Від во­лон­те­ра – до го­ло­ви обла­сті

Ге­ор­гій ТУ­КА: «Ва­жли­во не по­ки­ну­ти сво­їх гро­ма­дян і не допу­сти­ти спів­пра­ці й тор­гів­лі з бо­йо­ви­ка­ми»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Як і пе­ред­ба­ча­ло­ся­ра­ні­ше, Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко при­зна­чив на по­са­ду го­ло­ви Лу­ган­ської обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції во­лон­те­ра Ге­ор­гі­я­Ту­ку. Про це бу­кваль­но у вчо­ра­шньо­му но­ме­рі пи­са­ла га­зе­та «День». До цьо­го Ту­ка вже на­тя­кав на своє мо­жли­ве при­зна­че­н­ня­на сво­їй сто­рін­ці у Facebook. Пре­зи­дент у середу для­пред­став­ле­н­ня­но­во­го очіль­ни­ка Лу­ган­щи­ни від­ві­дав Сі­вер­сько­до­нецьк. Зна­йом­ство з Ге­ор­гі­єм Ту­кою від­бу­ло­сяу Па­ла­ці куль­ту­ри хі­мі­ків, ку­ди мо­гла по­тра­пи­ти ли­ше обме­же­на кіль­кість жур­на­лі­стів.

До цьо­го 15 ли­пня­Пе­тро По­ро­шен­ко звіль­нив з по­са­ди го­ло­ви Лу­ган­ської обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Ген­на­ді­я­Мо­ска­ля , при­зна­чив­ши йо­го го­ло­вою За­кар­пат­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Пі­сля­цьо­го Пре­зи­дент роз­гля­дав три кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду го­ло­ви Лу­ган­ської обла­сті, про що за­явив 19 ли­пня. То­ді По­ро­шен­ко ска­зав, що на цій по­са­ді по­трі­бна лю­ди­на, яка «про­дов­жить спра­ву Ген­на­ді­я­Мо­ска­ля », а от­же, не по­вин­на «бо­я­ти­ся ліз­ти під ку­лі».

Го­лов­ним зав­да­н­ням, що йо­го Пе­тро По­ро­шен­ко по­ста­вив пе­ред Ту­кою, є бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю і з так зва­ною кон­тра­бан­дою че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­няв Лу­ган­ській обла­сті. Хо­ча, без­умов­но, на­зи­ва­ти кон­тра­бан­дою пе­ре­ве­зе­н­ня­то­ва­рів на те­ри­то­рії Укра­ї­ни не мо­жна. Існує про­бле­ма ко­ла­бо­ра­ції з бан­ди­та­ми, які оку­пу­ва­ли ча­сти­ну Лу­ган­ської і До­не­цької обла­стей. Зав­да­н­ня­по­ля гає в то­му, щоб ні­ве­лю­ва­ти вплив «кри­шу­ва­те­лів» та­ких пе­ре­ве­зень то­ва­рів між оку­по­ва­ною бо­йо­ви­ка­ми і під­кон­троль­ною укра­їн­ській вла- ді те­ри­то­рі­я­ми. І при цьо­му украй ва­жли­во за­без­пе­чи­ти га­ран­тію прав укра­їн­ських гро­ма­дян, які, по су­ті, опи­ни­ли­сяв за­ру­чни­ках у ро­сій­ських оку­пан­тів. Сам Ту­ка пе­ред сво­їм при­зна­че­н­ням у коментарі «Дню» окре­слив коло про­блем, пов’яза­них са­ме з ор­га­ні­за­ці­єю та­кої гу­ма­ні­тар­ної си­сте­ми. Для­цьо­го пе­ред­ба­ча­є­ться­ство­ре­н­ня­від­по­від­них ло­гі­сти­чних цен­трів, які вже по­чи­на­ють ді­я­ти в До­не­цькій обла­сті.

«Ду­же скла­дний ре­гіон, і ве­ли­че­зний об­сяг ро­бо­ти, — ска­зав Ге­ор­гій Ту- ка. — Ва­жли­во не по­ки­ну­ти сво­їх гро­ма­дян і не допу­сти­ти спів­пра­ці, тор­гів­лі з бо­йо­ви­ка­ми. На цих ло­гі­сти­чних цен­трах пра­цю­ва­ти­ме і СБУ, і кон­тр­ро­звід­ка, і МВС для­мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків».

Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що ва­жли­во «ра­зом з СБУ, з ін­ши­ми ві­дом­ства­ми роз­по­ча­ти свою ді­яль­ність що­до ви­ко­рі­ню­ва­н­ня­ко­ру­пції під час ви­да­чі пе­ре­пу­сток». І до­дав: «По­трі­бно при­пи­ни­ти по­тік не­ле­галь­них то­ва­рів на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, пе­ре­д­усім — під­акци­зних, тор­гів­ляя ки­ми зни­щує ук- ра­їн­ський бю­джет і зба­га­чує про­ро­сій­ських бан­ди­тів».

На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку цьо­го мі­ся­ця Ге­ор­гій Ту­ка взяв участь у на­ра­ді що­до бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та кон­тра­бан­дою на лі­нії зі­ткне­н­ня­за уча­стю пред­став­ни­ків си­ло­вих ві­домств, пред­став­ни­ків До­не­цької, Лу­ган­ської обла­стей і во­лон­те­рів. Пі­сля­цьо­го він по­пря­му­вав у зо­ну АТО, де актив­но за­ймав­ся­бо­роть­бою з не­ле­галь­ни­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми то­ва­рів че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.