Ра­дбез схва­лює

В’яче­слав ШВЕД — про чер­го­вий крок у від­но­си­нах між За­хо­дом та Іра­ном

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Ра­да Без­пе­ки ООН одно­стай­но під­три­ма­ла ре­зо­лю­цію по Іра­ну. Це — ще один сер­йо­зний крок для вті­ле­н­ня уго­ди, яку бу­ло під­пи­са­но 14 ли­пня між Те­ге­ра­ном та «шіс­ткою» між­на­ро­дни­хпо­се­ре­дни­ків у Ві­дні.

Як за­зна­ча­є­ться на сай­ті РБ ООН, цей крок має ство­ри­ти си­сте­му з мо­ні­то­рин­гу ядер­ної про­гра­ми Іра­ну, з ура­ху­ва­н­ням мо­жли­во­го при­пи­не­н­ня всі­хпов’яза­ни­хз цим санкцій.

Ра­дбез та­кож схва­лив Спіль­ний ком­пле­ксний план дій, який став «куль­мі­на­ці­єю» ди­пло­ма­ти­чних спроб «шіс­тки» — Ки­таю, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Ро­сії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, США та Іра­ну. По­ві­дом­ля­є­ться, що ці до­мов­ле­но­сті по­чнуть ді­я­ти че­рез 90 днів від рі­ше­н­ня Ра­ди Без­пе­ки.

За сло­ва­ми пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми, до­мов­ле­но­сті з Іра­ном «зро­блять Аме­ри­ку і світ більш без­пе­чни­ми та на­дій­ни­ми».

Утім, держ­се­кре­тар Джон Кер­рі за­явив, що по­зи­ція Ва­шинг­то­на що­до Те­ге­ра­на не­змін­на. «Іран був на­шим во­ро­гом, і він до­сі ним за­ли­ша­є­ться. Не­має ні­яки­хі­лю­зій що­до цьо­го. Однак Іран без ядер­ної зброї є зов­сім ін­шою кра­ї­ною, ніж Іран з ядер­ною бом­бою. Ми ві­ри­мо, що Ізра­їль, як і весь ре­гіон, по­чу­ва­ти­ме­ться без­пе­чні­ше. Якщо Кон­грес ска­же «ні» цій уго­ді, то ні­що не зу­пи­нить Іран від на­бу­т­тя ядер­ної зброї», — за­явив держ­се­кре­тар США в ін­терв’ю СNN.

Тим ча­сом, як по­ві­дом­ляє «Го­лос Аме­ри­ки», ре­спу­блі­кан­ці ли­ши­ли­ся не­вдо­во­ле­ни­ми рі­ше­н­ням Ра­дбе­зу ООН, який схва­лив цю уго­ду ра­ні­ше, ніж її роз­гля­не Кон­грес. «Це ду­же про­бле­ма­ти­чно. Я стур­бо­ва­ний тим, що ООН по­го­ди­ла­ся на те, що, мо­жли­во, не змо­же ім­пле­мен­ту­ва­ти», — за­явив аме­ри­кан­ський се­на­тор Ро­берт Кор­кер.

«День» по­про­сив за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу істо­рії кра­їн Азії та Афри­ки ДУ « Ін­сти­ту­ту все­сві­тньої істо­рії » НАН Укра­ї­ни В’ яче­сла­ва ШВЕДА про­ко­мен­ту­ва­ти схва­ле­н­ня ре­зо­лю­ції по Іра­ну:

— Це — один із най­більш по­зи­тив­ни­хкро­ків істо­ри­чно­го зна­че­н­ня, який вда­ло­ся зро­би­ти пре­зи­ден­то­ві США Ба­ра­ку Оба­мі. Однак є мі­сце й кри­ти­ці — як все­ре­ди­ні США, так і від їхньо­го най­ближ­чо­го со­ю­зни­ка — Ізра­ї­лю. Ці­єю уго­дою не­вдо­во­ле­на й Ра­да спів­ро­бі­тни­цтва араб­ських­дер­жав Пер­ської за­то­ки, в якій го­лов­ну роль ві­ді­грає Са­у­дів­ська Ара­вія. Во­ни вва­жа­ють, що до­мов­ле­но­сті з Іра­ном не­до­ста­тньо ефе­ктив­ні, в ни­хє шпа­ри­ни, які до­зво­лять Іра­ну ово­ло­ді­ти ядер­ною збро­єю.

