, — го­во­рить Ге­ор­гій Ту­ка, — ду­же скла­дний ре­гіон і ве­ли­че­зний об’єм ро­бо­ти. Те що на­зи­ва­ють кон­тра­бан­дою в Лу­ган­ській обла­сті з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми — не є кон­тра­бан­дою по су­ті, оскіль­ки не йде­ться про пе­ре­тин дер­жав­но­го кор­до­ну. Ва­жли­во не ки- ну­ти сво­їх­гро­ма­дян і не допу­сти­ти спів­пра­ці, тор­гів­лі з бо­йо­ви­ка­ми. Є пев­ний ме­ха­нізм для цьо­го. Пер­ший етап уже за­пу­ще­ний. Дру­гим ета­пом бу­де ство­ре­н­ня на дов­ко­ли­шніх те­ри­то­рі­ях, аж до «ну­лів­ки», так зва­ни­хло­гі­сти­чни­хцен­трів. Це бу­дуть ве­ли­кі рин­ки. Зви­чай­ні гро­ма­дя­ни, а не «ба­ри­ги-спе­ку­лян­ти» ма­ти­муть мо­жли­вість ку­пу­ва­ти і про­да­ва­ти про­ду­кти. У До­не­цькій обла­сті Пав­ло Же­брів­ський уже по­чав цей про­цес. У Лу­ган­ську це бу­де зро­бле­но з не­ве­ли­ким за­пі­зне­н­ням, оскіль­ки в Лу­ган­ській обла­сті є про­бле­ми з пе­ре­хо­да­ми че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня. На­при­клад, по зруй­но­ва­ни­хмо­стах. Тоб­то це про­бле­ма не­про­ста. Зви­чай­но, у ци­хло­гі­сти­чни­хцен­трах пра­цю­ва­ти­ме і СБУ, і кон­тр­ро­звід­ка, і МВС для мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків.

*** Ге­ор­гій Ту­ка має до­ста­тній ав­то­ри­тет се­ред во­лон­те­рів. А ця якість на фронті ро­бо­ти одна з най­ва­жли­ві­ших. Йо­му 50 ро­ків, ки­я­нин. На по­за­чер­го­ви­хви­бо­рах2014 ро­ку ба­ло­ту­вав­ся у Вер­хов­ну Ра­ду за спи­ском Все­укра­їн­сько­го по­лі­ти­чно­го об’єд­на­н­ня «Укра­ї­на — Єди­на кра­ї­на» під № 5. Є чле­ном ці­єї пар­тії, у якій та­кож пе­ре­бу­ває ві­до­мий во­лон­тер, бло­гер і те­ле­ве­ду­чий Оле­ксій Мо­ча­нов. На­го­ро­дже­ний ор­де­ном «За за­слу­ги» III сту­пе­ня.

Во­лон­тер на­тя­кнув, що пи­та­н­ня про йо­го при­зна­че­н­ня ви­рі­ше­не, хо­ча офі­цій­но­го рі­ше­н­ня Пре­зи­ден­та ще не бу­ло

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.