«Ни­ні не­має аль­тер­на­ти­ви Мін­ським до­мов­ле­но­стям»

Ган­на ГО­ПКО — про ди­пло­ма­ти­чне розв’яза­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі у роз­мо­ві з уча­сни­ка­ми Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро ПЛАХТА, На­та­лія ШИМ­КІВ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Ган­на ГО­ПКО — про ди­пло­ма­ти­чне розв’яза­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі у роз­мо­ві з уча­сни­ка­ми Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки

Учо­ра сту­ден­ти «Дня» отри­ма­ли но­вий до­свід. Якщо ра­ні­ше во­ни ба­чи­ли ро­бо­ту укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту ли­ше по те­ле­ба­чен­ню, то те­пер — по­ба­чи­ли на вла­сні очі Вер­хов­ну Ра­ду зсе­ре­ди­ни (де­таль­ні­ший ре­пор­таж чи­тай­те на сай­ті «Дня» — day.kiev.ua).

Як пра­ви­ло, ле­кто­ри Шко­ли при­хо­дять до ре­да­кції, однак на­ро­дний

де­пу­тат Укра­ї­ни Ган­на ГО­ПКО за­про­си­ла сту­ден­тів до ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни у за­кор­дон­них спра­вах, який во­на очо­лює. Хо­ча цей ві­зит і від­бу­вав­сяв пе­рі­од без­пре­це­ден­тно­го ти­ску на па­ні Ган­ну, во­на від­по­ві­ла на всі за­пи­та­н­ня, які ці­ка­ви­ли шко­ля­рів.

По­ча­ла­ся­ро­змо­ва з най­акту­аль­ні­шо­го — Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

«Це той ва­рі­ант ди­пло­ма­ти­чної ро­бо­ти, який був за­про­по­но­ва­ний сві­то­вою спіль­но­тою, яка чі­тко ро­зу­міє си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. Ни­ні аль­тер­на­ти­ви Мін­ським до­мов­ле­но­стям не­має», — вва­жає па­ні Ган­на. До то­го ж, за її сло­ва­ми, «мін­ський фор­мат», вже дав­но роз­ши­ре­ний, і для­Укра­ї­ни ду­же ва­жли­ва тран­са­тлан­ти­чна єд­ність кра­їн, які ви­сту­па­ють на її під­трим­ку.

Про­дов­жу­ю­чи те­му зов­ні­шньо­го ти­ску на кра­ї­ну-агре­со­ра, не оми­ну­ли сту­ден­ти і пи­та­н­ня­ді­є­во­сті санкцій про­ти Ро­сії. «Ми по­вин­ні за­гна­ти ро­сій­ську еко­но­мі­ку в стан аб­со­лю­тної при­ре­че­но­сті. Ко­ли олі­гар­хи, які ото­чу­ють Пу­ті­на та ре­шта зро­зу­мі­ють, що це ( агре­сі­я­про­ти Укра­ї­ни. —

Ред.) бу­ла най­біль­шою їхньою по­мил­кою. Ро­сій­ська ім­пе­рі­я­під ви­три­ва­лі­стю та му­дрі­стю Ки­їв­ської Ру­сі впа­де», — ре­зю­му­ва­ла го­ло­ва ко­мі­те­ту ВРУ в за­кор­дон­них спра­вах.

Про бо­роть­бу за Крим в між­на­ро­дних су­дах, кон­сти­ту­цій­ні змі­ни та де­са­кра­лі­за­цію вла­ди, від­по­від­аль­ність гро­ма­дян за свій по­лі­ти­чний ви­бір — де­таль­ні­ше чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

Дар’я ТРАПЕЗНIКОВА, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Т.Шев­чен­ка:

— Пі­сля­е­кс­кур­сії се­сій­ною за­лою Вер­хов­ної Ра­ди скла­дно по­ві­ри­ти, що жін­ки займають ли­ше дев’яту ча­сти­ну цих місць. Спо­ді­ва­ю­ся, біль­шість із них є та­ки­ми, як Ган­на Го­пко — ці­ле­спря­мо­ва­ни­ми лю­дьми з по­зи­ці­єю, які не бо­я­ться бра­ти від­по­від­аль­ність за до­ле­но­сні рі­ше­н­ня­на се­бе. Хо­ті­ло­сяб, щоб та­ла­но­ви­ті та ро­зум­ні жін­ки, яких в Укра­ї­ні чи­ма­ло, не бо­я­ли­ся бра­ти вла­ду в свої ру­ки та ро­би­ти на­ше жи­т­тя кра­щим на­рів­ні з чо­ло­ві­ка­ми. Дя­кую Ган­ні Го­пко та ін­шим жін­кам-пар­ла­мен­та­рям за та­кий при­клад.

Ка­те­ри­на САДЛОВСЬКА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Фран­ка:

— Зу­стрі­ти­сяз Ган­ною Го­пко — мо­ло­дим де­пу­та­том, яка зна­є­ться на між­на­ро­дній по­лі­ти­ці, бу­ло дав­нім мо­їм ба­жа­н­ням. Про па­ні Ган­ну я чу­ла ще від сво­їх ви­кла­да­чів. Вла­сне, Го­пко за­кін­чи­ла Львів­ський на­ціо­наль­ний уні- вер­си­тет за спе­ці­аль­ні­стю «жур­на­лі­сти­ка». Під час зу­стрі­чі па­ні Ган­на зга­ду­ва­ла про рі­дний уні­вер­си­тет і про мо­лодь, яка має бу­ду­ва­ти гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. Во­на ба­чить це йо­го та­ким, яке від­по­від­ає за тих, ко­го при­ве­ло в Ра­ду. Це су­спіль­ство актив­не, зда­тне не тіль­ки по­кла­да­ти­ся­на дум­ки ін­ших по­лі­ти­ків, а й на­вчи­тись чи­та­ти за­ко­ни. Ва­жли­ве пи­та­н­ня­ви­хо­ва­н­ня­на­ціо­наль­них еліт, спря­мо­ва­них на дер­жа­во­тво­ре­н­ня, а не тіль­ки на кар’єрний ріст та осо­би­сте зба­га­че­н­ня. Са­ме та­ких укра­їн­ців хо­че ба­чи­ти світ.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ХО­ЧА ЗУ­СТРІЧ Й ВІД­БУ­ВА­ЛА­СЯ НА ВИ­ЇЗДІ — ГАН­НА, ЯК ОДНА ІЗ «ОСО­БЛИ­ВИХ ЛЕ­КТО­РІВ», ОТРИ­МА­ЛА СИМ­ВО­ЛІ­ЧНИЙ НА­БІР ПО­ДА­РУН­КІВ: ЗНА­ЧОК, НО­ВУ «ДНІВ­СЬКУ» ФУТ­БОЛ­КУ ТА ДИ­ПЛОМ (НА ФО­ТО — СО­НЯ­ШНИ­КИ, БІЛЬ­ШІСТЬ З ЯКИХ — З ОДНО­ГО БО­КУ ПАР­КА­НУ, А ОДИН — З ІН­ШО­ГО): «ОДИН У ПО­ЛІ ВО­ЇН... ТУТ Є УКРА­ЇН­СЬКА ЗЕМ­ЛЯ, УКРА­ЇН­СЬКА ІДЕЯ ТА УКРА­ЇН­СЬКА ПЕ­РЕ­МО­ГА»

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.