Але ар­гу­мен­ти Оба­ми ви­да­ю­ться більш пе­ре­кон­ли­ви­ми. Він ска­зав, що цей до­ку­мент, по­при всі ри­зи­ки та про­бле­ми, за­кри­ває шлях­до не­чу­ва­ної гон­ки озбро­єнь у Близь­ко­схі­дно­му ре­гіо­ні. Ра­ні­ше Са­у­дів­ська Ара­вія чі­тко за­яви­ла, що в ра­зі ово­ло­ді­н­ня Іра­ном ядер­ної зброї во­на до­кла­де зу­силь, щоб і в неї з’яви­ло­ся та­ке озбро­є­н­ня.

Цей до­ку­мент якраз і ство­рює ефе­ктив­ні ме­ха­ні­зми за­по­бі­га­н­ня ство­рен­ню Іра­ном про­тя­гом де­кіль­ко­хро­ків зброї ма­со­во­го ура­же­н­ня. У ньо­му про­пи­са­но сер­йо­зні ме­ха­ні­зми мо­ні­то­рин­гу, які до­зво­ля­ють по­стій­но сте­жи­ти за тим, як від­бу­ва­є­ться роз­ви­ток ядер­ної про­гра­ми Іра­ну. А в ра­зі ви­ни­кне­н­ня сер­йо­зної не­без­пе­ки про­ти Те­ге­ра­на бу­де застосовано сан­кції, які ма­ти­муть сер­йо­зні наслідки для еко­но­мі­ки та всьо­го іран­сько­го су­спіль­ства.

Цей до­ку­мент — ком­про­міс і ре­зуль­тат май­же 12- рі­чної під­го­тов­ки. Оби­дві сто­ро­ни до­кла­ли ба­га­то зу­силь, щоб ця уго­да увін­ча­ла­ся успі­хом.

До­ся­гне­н­ня цьо­го кон­сен­су­су під­кре­слює ефе­ктив­ність між­на­ро­дни­хсан­кцій і спіль­ни­хско­ор­ди­но­ва­них­дій, ко­ли сві­то­ва спіль­но­та об’єд­ну­є­ться про­ти кра­ї­ни, яка про­во­дить зов­ні­шню по­лі­ти­ку всу­пе­реч між­на­ро­дно­му пра­ву.

Це ду­же ва­жли­во й для Укра­ї­ни. Ми на сво­є­му до­сві­ді ба­чи­мо, як сан­кції США та ЄС до­по­мо­гли при­найм­ні тим­ча­со­во зу­пи­ни­ти агре­сію Ро­сії на Дон­ба­сі.

По­при те, що Оба­ма та ін­ші під­кре­слю­ють, що уго­да з Іра­ном сто­су­є­ться пе­ре­д­усім ядер­ної зброї, на­справ­ді во­на має на­ба­га­то шир­ше зна­че­н­ня. Це від­кри­ває шлях­до гло­баль­но­го пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня Близь­ко­схі­дно­го стра­те­гі­чно­го ба­лан­су.

Для Іра­ну це та­кож мо­жли­вість «по­вер­ну­ти­ся» на Близь­кий Схід кра­ї­ною, яка до­по­ма­гає ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми ре­гіо­ну, а не ство­рю­ва­ти їх.

Пра­цю­ю­чи над уго­дою, США да­ли зро­зу­мі­ти, що спо­ді­ва­ю­ться на те, що во­на під­штов­хне іран­ське су­спіль­ство до ре­а­лі­за­ції гли­бо­ки­хв­ну­трі­шні­хпе­ре­тво­рень. А, по-дру­ге, во­на має під­штов­хну­ти до цьо­го й ін­ші араб­ські кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки.

Ці до­мов­ле­но­сті до­зво­ля­ють роз­плу­ту­ва­ти сер­йо­зні со­ці­аль­но-еко­но­мі­чні та по­лі­ти­чні про­бле­ми, про­ти­річ­чя, які при­та­ман­ні Іра­ну та ін­шим араб­ським кра­ї­нам.

Во­ни та­кож да­дуть змо­гу Те­ге­ра­ну ви­йти на між­на­ро­дний ри­нок. У Єв­ро­пі ду­же че­ка­ють на іран­ські енер­го­но­сії. На ри­нок Іра­ну та­кож хо­чуть при­йти єв­ро­пей­ці та аме­ри­кан­ці. США вна­слі­док санкцій втра­ти­ли по­над $180 млрд. Але во­ни сві­до­мо йшли на це. Ни­ні ж ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві мо­жли­во­сті, щоб Іран без­пе­ре­шко­дно влив­ся в гло­баль­ну еко­но­мі­ку.

— А як ви про­ко­мен­ту­є­те дум­ку про те, що Ро­сія пі­ді­гра­ла За­хо­ду в іран­сько­му пи­тан­ні, а світ має за­кри­ти очі на те, що во­на ро­би­ти­ме в Укра­ї­ні?

— Ро­сій­ська про­па­ган­да спе­ці­аль­но вве­ла і роз­кру­чує цю дум­ку. Це спря­мо­ва­но на те, щоб по­сі­я­ти не­до­ві­ру між Укра­ї­ною та Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми. Однак для цьо­го не­має жо­дни­хпід­став: Ро­сія не гра­ла пер­шу скри­пку в ци­хпе­ре­мо­ви­нах , які роз­по­ча­ли­ся в се­кре­тній об­ста­нов­ці в Ома­ні де­кіль­ка ро­ків то­му.

Під час пе­ре­го­вор­но­го про­це­су з Іра­ном Мо­сква на­ма­га­ла­ся встав­ля­ти па­ли­ці в ко­ле­са, спро­во­ку­ва­ти ви­хід Те­ге­ра­на з пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Це, зокре­ма, про­даж ро­сі­я­на­ми ра­ке­тни­хком­пле­ксів С-300 Іра­ну. Однак в умо­вах, ко­ли уго­да від­кри­ва­ла сер­йо­зні пер­спе­кти­ви для Іра­ну, ро­сій­ські С-300 ні­чо­го які­сно не да­ва­ли для по­си­ле­н­ня без­пе­ки Іра­ну.

По-дру­ге, Те­ге­ран чу­до­во ро­зу­міє справ­жню по­ве­дін­ку Ро­сії, яка на­ма­га­є­ться ви­ко­ри­ста­ти Іран для ре­а­лі­за­ції сво­їх­стра­те­гі­чни­хці­лей, пе­ре­д­усім по­вер­ну­ти со­бі ко­ли­шній вплив СРСР, який він мав на Близь­ко­му Схо­ді. Іран­ці усві­дом­лю­ють те, що Ро­сія їх­про­сто ви­ко­ри­стає у сво­їй гео­по­лі­ти­чній грі.

Між тим у са­мо­му іран­сько­му су­спіль­стві та­кож не­має гли­бо­кої ан­ти­а­ме­ри­кан­ської во­ро­жне­чі, хо­ча очіль­ни­ки Іра­ну ча­сто кри­ти­ку­ють США, але це зде­біль­шо­го зво­ди­ться до по­лі­ти­чни­хштам­пів. Зві­сно, в Іра­ні є й силь­ні ра­ди­ка­ли, які на­ла­што­ва­ні на подаль­ші сум­нів­ні гео­по­лі­ти­чні ігри з ви­ко­ри­ста­н­ням ши­їт­ської мен­ши­ни. Більш про­су­ну­та ча­сти­на іран­ців ду­же до­бре ро­зу­міє справ­жню ці­ну та­ким про­па­ган­дист­ським клі­ше й не ве­де­ться на них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.